ಕ : ಹಿಂಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ

ಹಿ : ಹೌದು

ಕ : ಇಬ್ರು ದಂಪತಿ, ಮಹಾಭಕ್ತಿ ವಿಷಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು, ಅವರ ಮಡದಿ ಮಹಾದೇವಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಸ್ತ್ರೀಯಳು-

ಹಿ : ಹಾ.

ಕ : ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ.

ಹಿ : ಹಾ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ.

ಕ : ಇವರು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಿಗೆ ಬರ್ತೀದ್ರು.

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಹೂಪತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರ ಮಾಡಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾಕ್ಕ ಕುಂಬೋದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ, ಕೀರ್ತನ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ.

ಹಿ : ಹೌದು

ಕ : ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಬಾಜಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜನ ಭಕ್ತಿ ಕೆಡಸ್ಬೇಕು.

ಹಿ : ಓಹೋ ಕೆಡಸ್ಬೇಕು.

ಕ : ಇವನ ಪೂಜಾಕ್ಕs ಭಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು.

ಹಿ : ಹಾ.

ಕ : ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು-ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಹೇಬನ್ನ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು.

ಹಿ : ಆಹಾ!

ಕ : ಏನಪಾ?

ಹಿ : ಏನ್ರಿ ಅದು?

ಕ : ನಿನಗೆ ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ.

ಹಿ : ಹೌದೇ?

ಕ : ಆ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜನ ಭಕ್ತಿ ಕೆಡಸ್ಬೇಕು.

ಹಿ : ಆ.

ಕ : ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಂಗೆ,

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಅವರ ಪೂಜಕ್ಕ ತೊಂದರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಡು ನಿನಿಗೆ ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತೀವಿ ಅಂದ್ರು.

ಹಿ : ಆಗಲಿ

ಕ : ಆ ಸಾಹೇಬ ನೋಡಿದ – ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೈತಿ.

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.

ಹಿ : ಮಾಡ್ತೀನಿ.

ಕ : ಅವರ ಪೂಜಾನು ಕೆಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ-ಅಂತ್ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಕ ಆಸಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಚಟ್ಟಿ ಎಲಿ, ಒಂದು ಅಚ್ಚೇರು ಅಡಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಬಾಕು, ಸುಣ್ಣ ತೊಗೊಂಡು ಅಗಸಿಗೆ ಬಂದು ಕುಂತ ಸಾಯಿಬ.

ಹಿ : ಓಹೋ!

ಕ : ಎಲಿ ಅಡಕಿ ತಂಬಾಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ತಾಂಬೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ.

ಹಿ : ಆಹಾ.

ಕ : ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ರು ಶಿವಶರಣರು ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ-ಆವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತಾ.

ಹಿ : ಆ.

ಕ : ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾಕ್ಕೆ ಬರು ವ್ಯಾಳ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚರಿಗಿ ತುಂಬಾ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು;

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಇವನು ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಶಿಬಿದ್ದು ದುಷ್ಟರ ಸಂಗ ಸೇರಿ, ದುಷ್ಟರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ,

ಹಿ : ಹಾ.

ಕ : ಬಂದು ಆ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ರು ಅಗಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ.

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದಾ-ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕೆಂಪಾತು!

ಹಿ : ಆ.

ಕ : ಯಾಕ ಉಗುಳಿದೆಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಹಿ : ಕೇಳಲಿಲ್ಲ!

ಕ : ವಾಪಾಸು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೂ ಉಗುಳಿದ್ರು.

ಹಿ : ಉಗುಳಿದ್ರು.

ಕ : ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೂರಾ ಒಂದೇಟು ಉಗುಳಿದ್ರು.

ಹಿ : ಕ್ರೋಧ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.

ಕ : ಆ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಇವನು ನೂರಾ ಒಂದೇಟು ಎಲಿ ಅಡಿಕಿ ಸುಣ್ಣ ತಂಬಾಕು ತಿಂದು ಬಾಯೆಲ್ಲಾ ಇದು ಆಗಿ ಮಾತಾಡಾಕ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.

ಹಿ : ನಮೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮೀ.

ಕ : ಶರಣಾರ್ಥಿ ಬರ್ರೀ….

ಹಿ : ನನ್ನ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು.

ಕ : ಹಿಂಗ್ಯಾಕಪ ನಿಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕ ಏನು ಕಾರಣ?

ಹಿ : ಆ.

ಕ : ನೂರಾ ಒಂದೇಟು ಉಗುಳಿದೆ ನಂದು ಭಾಳಾ ಅಪರಾಧ ಆತು ಅಂತೀಯಾ,

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಆಹಾ ನೂರಾ ಒಂದೇಟು ಉಗುಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧ ಆಯ್ತು ಅಂತೀಯಾ, ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೇಟು ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಅಂತಾದ್ದು ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೂರಾ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ನಾನ ಆಯ್ತು ನಂದು.

ಹಿ : ಆಹಾ.

ಕ : ನಾನು ಧನ್ಯವಂತ ಆದೆ-ಅಂತಾ ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಹಿ : ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯ!

ಕ : ಹೌದು.

ಕ : ನೂರಾ ಒಂದೇಟು ಸ್ನಾನ ಆಯ್ತು ಮಡದಿ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಹೂವು ಪತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇಬ್ರು ಸತಿ-ಪತಿ ಪೂಜಾಕ್ಕ ಕುಂತ್ರು-ಈಶ್ವರನ ಪೂಜ.

ಹಿ : ಓಹೋ.

ಕ : ಇವನು ಸಾಹೇಬ ಬಂದ, ಬಾಜಾರದಾಗ ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯ ಕೇಳಾಕ.

ಹಿ : ಏನ್ರೀ ಸಾಹುಕಾರ್ರೇ ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ?

ಕ : ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪೂಜೆ ಕೆಡಸಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.

ಹಿ : ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.

ಕ : ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಂಗ ಮಾಡಿ ಬಿಡು ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಸಿಟ್ಟು ಬರಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ; ಇವನು ಕೈಯಾಗ ಛಡಿ ತೊಗೊಂಡ.

ಹಿ : ಹಾ.

ಕ : ಕಾಲಾಗ ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏಕ್‍ದಮ್ ಬರ್ತಾನೆ-ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವರ ಕ್ವಾಣ್ಯಾಗ.

ಕ : ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ರು ನೋಡಿದ್ರು.

ಹಿ : ಆ.

ಕ : ಓಹೋ ಗಿರಿಜಾ!

ಹಿ : ಅದೇನ್ರಿ?

ಕ : ಬಿಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು.

ಹಿ : ಆ.

ಕ : ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋನು.

ಹಿ : ಮನಿದೇವರು!

ಕ : ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಚರಿಗಿ ತುಂಬ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಸತಿ-ಪತಿ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ರು-ಗಿರಿಜಾ ಬಾಯಿ.

ಹಿ : ಹಾ.

ಕ : ಬೂಟುಗಾಲಿಲೆ ಬಂದಂಥವನಿಗೆ ಪಾದತೊಳೆದು ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಹಿ : ಆಹಾ.

ಕ : ಅವನು ನಾಕುಸಾವಿರ ಆಸಿಬಿದ್ದಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕ್ವಾಣ್ಯಾಗ ಬೂಟುಗಾಲಿಲೆ ಬಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಎಂಥಾ ಭಕ್ತಿ ಐತಿ ಇವರ ಹತ್ರ!

ಹಿ : ಹಾ.

ಕ : ನಿಂದ್ರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ರು-ಮಡದೀ.

ಹಿ : ಏನ್ರೀ

ಕ : ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಬಂದಾನೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಡಿಗಿ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀಡು, ಊಟ ಮಾಡ್ಸಿ ಕಳಿಸೋನು.

ಹಿ : ಹೌದು!

ಕ : ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಅತಿ ಕ್ಷೀರ, ತುಪ್ಪದ ಅಡಿಗಿ, ಬೇಕು ಬೇಕಾದ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಡಿಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲು.

ಹಿ : ಹೌದು

ಕ : ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ರಿಗೂ

ಹಿ : ಹಾ

ಕ : ಬಂದಂಥ ಆ ಸಾಹೇಬಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕ ನೀಡಾಕ ಹತ್ತಿದ್ಲು.

ಹಿ : ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಧತಿ-

ಕ : ಕುಂತು ನೀಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿ ನೀಡಾದು!

ಹಿ : ಹೌದು.

ಕ : ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಬಗ್ಗಿ ನೀಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ-

ಹಿ : ಹೌದು

ಕ : ಇವನು ಆಲೋಚಿನಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಹೇಬ.

ಹಿ : ಸಾಹೇಬು!

ಕ : ನೂರಾ ಒಂದೇಟು ಉಗುಳಿದೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ;

ಹಿ : ಸಿಗಲಿಲ್ಲ!

ಕ : ದೇವರ ಕ್ವಾಣ್ಯಾಗೆ ಬೂಟುಗಾಲಿಲೆ ಬಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ; ರೊಕ್ಕ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ಹಿ : ನಿಜಾ

ಕ : ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದೀತು ಈ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜನ ಹೆಂಡ್ತಿ ನೀಡ್ತಾ ಅದಾಳೆ-ಗಿರಿಜಾ.

ಹಿ : ಹಾ

ಕ : ಈ ಯಮ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಇವರಿಗೆ ನನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗತಾವು ಅಂಬೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ-

ಹಿ : ಹೌದು-

ಕ : ಕೆಟ್ಟ ದುರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ-

ಹಿ : ಹಾ-

ಕ : ಸಾಹೇಬ್ರು ಎದ್ದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾರಿ ಆ ಯಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಪತಿವ್ರತಾ ತಾಯೀ, ಡುಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಎರಡೂ ಕೈಲೆ ಎರಡೂ ಕುಚಗಳ ಹಿಡುದಾ ಇವನು.

ಹಿ : ಓಹೋ!

ಕ : ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ರು ನೋಡಿದ್ರು-

ಹಿ : ಹಾ

ಕ : ಮಡದೀ ಗಿರಿಜಾ

ಹಿ : ಏನ್ರೀ

ಕ : ಮಗಾ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಂತಾನೆ

ಹಿ : ಉಷಾರಿ

ಕ : ಕೆಡವಿ ಪೆಟ್ತಾದೀತು ಉಷ್ಯಾರಿ ಅಂದ.

ಹಿ : ಭಕ್ತಿ ! ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯ!

ಕ : ಆಹಾ, ಆ ಯಮ್ಮ ಅಂತಾಳೆ ಅಲ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ರೇ

ಹಿ : ಆಹಾ

ಕ : ನಿಮಗೆ ಮಗ

ಹಿ : ಹಾ

ಕ : ಕೆಡವಿ ಪೆಟ್ಟಾದೀತು ಉಷಾರಿ ಅಂತೀರಿ

ಹಿ : ನಿಜಾ

ಕ : ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಹೊಟ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾನಿ ತಿಂದು ಜನನ ಆಗಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಡವಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡೇನೇನು-ಅಂದ್ಲು ಆಯಮ್ಮ.

ಹಿ : ಓಹೋ

ಕ : ಅಷ್ಟು ಮಾತು ಆಯಮ್ಮ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಾಹೇಬ ಕುಚ ಹಿಡದಿದ್ನಲ್ಲ

ಹಿ : ಆಹಾ

ಕ : ಆ ತಾಯಿ ಮಲಿಯಾಗಿಂದ ಹಾಲು ಅವನ ಬಾಯಾಗ ಬಿದ್ದವು.

ಹಿ : ಓಹೋ

ಕ : ಮೂರ್ಛೆಗವುದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ.

ಹಿ : ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರಿ

ಕ : ಪತಿವ್ರತಾ ತಾಯಿ ನೀನು, ಶರಣಾರ್ಥಿ

ಹಿ : ಆಹಾ

ಕ : ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ರೇ ಶಿವಶರಣ್ರೇ

ಹಿ : ಹಾ

ಕ : ನಿಮಗೆ ಮಹಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ರೊಕ್ಕದ ಸಲುವಾಗಿ

ಹಿ : ಹೌದು

ಕ : ನಾನು ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಂತಾನಿಗೆ ಬಾಜಾರದಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ರು ಅವರು ನನಗೆ ಬೋಧನಾ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದ್ರಿ ಕೊಟ್ರು, ನನ್ನ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರಿ.

ಹಿ : ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು.

ಕ : ಆಹಾ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಮಾಡಿದೆಪಾ?

ಹಿ : ಹಾ

ಕ : ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ಯಾ?

ಹಿ : ಹೌದು

ಕ : ರೊಕ್ಕಕ ಆಸಿ ಬಿದ್ಯಾ?

ಹಿ : ಹಾ

ಕ : ಬ್ಯಾಡಾ ನಾಳೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಸ್ತಾ, ಇದಾರೆ,

ಹಿ : ಹಾ

ಕ : ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ನೀನು.

ಹಿ : ಹೌದು

ಕ : ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಆಗೋ ವ್ಯಾಳ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕುಂತು ಏನು ರೊಕ್ಕಾ ಕೊಡ್ತಾರೊ -ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಸಿಗತೈತಿ.

ಹಿ : ಹಾ

ಕ : ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿ

ಹಿ : ನಿಜ

ಕ : ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು

ಹಿ : ಹಾ

ಕ : ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುವು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ,

ಹಿ : ಓಹೋ

ಕ : ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಲಗ್ನ ಮೂರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು-

ಹಿ : ಆಹಾ ಸಾಹೇಬ್ರು

ಕ : ಆಹಾ ಸಾಹೇಬ್ರು

ಹಿ : ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯ

ಶಿವಹರಯನ್ನ ಮಾದೇವಾ
ಗುರುವಿನ ಪಾದಾವಾ….