೧. ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ

೨. ತ. ಸು. ಶಾಮರಾಯ : ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ

೩. ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ : ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಗಳು

೪. ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : (ಸಂ. ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ)

೫. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ : ಸಂಶೋಧನ ತರಂಗ

೬. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ : ಸಂಶೋಧನ ತರಂಗ, ಸಂಪುಟ ೨

೭. ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ : ಪರಿಶೀಲನೆ

೮. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆ : ಸಂಪುರ ೧ ಮತ್ತು ೨ (ಪ್ರ : ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ)

೯. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ : ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ (ಸಂಪುಟ ೨) : ಐದನೆಯ ಭಾಗ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ

೧೦. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ : ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಯಿತ್ರಿಯರು

೧೧. ಪಂಪ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ : (ಸಂ. ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ)

೧೨. ಟಿ. ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖನಗಳು