01_93_GDLG-KUH

 

 

 

 

02_93_GDLG-KUH

03_93_GDLG-KUH

04_93_GDLG-KUH

05_93_GDLG-KUH

06_93_GDLG-KUH

07_93_GDLG-KUH

08_93_GDLG-KUH

09_93_GDLG-KUH

 

 

10_93_GDLG-KUH

ಗೊಂದಲು ಹಾಕುವ ಕಲಾವಿದ

ಗೊಂದಲು ಹಾಕುವ ಕಲಾವಿದ

ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಊರು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಬುಡಬುಡಕಿ

ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಊರು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಬುಡಬುಡಕಿ

ಗೊಂದಲು ಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಹಿಲಾಲ್

ಗೊಂದಲು ಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಹಿಲಾಲ್

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕೌದಿಗಳು

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕೌದಿಗಳು

ಕುಟುಂಬದ ಸ್ತೀಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೌದಿ ಹೊಲೆಯುತ್ತಿರುವುದು

ಕುಟುಂಬದ ಸ್ತೀಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೌದಿ ಹೊಲೆಯುತ್ತಿರುವುದು

ಕೌದಿ ಹೊಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು

ಕೌದಿ ಹೊಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು

ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೊಂದಲಿಗರ ಯುವಕ

ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೊಂದಲಿಗರ ಯುವಕ

ಗೊಂದಲು ಹಾಕುವ ಕಲಾವಿದರು

ಗೊಂದಲು ಹಾಕುವ ಕಲಾವಿದರು