೧. ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು

ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್‌. ಗದ್ದಗಿಮಠ

೨. ನಾಲ್ಕು ನಾಡಪದಗಳು ”

೩. ಕಂಬಿಯ ಹಾಡುಗಳು   ”

೪. ಕುಮಾರರಾಮನ ದುಂದುಮೆ    ”

೫. ಮಲ್ಲಮಲ್ಲಾಣಿ ”

೬. ಗದ್ದಗಿಮಠರ ಬರಹಗಳು         ”

೭. ಜನತಾ ಗೀತೆಗಳು     ”

೮. ಲೋಕಗೀತೆಗಳು       ”

೯. ಹೊನ್ನ ಬಿತ್ತೇವ ಹೊಲಕೆಲ್ಲ       ”

೧೦. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖನ   ”