ಗೊಲ್ಲನೆನು ೨೫

[1][ತ]೨೫[2] ಹಾಸ್ಯವ ಮಾಡಿದೆವು ೨೬[3][ನೀನು]೨೬[4]
ಬಲ್ಲಿದನಹುದೋ ಬೇಡೆನಲು
ಎಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ನೀ ಎನಗೆ
ಹಲ್ಲನೆ ಪಾಲಿಸು ಎನಲು                 ||೩೪||

ಹಲ್ಲೇನು ಪಾ೨೭[5][ವ]೨೭[6]ನ ತೆಗೆದುಕೊ ಎನುತಲಿ
ಬಲ್ಲೆಹ ಪದಕ ಚೌಕಳಿ ೨೮[7][ಯ]೨೮[8]
ಬೊಲ್ಲನನಿತ್ತು ಪ್ರಭುಢರಾಯನು ಸೂಜಿ
ಗಲ್ಲೆಂಬ ದುರ್ಗವ ಕೊಟ್ಟ                ||೩೫||

ಹೋಗು ನೀ ಬಲ್ಲಿದ ಕಾಚಿನಾಯಕ ನಮ್ಮ
ಬಾಗಿಲ ಕಾಯಬೇಡೆನು ೨೯[9][ತ]೨೯[10]
ಭೋಗದೊಳಿದು ನೀನೆನುತ ಪ್ರಭುಢರಾಯ
ಆಗ ಸಂತೋಷದಿ ಕಳು ೩೦[11][ಹೆ]೩೦[12] ||೩೬||

ಸೂಜಿಗಲ್ಲೆಂಬಾ ದುರ್ಗಕೆ ಸಲುವಂಥ
ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲವ ಬಿಡಿಸಿ
ತೇ೩೧[13][ಜದಿ]೩೧[14] ಪ್ರಭುಢರಾಯ ೩೨[15][ನು ತನ್ನ]೩೨[16] ಕಳುಹಲು
ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಿಹನು               ||೩೭||

ಬಲ್ಲಿದ ಕಾಚಿನಾಯಕ ಗುಂಡರಾಜನ
ಹಲ್ಲನು೩೩[17] ಚಮ್ಮಾ ೩೪[18][ವಿ]೩೪[19]ಗೆಗೆ
ನಿಲ್ಲದೆ ಹಾ ೩೫[20][ಕಿಸಿ ಮೆಟ್ಯಾ]೩೫[21]ಡುತ ರಾಯ
ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನಾಳುತಿಹನು             ||೩೮||

ಮಂಡಲಪತಿ ಪ್ರಭುಡೇಂದ್ರನುದರದಿ
ಗಂಡು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದಿ ೩೬[22][ರೆ]೩೬[23]
ಗುಂ೩೭[24][ಡರಾಜ]೩೭[25]ನ ಸುತ ನರಸಿಂಹನ ಸಲಹಿ
ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿದನು             ||೩೯|

ಧುರಧೀರ ಕಾಚಿನಾಯಕನುದರದಲಾ
ಸಿರುಮಭೂಪಾಲನುದ್ಭವಿಸಿ
೩೮[26][ಬೇ]೩೮[27] ಗದಿ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯನಾಳುತಿಹ೩೯[28]       ||೪೦||

ಪರಿವಾರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬೂದಿಹಾಳೊಳು
ತುರಗದಳವು ಮುನ್ನೂರು
ಸರಿಯಾರು ತನಗೆ ಇಳೆಯೊಳು ಇಲ್ಲೆನಲು
ಸಿರುಮಭೂಪಾಲನೊಪ್ಪಿದನು         ||೪೧||

ಸಿರಿಯ ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಬಿರಿದು ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ತಾನು ರಾಜ್ಯವನಾಳಿ೪೦[29][ಯೆ]೪೦[30]
ಮರಣವಾದನು ಕಾಚೇಂದ್ರ            ||೪೨||

ತಂದೆ ಮೆಟ್ಟಿದ ಚಮ್ಮಾ ೪೧[31][ವಿ]೪೧[32] ಗೆಯನು ತಾ
ನಿಂದು ಮೆಟ್ಟಲಿಬಾರದೆನುತ
ಕುಂದದೆ ಉಗುಳುವ ಪಡುಗಕೆ ಹಾಕಿಸಿ
ಕಂದರ್ಪರೂಪ ಸಿರುಮೇಂದ್ರ          ||೪೩||

ಸುಗುಣ ಸಿರುಮ ತಂದೆ ಮೆಟ್ಟುವ ಚಮ್ಮಾ
೪೨[33][ವಿಗೆ]೪೨[34] ಮೆಟ್ಟಬಾರದೆಂದೆನುತ
ತೆಗಸಿದ ಮಲೆವ ಮನ್ನೆರಗಂಡ ಸಿರುಮೇಂದ್ರ
ನುಗುಳುವ ಪಡುಗಕೆ ಹಾಕಿ             ||೪೪||

ಸ್ವ೪೩[35][ರ್ಗಕೆ]೪೩[36] ಕಾಚಿನಾಯಕ ಚಿತ್ತೈಸಲು
ವ್ಯಾಘ್ರನ ಶಿಶುವಿನಂದದಲಿ
ಭರ್ಗನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದುರ್ಗವನಾಳುತ
ಉಗ್ರ ಸಿರುಮಭೂವರನು               ||೪೫||

೪೪[37][ತ್ತಲಾಕ್ಷಣ]೪೪[38] ದೊಳು ಪ್ರಭುಡರಾಜೇಂದ್ರನು
ಚಿತ್ತಯಿಸಲು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ
ಒತ್ತಿ ಪಟ್ಟವನಾಳುತಲಿರ್ದ ನರಸಿಂಗ
ಅರ್ತಿಲಿ ಪೆನುಗೊಂಡೆಯೊಳಗೆ       ||೪೬||

ಸೂಜಿಕಲ್ಲೊ ೪೫[39][ಳು ಕಾ]೪೫[40] ಚಿನಾಯಕನುದರದಿ
ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸಿರುಮೇಂದ್ರ
ಪೂಜ್ಯದಿ ಜನಿಸಿ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿರುತಲಿ
ತೇಜಿಯನೇರಿ ನಡೆವುತ೪೬[41]           ||೪೭||

ಮೊಲನ ಬೇಂಟೆ ೪೭[42][ಗೆ ಹೋಗಿ]೪೭[43] ಸಿರುಮಣ್ಣನಾಯಕ
ಮೊಲ ನಾಯನಟ್ಟುತ ಬರಲು
ಕಲಿಯೊಳು ಕಾದುವ ಬಲಿದುರ್ಗವಿದೆಂದು
ಒಲಿದು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಬೂದಿಹಾಳ          ||೪೮||

ವಸುಧೆಗೆ ಹೊಯಿಸಳದೇಶ ೪೮[44][ಕಗ್ಗಳೆಯಾಗ]೪೮[45]
ಹೆಸರುಳ್ಳ ಬೂದಿಹಾಳಿನಲಿ
ಪಸರಿಸಿ ಕೀರ್ತಿವಡೆದ ಸಿರುಮೇಂದ್ರನು
ಅಸದಳ ಸಂಹಾರ ೪೯[46][ನವ]೪೯[47] ನು           ||೪೯||

ಪಂಚಾಗ್ನಿದಿಕ್ಕಿಲಿ ಕಂಚಿನ ಕೋಟೆಯು
ಮಿಂಚುವ ತೆನೆ ಡೆಂಕಣಿಗಳು
ಪಂಚಗುಂಡಿಗೆ ಗೊಲ್ಲ ಸಿರುಮನೊ ೫೦[48][ಪ್ಪಿ]೫೦[49] ಹನಲ್ಲಿ
ಪಂಚಮುಖನ ಕರುಣದಲಿ              ||೫೦||

ಹೊರಸುತ್ತಿನಗಳೊಳು ಒರತುಕ್ಕಿ ಜಲತುಂಬಿ
ತುರುಗಿಹ ಮೀನ್ಮೊಸಳೆಗಳು
ಮೊರೆದು ಕಾದುವರನು ಮುರಿದು ನುಂಗುವವೊಲು
ಬಿರುದಿನ ಬಿಂಕದೊಳಿ ೫೧[50][ಹವು]೫೧[51]           ||೫೧||

ತೆನೆಗಳ ಮೇಲೇರಿಸಿದ ಕಲ್ಲು ಘನವಾಗಿ
ಅನುವಾಗಿ ಇಡುವ ಡೆಂಕಣಿಯು
ತನಗಿದಿರಾದ೫೨[52] ಮೊನೆಯ ಮುರಿದು ಯಮನ
೫೩[53][ಘನದ]೫೩[54] ಬಲನ ನುಂಗುವಂತೆ          ||೫೨||

ಕಾಸುವ ಅಂಬಲಿ ಹುರಿದ ಮಳಲರಾಶಿ
ಸೂಸಿ ಸುಡುವ ಸುಣ್ಣಗದಡು
ಮೋಸದೊಳಾಳು ಪೊಕ್ಕಿರುವ ಚೋರಗಂಡಿ
ಲೇಸೆನಿಸಿತು ಬೂದಿಹಾಳು             ||೫೩||

ಕೊತ್ತ ೫೪[55][ಳ]೫೪[56] ದೊಳು ಮೃತ್ಯುಗಳ ಪಾಳೆಯವು ದಂ
ಡೆತ್ತಿ ಬರಲು ನುಂಗುವಂತೆ
೫೫[57][ಪೊತ್ತಿಹ]೫೫[58] ಶೂಲಗಳೆಂದೆನಿಸುವ ಬಲು
ಕೊತ್ತಳ ಕಣ್ಗೊಪ್ಪುತಿಹವು                ||೫೪||

ಒಂದು ಕೊತ್ತಳ ರಾಮನಾಥನ ಕಾವಲು
ಒಂದು ಕೊತ್ತಳ ಭಯಂಕರನು[ಒಂದು] ಕೊತ್ತಳ ಮೀಸರಗಂಡನೆನಿಸುವ
ಒಂದು ಕೊತ್ತಳ ಹೆಣ ರಣನು           ||೫೫||

ಇತ್ತ ಪಡುವಲ ಬಾಗಿಲು ೫೬[59][ಕಾವ]೫೬[60] ಕಾವಲು
ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿ ಎಂದೆನಿ೫೭[61][ಸಿ]೫೭[62]
೫೮[63][ಎತ್ತ]೫೮[64] ಲಾ ಭೀಕರದಿಂದೇಕನಾ *[65][ಥೆ] *[66] ಯು
ನಿತ್ಯ ವಾರದಿ ಒಪ್ಪುತಿಹಳು             ||೫೬||

ಮೂಡ ೫೯[67][ಲ]೫೯[68] ಬಾಗಿಲು ಅದು ಬಲು ಕಾ೬೦[69][ವ]೬೦[70]ಲು
ಬೇಡಿದ ವರಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ
೬೧[71][ನೀಡುತಲಿ]೬೧[72]*[73][ಕಪ್ಪರಿ]*[74] ವೀರಯ್ಯ
ರೂಢಿಗೆ ಪೆಸರಾದ ದೇವ                ||೫೭||

ಲಿಂಗದ ಗುಡಿ ಜಂಗಮದ ಬೀಡಾರವು
ಸಂಗ ನಿರಾಸೆಯಮಠ[ವು] ೬೨[75][ಜಂಗಮ]೬೨[76] ಕೊಂದಿಕ್ಕಿ ತಾನೊಂದ ಸಲಿಸುವ
ಭಂಗಹೀನರ ಗಂಡ ಸಿರುಮ           ||೫೮||

ನೋಟದಿಂ ೬೩[77][ಗಗ]೬೩[78]ನವ ಕಾಣೆವೆಂದೆನುತಲಿ
ಮೀಟಿನಲಾ ೬೪[79]. . . . . . .೬೪[80]ದು
ಪಾಠಿಸಿ ನೋಡೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆದುವಂತೆ
ಕೋಟೆಯ ತೆನೆಯೊಪ್ಪುತಿಹವು       ||೫೯||

ಪರಿವಾರ ಮೂರುಸಾವಿರ ಬೂದಿಹಾಳೊಳು
ತುರಗಬಲವು ೬೫[81][ಮುನ್ನೂರು]೬೫[82]
ಸರಿಯಾರು ತನಗಿಳೆಯೊಳು ಸಮವಿಲ್ಲೆಂದು
ಸಿರುಮಭೂಪಾಲನೊಪ್ಪಿದನು         ||೬೦೬೬[83]||

ಮದ೬೭[84][ನ]೬೭[85] ಸಮ ೬೮[86][ಮಲೆಯುವ]೬೮[87] ಮಾನ್ಮರ ಗಂಡ
ಮುದದಿ ರಾಜ್ಯವನಾಳುತಿರಲು
ಕದನವಿಲ್ಲ ೬೯[88][ವ]೬೯[89] ದೇಕೆನುತಲಿ ತನಗೊಂದು
ಚದುರ ವಿನಯವ ತೋರಿದನು        ||೬೧||

ಬಲ್ಲಿದ ಸಿರುಮೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯವನಾಳುತ
ಎಲ್ಲ ಮನ್ನೆ ೭೦[90][ರಿಗೆ ಸಾರಿದ]೭೦[91] ನು
ನಿಲ್ಲದೆ ೭೧[92][ಪಾಗುಡ]೭೧[93] ಕೊಡಹೇಳಿ ಊಳಿಗದ
ಮಲ್ಲನೆಂಬುವನ ಕಳುಹಿದನು          ||೬೨||

ಪೊಡವಿಪ ನರಸಿಂಹರಾಯನ ಸೀಮೆಯ
೭೨[94][ದೃಢ]೭೨[95] ಮನ್ನೆರಿಗೆ ವಾಲೆಯನು
ತಡೆಯದೆ ೭೩[96][ಪಾಗುಡ]೭೩[97] ಕೊಡಹೇಳಿ ಸಿರುಮೇಂದ್ರ
ಒಡನೆ ವಾಲೆಗಳನಟ್ಟಿದನು             ||೬೩||[1] ೨೫-೨೫ x (ಶಿ)

[2] ೨೫-೨೫ x (ಶಿ)

[3] ೨೬-೨೬ ನಿನ್ನು x (ಶಿ)

[4] ೨೬-೨೬ ನಿನ್ನು x (ಶಿ)

[5] ೨೭-೨೭ x (ಶಿ)

[6] ೨೭-೨೭ x (ಶಿ)

[7] ೨೮-೨೮ x (ಶಿ)

[8] ೨೮-೨೮ x (ಶಿ)

[9] ೨೯-೨೯ x (ಶಿ)

[10] ೨೯-೨೯ x (ಶಿ)

[11] ೩೦-೩೦ x (ಶಿ)

[12] ೩೦-೩೦ x (ಶಿ)

[13] ೩೧-೩೧ x (ಶಿ)

[14] ೩೧-೩೧ x (ಶಿ)

[15] ೩೨-೩೨ x (ಶಿ)

[16] ೩೨-೩೨ x (ಶಿ)

[17] ೩೩ + ತನ್ನ (ಶಿ)

[18] ೩೪-೩೪ x(ಶಿ)

[19] ೩೪-೩೪ x(ಶಿ)

[20] ೩೫-೩೫ x (ಶಿ)

[21] ೩೫-೩೫ x (ಶಿ)

[22] ೩೬-೩೬ರಲು (ಶಿ)

[23] ೩೬-೩೬ರಲು (ಶಿ)

[24] ೩೭-೩೭x(ಶಿ)

[25] ೩೭-೩೭x(ಶಿ)

[26] ೩೮-೩೮ x (ಶಿ)

[27] ೩೮-೩೮ x (ಶಿ

[28] ೩೯+ನು (ಶಿ)

[29] ೪೦-೪೦ x (ಶಿ)

[30] ೪೦-೪೦ x (ಶಿ)

[31] ೪೧-೪೧ ಳಿ(ಶಿ)

[32] ೪೧-೪೧ ಳಿ(ಶಿ)

[33] ೪೨-೪೨ ಳಿಗೆಯ ಮಿಗೆ(ಶಿ)

[34] ೪೨-೪೨ ಳಿಗೆಯ ಮಿಗೆ(ಶಿ)

[35] ೪೩-೪೩ x (ಶಿ)

[36] ೪೩-೪೩ x (ಶಿ)

[37] ೪೪-೪೪ x (ಶಿ)

[38] ೪೪-೪೪ x (ಶಿ)

[39] ೪೫-೪೫ x (ಶಿ)

[40] ೪೫-೪೫ x (ಶಿ)

[41] ೪೬+ಲಿ(ಶಿ)

[42] ೪೭-೪೭ x (ಶಿ)

[43] ೪೭-೪೭ x (ಶಿ)

[44] ೪೮-೪೮ ದಿರ್ಗಳೆಯದಿ(ಶಿ)

[45] ೪೮-೪೮ ದಿರ್ಗಳೆಯದಿ(ಶಿ)

[46] ೪೯-೪೯ x (ಶಿ)

[47] ೪೯-೪೯ x (ಶಿ)

[48] ೫೦-೫೦ ಪ್ರತಿ (ಶಿ)

[49] ೫೦-೫೦ ಪ್ರತಿ (ಶಿ)

[50] ೫೧-೫೧ ಹುದು (ಶಿ)

[51] ೫೧-೫೧ ಹುದು (ಶಿ)

[52] ೫೨+ರ(ಶಿ)

[53] ೫೩-೫೩ ಉರಿವ (ಶಿ) *”ಶಿ” ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ೫೧೮ ತರುವಾಯ ೫೩ ಎಂದು ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ (ಸಂ)

[54] ೫೩-೫೩ ಉರಿವ (ಶಿ) *”ಶಿ” ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ೫೧೮ ತರುವಾಯ ೫೩ ಎಂದು ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ (ಸಂ)

[55] ೫೪-೫೪ x (ಶಿ)

[56] ೫೪-೫೪ x (ಶಿ)

[57] ೫೫-೫೫ x (ಶಿ)

[58] ೫೫-೫೫ x (ಶಿ)

[59] ೫೬-೫೬ ಕಾದಿರುವ(ಶಿ)

[60] ೫೬-೫೬ ಕಾದಿರುವ(ಶಿ)

[61] ೫೭-೫೭ x (ಶಿ)

[62] ೫೭-೫೭ x (ಶಿ)

[63] ೫೮-೫೮ x (ಶಿ)

[64] ೫೮-೫೮ x (ಶಿ)

[65] *-* ರಿ(ತಿ,ಹ)

[66] *-* ರಿ(ತಿ,ಹ)

[67] ೫೯-೫೯ x (ಶಿ),

[68] ೫೯-೫೯ x (ಶಿ),

[69] ೬೦-೬೦ ವಿ(ಶಿ),

[70] ೬೦-೬೦ ವಿ(ಶಿ),

[71] ೬೧-೬೧ x (ಶಿ),

[72] ೬೧-೬೧ x (ಶಿ),

[73] * – * ತಪ್ಪದಾ (ಶಿ, ಹ),

[74] * – * ತಪ್ಪದಾ (ಶಿ, ಹ),

[75] ೬೨-೬೨ xದ (ಶಿ),

[76] ೬೨-೬೨ xದ (ಶಿ),

[77] ೬೩-೬೩ ಘ(ಶಿ),

[78] ೬೩-೬೩ ಘ(ಶಿ),

[79] ೬೪-೬೪ x(ಶಿ),

[80] ೬೪-೬೪ x(ಶಿ),

[81] ೬೫-೬೫ x (ಶಿ),

[82] ೬೫-೬೫ x (ಶಿ),

 

 

[84] ೬೭-೬೭ x (ಶಿ),

[85] ೬೭-೬೭ x (ಶಿ),

[86] ೬೮-೬೮ ಲವ x (ಶಿ),

[87] ೬೮-೬೮ ಲವ x (ಶಿ),

[88] ೬೯-೬೯ ಅ(ಶಿ),

[89] ೬೯-೬೯ ಅ(ಶಿ),

[90] ೭೦-೭೦ x (ಶಿ),

[91] ೭೦-೭೦ x (ಶಿ),

[92] ೭೧-೭೧ ಪಗುದಿಯ (ಶಿ)

[93] ೭೧-೭೧ ಪಗುದಿಯ (ಶಿ)

[94] ೭೨-೭೨x (ಶಿ),

[95] ೭೨-೭೨x (ಶಿ),

[96] ೭೩-೭೩ ಪಗುದಿಯ(ಶಿ),

[97] ೭೩-೭೩ ಪಗುದಿಯ(ಶಿ),