ಅಕ್ಕಳಿಸು – ಹಿಂಜರಿ

ಅಕ್ಕಾರಿಲ್ಲ – ಆಗುತ್ತಾರಲ್ಲ

ಅಕ್ಕೀನಿ – ಆಗುತ್ತೇನೆ

ಅಗಾವ್ – ಮುಂಗಡ

ಅಡಕ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ – ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಪೇರಿಸಿದ ಗಡಿಗೆಗಳು

ಅಡವಿಕಾಯ ಶಿಪಾಯಿ – ಅಡವಿ ಕಾಯುವ ಸಿಪಾಯಿ

ಅತುಗೊಂತಾ – ಅಳುತ್ತಾ

ಅತ್ತಗೊಂತಾ – ಅಳುತ್ತಾ

ಅದ – ಅದನ್ನ

ಅನಕೊಂತ – ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ

ಅನಾಮತ – ಸಂಪೂರ್ಣ

ಅಮಲತಾ ಇರು -ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಇರು

ಅರಜಾತಿ-ಅಶುದ್ಧ, ಜಾತಿಗೆಟ್ಟ, ನೀತಿಗೆಟ್ಟ

ಅರಬಾರ ದಂಡು – ಅರಬರ ಸೈನಿಕರು

ಅಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ – ಘಾಟಿ, ಅಸಾಧ್ಯ

ಅವನ್ನ – ಅವನನ್ನು

ಅವರ್ಗೆ – ಅವರಿಗೆ

ಅಸ್ಸಯ್ಯ – ಅಸಹ್ಯ

ಅಂಟ್ರಗಾಲು – ಕೊರಳಿಗೆ ಜೋತುಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ತೆಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯುವುದು

ಅಂಡಾಂಡ – ಜಗತ್ತು

ಅಂತ – ಎಂದು, ಹೀಗೆಂದು

ಅಂತಃಕರಣ – ಕರುಣೆ

ಅಂತ್ಹೇಳಿ – ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಎಂದು

ಅಂದ ಬಳಿಕ – ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ

ಅಂಬಲಿಸು – ಹಲುಬು

ಅಂಬಿಟ್ಟು ಅರಸು – ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ರೋಧಿಸು, ಕೂಗು

ಅಂಬ್ಲಿಕೊಂತಾ – ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ, ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ

ಆಕತಲ್ಲೋ – ಆಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೋ

ಆಕ್ಕೈತೆ – ಆಗುತ್ತದೆ

ಆಗೇತಿ – ಆಗಿದೆ

ಆಣೆ – ಹಳೆ ನಾಣ್ಯ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಹದಿನಾರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ

ಆತು – ಆಯಿತು

ಆದಮ್ಯಾಲೆ – ಆದ್ದರಿಂದ

ಆದ್ರೆ, ಆದರೆ – ಆಗಿ ಹೋದರೆ

ಆರ್ತಿ – ಆರತಿ

ಆರಾಮು – ವಿಶಾಲ

ಆಲಿಸಪ್ಪು – ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಹಸಿರೆಲೆ

ಇಕ್ಕಳಗದ್ದಿ – ನೂರಾ ಅರವತ್ತುಸೇರು ಭತ್ತದ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಗದ್ದೆ

ಇಕಿ – ಈಕೆ

ಈಚ್ಚಂಡ – ಕೊಳತ ಹೆನ ಮತ್ತು ಅದರ ದುರ್ವಾಸನೆ

ಇಜಾರ – ಚಣ್ಣ

ಇದ – ಈ

ಇದ್ನು – ಇದನ್ನು

ಇರಲಿಕ್ಕೆ – ಇರುತ್ತಿರಲಾಗಿ

ಇರಾ – ಇರುವಂಥ

ಇರಾಕ – ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ

ಇವನಕೂಟ – ಇವನೊಂದಿಗೆ

ಈಗನ್ನ – ಈಗಾದರೂ

ಈರ್ಲ – ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಶೀತರೋಗ ಬಾಧೆ ತಗಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಚರಣೆ

ಉಟ್ಟಮಾರ್ಗ – ಬತ್ತಲೆ

ಉಡುಗೊರೆ – ಉಡುಪು

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ – ತನ್ನ ವಂಶದ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ

ಉಪ್ಪು – ಋಣ, ಹಂಗು

ಉಳ್ಡು – ಹುರುಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಎತ್ಲಾಗ – ಯಾವ ಕಡಿಗೆ

ಎದಕೆ – ಯಾಕೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ

ಎಬ್ಬಿಸ ಬೇಕಾರ – ಎಬ್ಬಿಸ ಬೇಕಾದರೆ, ಎಬ್ಬಿ ಸುತ್ತಿರುವಾಗ

ಎರ್ಥಾ – ವ್ಯರ್ಥ

ಎಲ್ಲನೂರು – ಎಲ್ಲರನ್ನು

ಎಲ್ಲ್ಯಾನ – ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ

ಎಲ್ಲ್ಯಾಸಿ – ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ

ಎಳ್ಡು – ಎರಡು

ಎಂದಾನ – ಎಂದಾದರೂ

ಐಡಿಯಾ – ಉಪಾಯ

ಐತಿ – ಇದೆ

ಐತೆ – ಇದೆ

ಐದಾನೆ – ಇದ್ದಾನೆ

ಐದಾರೆ – ಇದ್ದಾರೆ

ಐದಾಳೀಕೆ – ಈಕೆ ಇದ್ದಾಳೆ

ಐದಿ ಏನೆ – ಇದ್ದಿ ಏನೆ

ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳು – ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಬಾಳು

ಒಗದ್ರು – ಬೀಸಾಡಿದರು

ಒಡಿಕಾರ – ಒಡೆಯ

ಒಬ್ರುಕೂಡಾನು – ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ

ಒಯ್ಯಿ – ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು

ಒಯ್ತೀನಿ – ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ

ಕಛೇರಿ – ರಾಜ ದರ್ಬಾರು

ಕಟ್ಲಾಂಬಿ – ನುಚ್ಚಿನ ಅಂಬಲಿ

ಕಡಿ – ಕಡೆಗೆ

ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡು – ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಡು – ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡು

ಕತ್ಲಾತು – ಕತ್ತಲಾಯಿತು

ಕತಂತ್ರ – ಕುತಂತ್ರ

ಕನ್ನಕಾಳಿ – ಒಂದು ಉಸಿರು ವಾದ್ಯ

ಕನ್ಯಾತೆಗಿ – ವಧುವನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡು

ಕುಂಟು – ಕಪಟತನ

ಕರಿಬ್ಯಾಟ – ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆ

ಕಲಿಯಾಂಗ – ಒಂದುಗೂಡುವಂತೆ, ಸೇರುವಂತೆ

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಿಗಿ – ಕಲ್ಲು ಬೀರು

ಕವಾಜಿ – ಕುರುಡು

ಕಾಲಾಗ – ದೆಸೆಯಿಂದ

ಕಾಲು ಕಿತ್ತು – ಪಲಾಯನ ಮಾಡು

ಕಾಶೀ ನಡುಕಟ್ಟು – ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಸಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಡುವಿಗೆ ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟ

ಕಿರಿಬೆಳ್ಳು – ಕಿರುಬೆರಳು

ಕಿಲಿಬಿಲಿ – ವಿಲಿವಿಲಿ

ಕೀಲುಗುರ್ರಂ – ಮಾಯದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೀಲು ಕುದುರೆ

ಕುಚಾಷ್ಟಿ – ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ತಮಾಷೆ

ಕುಟಾಗ – ಒಂದಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಗಡ

ಕುದ್ರಿ ಕಾಲಾಗ – ಕುದುರೆಯ ಸಲುವಾಗಿ

ಕುದ್ರಿ ಬಿಚಾರ – ಕುದುರೆ ತಡಿ

ಕುಬ್ಸ – ಕುಪ್ಪಸ

ಕುಮಲು – ಸಂಕಟ, ಉರಿ

ಕುರಿ ಖಂಡ – ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದೇಶ

ಕುವ್ವಾಟ – ತಮಾಷೆ, ಗೇಲಿ

ಕೂಸುಗಂಡ – ಕೂಸಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡ

ಕೆಟ್ಟ ಕಾಡಿಗ್ಗಣ್ಣು – ನೋಡಿದರೆ ಕೆಡಕಾಗುವವರ ದೃಷ್ಟಿ

ಕೇಳಬೇಕಾರೆ – ಕೇಳಿದೊಡನೆ

ಕೈವಾಸ – ಕೈವಶ

ಕೊಳಗಲಿ – ಕೊಳಗದಾಲಿ

ಕೊಳ್ಳಬಿದ್ದು – ಕೊರಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು

ಕೊಳ್ಳಾಗ – ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ

ಕೊಳ್ಡು – ಕೊರಡು

ಕಂಜೂರ – ಒಂದು ವಿಧದ ಬಾಕು, ಚೂರಿ

ಕಂದ – ಮೂಟೆ

ಕುಂದ್ರಲಿಕ್ಕೆ – ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು

ಕುಂದ್ರಾಕರ – ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ

ಕ್ವಾಣ್ಯಾಗ – ಜೇಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ

ಖರ್ಯಾ – ನಿಜ

ಗಜಭೂಪ – ಆನೆಯ ಬಲ ಉಳ್ಳವ

ಗಡಕ್ಕನೆ – ಥಟ್ಟನೆ

ಗಡಪು ಗಡದ್ದಾದವೂ – ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಯವಾದವು

ಗಮಗಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ – ಅಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಾತಿ

ಗವ್ವಾರ – ಗವ್ಹರ

ಗಾಬರಿ – ಭಯ

ಗಾರಗಚ್ಚಿನ ಬಾವಿ – ಗಾರೆಗಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬಾವಿ

ಗಾವುದ – ನಾಲ್ಕು ಮೈಲು ದೂರ

ಗುರುಲಗ್ನ – ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ

ಗುರ್ತು – ಪರಿಚಯ

ಗುಲಾಪು – ಅಲಂಕಾರದ ದುಂಡನೆಯ ಗಾಜಿನ ಗೋಲಕ

ಗುಳೇದಾರ್ರು – ಗುಳೇ ಬಂದವರು, ವಲಸೆ ಬಂದವರು

ಗೊಬೇ – ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರೋಧಿಸುವುದು

ಗೊರ್ಕಿ – ಗೊರಕೆ

ಗೌಡೇರು – ಅರಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಿತ್ತಿಯರು

ಗಂಜಿ ಸೀರಿ – ಶುಭ್ರವಾದ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ

ಗುಂಬಿ ಗೆಜ್ಜೆ , ಗುಂಬಿ ಗೆರಸಿ – ದೊಡ್ಡ ಬಿದುರು ಪುಟ್ಟ

ಘಾತ ಮಾಡ್ಯಾರೆ – ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಚಡ್ಡು ಹೊಡೆದು – ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು

ಚನ್ನಂಗಿ ಬ್ಯಾಳಿ – ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಜಾತಿ

ಚರಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು – ಮಲ ವಿಸರ್ಜ ನೆಗೆ ಹೋಗು

ಚುಟಿಗಿ ಹಾಕು – ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೆ ಸೂಜಿ ಕಾಸಿ ಬರೆ ಹಾಕುವುದು

ಚಂಗೂಟ – ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಹರಕು ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು

ಜಗೇಬೀಳು – ಜೋತು ಬೀಳು

ಜಗ್ಗೈತಿ – ಬಹಳವಿದೆ

ಜಣಿಕ್ಯಾಡತಾವ – ಜೋಲಾಡುತ್ತಿವೆ

ಜರದುಬಿಟ್ಟ – ಖಿನ್ನವಾದ

ಜಲ್ಮ – ಜನ್ಮ

ಜಲ್ಮರ್ಸೀಲೆ – ಜೀವಂತವಾಗಿ

ಜಾಗ್ಗಳು – ಸ್ಥಳಗಳು

ಜೀವರ್ಸಿಲೆ – ಜೀವಸಹಿತ

ಜುಟಾಸು – ನಿರಾಕರಿಸು

ಜೋಗ್ಗಳು – ಜೋಗಿಗಳು

ಠಾಕಣ ಕುದುರಿ – ಜಾತಿಯ ವಿದೇಶೀ ಕುದುರೆ

ಠಿಶ ಮುರುಗ – ಕೆಲಸ ಮಾಡದ

ತಗಳಮ್ಮ – ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಮ್ಮ

ತಗಂಬಂದು – ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು

ತಡಿತಪ್ಪಡಿ – ಅಸಹಾಯಕರು, ದುರ್ಬಲರು?

ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನು – ಉದ್ದೇಶವೇನು

ತಾಮಸ ಬಂದು – ಎಚ್ಚರತಪ್ಪಿ

ತಾಳಲಿ – ಲೋಹದ ಕೈ ತಾಳಗಳಿಂದ

ತಾಳಿ ಮೂರ್ತ – ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಮುಹೂರ್ತ

ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ – ಅವಸರ

ತೇಲಿಕಂತ – ತೇಲುತ್ತಾ

ತಂಕ – ತನಕ

ತಾಂಬ – ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ

ತೊಂಡಲುಗಳು – ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯ ತಲೆಗೆ ಹಾಕುವ ದಂಡೆಯ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೂಗಿಬಿಡುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕುಚ್ಚುಗಳು

ದಿನಾಲಿ – ಪ್ರತಿ ದಿನ

ದಿಮ್ಮನಿಶ್ಯಾಳು – ಗರ್ಭಿಣಿ

ದುಪ್ಪಿ – ಒಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಾಣಿ

ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನಿ – ಹೆರಿಗೆಯ ಮುನ್ನ ಆಗುವ ವಿಶೇಷ ನೋವು

ದೈನಾಸ ಪಡು – ದೈನುಅ ತೋರು

ದೌಡು – ಅವಸರ

ದಂಡ ಪತ್ರಿ – ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜ ಯೋಗ್ಯ ವನಸ್ಪತಿ ಗಿಡದ ಎಲೆ

ನನ್ನ ತಾವ – ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ

ನಸುಗ್ಹರಿ – ಬೆಳಗಾನು

ನಸುಗ್ಹರಿತು – ಬೆಳಗಾಯಿತು

ನಾಮಕರಣ ನೋಡು – ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡು

ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ – ನಿಂತಾಗ

ನಿಂತಬಟ್ಟಲ್ಲೆ – ನಿಂತಲ್ಲೆ, ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ

ನೀಚತಾಳಲ್ಲ – ನೀಸುತ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳಲ್ಲ

ನೀಲಾವತ್ತಿಗಿ – ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಗಾಣಿಸುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಹೊತ್ತಿಗೆ

ನೀಲವಾಡಿ ಬಾಗಿಲು – ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರದ ಮುಂಬಾಗಿಲು

ನುಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಡದು – ನುಚ್ಚಿನಳತೆಗೆ ಕಾಳುಕಡಿ ಬೀಸು

ನೆಡನತ್ತಿ – ನಡುನೆತ್ತಿ

ನೆಪ್ಪ – ನೆನಪು

ನೆಳ್ಳು – ನೆರಳು

ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ – ನೋಡಿ

ಪಕ್ಕಾಮಾಡಿಕೊ – ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊ

ಪಗಡೊ ಬಜಾರ – ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಬಜಾರು, ರಾಜಬೀದಿ

ಪಡಿಪಾಟ್ಲು – ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟ

ಪತಿಭಾಗ – ಪತಿಯ ಎಡಭಾಗ

ಪತ್ತೇವು – ಹುಡುಕಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿ

ಪರ್ವಿಲ್ಲ – ಪರವಾಯಿಲ್ಲ

ಪಾಟಣಿಗಿ – ಮೆಟ್ಟಿಲು

ಪೇರಾಟ – ಕುದುರೆಯ ಆಡಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆ

ಪಂಜಿ – ಸೆಳೆ – ಮೈಲಿಗಿ ಪಂಚೆ ತೊಳೆ

ಪಿಂಡಾಂಡ – ಹುಟ್ಟುವ, ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶು, ಜೀವಿ

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೀಳ್ಯಾಕೊಡು – ಮನ ಒಪ್ಪಿ ಆಹ್ವಾನಿಸು

ಬಗಸಿ – ಬೊಗಸೆ

ಬಜಂತ್ರಿ – ವಾದ್ಯದ ಓಲಗ

ಬಟ್ಟು ಮಾಡು – ಬೆರಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸು

ಬರಾನು – ಬರೋಣ

ಬರಾಸು – ಭರವಸೆ

ಬಾರ್ಲು – ಮುಖ ಅಡಿಯಾಗಿ

ಬೋರ್ಲು – ಬೋರಲು

ಬರ್ಬೇಕಾರೆ – ಬರಬೇಕಾದರೆ

ಬರುತ್ಲ – ಬರುತ್ತಲೆ

ಬಳಕ, ಬಾಳಕ – ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸಿಡ್ವ ಪುಟ್ಟ ಕರ್ಚಿ

ಬಹಿರೂಪದಲ್ಲಿ – ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ

ಬಾಣಿ – ಬೇಟೆಯ ಆಯುಧ

ಬಾಣಗಿತ್ತಿ – ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಕೆ

ಬಾರ್ಲ ಬೀಳು – ಸತ್ತು ಹೋಗು

ಬಿಗದ್ಲು – ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಳು

ಬಿಟ್ನ – ಬಿಟ್ಟೆನು

ಬಿಡಿಸ್ಯಾನೊ – ಬಿಡಿಸಿದನು

ಬುಳ್ಡಿ – ಬುರುಡೆ

ಬೆಳಗಾಕ – ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ

ಬೇಡ್ಕಿಜನ – ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬೇಡರು

ಬೇಸ್,ಬೇಸಿ – ಭೇಷ, ಚನ್ನಾಗಿ, ಚಂದಾಗಿ

ಬೈರಾಟ – ಕುದುರೆ ಸವಾರನ ಕಸರತ್ತಿನ ಆಟ

ಬೋರಾಡಿಕೊಂತ – ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾ

ಬಂದಾನ – ಸಂಕಷ್ಟ

ಬಂದೂರವಾಗು – ಭದ್ರವಾಗಿ

ಭಾಳ – ಬಹಳ

ಬ್ಯಾನಸ್ತರು – ರೋಗಿಗಳು

ಬ್ಯಾನಿ ತಗುಲ್ಯಾವೆ – ಹೆರಿಗೆಯ ಮುನ್ನಿನ ವೇದನೆಯಾಗುವುದು

ಬಂಧೇ – ಬಂಧುವೇ?

ಭರಾಸು – ಭರವಸೆ

ಭಲ್ಲೇವು – ಭಲ್ಲೆ

ಭಾಕರಿ – ರೊಟ್ಟಿ

ಭೈರವು – ಕುದುರೆಯ ಪೇರಾಟ

ಭೈರು ವಾದ್ಯ – ಭೇರಿ

ಮಕ ಇಳೇ ಬಿಟ್ಲು – ಖಿನ್ನಳಾದಳು, ನಿರಾಶಳಾದಳು

ಮಗನಿಗೆ ತಗದ – ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದ

ಮಗಳೈದಾಳ – ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ

ಮಜಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂತ – ಮದಾಲಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ

ಮದ್ವಿರಾಜ – ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡ

ಮನೆಗಾರ – ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ

ಮರಸೋಟ – ರಾಕ್ಷಸರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅವಿ ತಿಟ್ಟಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಗೊಂಬಿ

ಮರಿಬೀಳು – ಮೊರೆಹೋಗು, ಆಶ್ರಯಬೇಡು

ಮಲ್ಲನೂರು – ಬಲ್ಲಾಳುಗಳು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು

ಮಹಾಮಡದಿ – ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ

ಮಹಂತ – ವಿಪರೀತ, ಬಹಳ, ವಿಶೇಷ, ಅತೀ

ಮಳಿಬೈಲಾತು – ಮೋಡ ಸರಿದು ಮಳೆನಿಂತಿತು

ಮಾಡೇರ – ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಮಾಡ್ನ್ಯಾಗ – ಗೋಡೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ

ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು – ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಮುಜರೆ – ಸಲಾಮು

ಮುಡದಾರ – ಶವ

ಮೂರ್ತ – ಮುಹೂರ್ತ

ಮೂರೇಟು – ಮೂರು ಸಲ

ಮೈಮಾ – ಮಹಿಮೆ

ಮಂದಿಲ – ರುಮಾಲು

ಮುಂಡಾಸ – ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತುವ ರುಮಾಲು

ಮ್ಯಾಳ – ವಾದ್ಯ ವಾದಕರ ಸಮೂಹ

ಯಕ್ಕಿಎಲಿ – ಜರ್ದಾ ತಂಬಾಕು ಸೇದಲು ಉಪಯೀಗಿಸುವ ಒಂದು ಗಿಡದ ಎಲೆ

ಯತ್ಲಾಗ – ಯಾವ ಕಡೆಗೆ

ಯತ್ಲಾಗರ – ಯಾವ ಕಡಿಗಾದರೂ

ಯದಕ – ಏತಕ್ಕಾಗಿ, ಏಕೆ

ಯಮ್ಮ – ಅಮ್ಮಾ, ಮಹಿಳೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದರ ಗೌರವ ವಾಚಕ

ಯಾಕಾಗ್ವಲ್ದಾಕ – ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ

ಯೋಗ್ಗಳು – ಯೋಗಿಗಳು

ಯಂತ್ರ – ಮಂತ್ರ ಮಾಟಗಳಿಂದ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ್ರ

ಯಂಗ, ಯಾಂಗ – ಹೇಗೆ

ರಗಳಿ – ಜಗಳ

ರಾಜತ್ವ – ರಾಜ್ಯಭಾರ

ರಾಜ ಮಂಚ – ಸಿಂಹಾಸನ

ರೆಪ್ಪಗುಟ್ಟಿಗೊಂತ – ನಾಗಾಲೋತದಿಂದ ಓಡುತ್ತಾ

ರೋಜಗಾರ್ – ದಿನಗೂಲಿ

ರುಂಬಾಳ – ರುಮಾಲ

ಲಗೂನ ಮಾಡಿ – ಬೇಗ

ಲಿಖಿತ – ಹಣಿಬರೆಹ

ಲೋಪ್ – ನಾಶ

ಲಂಬಾಟ – ಜಂಜಾಟ

ವಕ್ಕೊಂಬಾ – ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾ

ವತ್ತಿಗೆ – ಪಂಚಾಂಗ

ವತ್ತು – ಹೊತ್ತು, ಸಮಯ

ವರ್ಷಂಬೋದ್ರಾಗ – ವರ್ಷವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ

ವಸ್ತ್ಯಾಗ – ವಸ್ತಿಮಾಡಿರುವಾಗ, ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿರುವಲ್ಲಿ

ವಸ್ತಿಆದ್ರು – ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದರು

ವೀಳ್ಯಾಕೊದು – ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸು

ವೃಕ್ಷಾಳಿ ಮರ – ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ

ವೋಸರಲಿ – ವಂಶ ಸುಟ್ಟು ನಾಶವಾಗಲಿ ವ್ಯಾಳ್ಯಾ – ವೇಳೆ

ಶ್ರಮ – ಶವ

ಸಣ್ಣಮಕ ಮಾಡು – ಖಿನ್ನವಾಗು

ಸಣ್ಣಾಗಿ – ಅರದು – ನುಣ್ಣಗಾಗುವಂತೆ ತೆಯ್ದು

ಸನೇಕ – ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ

ಸಮೋಕ್ಷ – ಸಮಕ್ಷಮ

ಸರೋವರ – ಸರುವು, ಕೊಳ್ಳಮ್ ಕೊನ್ನಾರ, ಎರಡು ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆಯ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ, ಗುಡ್ಡದ ವಬ್ಬಿ

ಸರುವು – ಸರ್ತಿ, ಸಲ

ಸರ್ವತಿನ್ಯಾಗ – ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ

ಸವಾಲ್ ಕೀಲು – ಕಿಬ್ಬದಿಯ ಕೀಲು

ಸಾಕ್ಷಿ ವೀಳ್ಯ – ಕನ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸುವ ವೀಳ್ಯ ಸಾಧಕ – ಗರಡಿಯ ಸಾಮು, ಕಸರತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ

ಸಾವಾಸ – ಸಹವಾಸ, ಒಡನಾಟ

ಸಾಸ್ವಿಕಟ್ಟಿ – ಲಗ್ನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಧೂವರರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವ ಎತ್ತರದ ಪೀಠದ ಕಟ್ಟೆ

ಸಿದ್ದೇರ ದಂಡು – ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದ ಪಡೆ

ಸುದ್ಧ – ಶುದ್ಧ, ಪವಿತ್ರ, ನಿರ್ಮಲ

ಸೈಲು – ಸಡಿಲ

ಸೊನ್ನಿ ಕೊಡು – ಬಡಿ, ಹೊಡೆ

ಸೋಸಿ ನೋಡು – ಪರಾಂಬರಿಸಿ ನೋಡು

ಸೌಡು – ಬಿದುವು

ಸಂಗಾಟ – ಸಂಗಡ

ಸಂಪೂರು-?

ಸಂಸಾರ ಲಂಬಾತ – ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಹೊರೆ

ಸ್ವಲ್ಪರ – ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ

ಹತಾರು – ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ

ಹರದಾರಿ , ಹರ್ದಾರಿ – ಮೂರು ಮೈಲು

ಹವಣಿಕಿ ಮಾತು – ಅಜ್ಜು ಹಾಕು, ಹೊಂಚು ಹಾಕು

ಹಸ್ತುತ್ತು – ಹಸಿದಿತ್ತು

ಹಳ್ಳಬಿಲ್ಲು – ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿಹರಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನ, ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್?

ಹಾಕಬೇಕಾರ – ಹಾಕುತ್ತಲಿರುವಾಗ

ಹಿರ್ಯಾ – ಹಿರಿಯ, ಯಜಮಾನ

ಹುಡುಗ್ಗ – ಹುಡುಗನಿಗೆ

ಹುಡುಕ್ಕೊಂತಾ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹುರಿಕೊಯ್ಯ – ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿನ ಹೊಕ್ಕುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತೆಗೆವುದು

ಹೊಕ್ಕೀ – ಹೋಗುತ್ತೀ

ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ – ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ

ಹೊಟ್ಟುರಿ – ಮತ್ಸರದ ಸಂಕಟ

ಹೊನ್ನಿನ ಕಂದ – ಬಂಗಾರದ ದೊಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿಗಳು?

ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳು – ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರೋಧಿಸು ಹೊರಾಕ – ಹೊರಗಡಿಗೆ

ಹೆಂಗ – ಹೇಗೆ, ಹಾಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ

ಹೊಂಟ – ಹೊರಟ

ಹೊಂಟಿತು – ಹೊರಟಿತು