ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ ೨೦೦೯ನೇ ಜುಲೈ ೨೨ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ವೇಳೆಗಳು

ಸ್ಥಳ

ಗ್ರಹಣದ ಆರಂಭ

ಪೂರ್ಣತೆಯ ಆರಂಭ

ಪೂರ್ಣತೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ

ಗ್ರಹಣದ ಮುಕ್ತಾಯ

ಪೂರ್ಣತೆ

ಗಂ ಮಿ. ಸೆ ಗಂ. ಮಿ. ಸೆ. ಗಂ. ಮಿ. ಸೆ. ಗಂ. ಮಿ. ಸೆ ಮಿ. ಸೆ.
ಸೂರತ್  –  –  – ೦೬ ೨೧ ೧೮ ೦೬ ೨೪ ೩೨ ೦೭ ೧೯ ೫೨ ೦೩ ೧೪
ಬರೋಡ  –  –  – ೦೬ ೨೨ ೪೬ ೦೬ ೨೩ ೫೭ ೦೭ ೨೧ ೨೭ ೦೧ ೧೧
ಬಾವನಗರ  –  –  – ೦೬ ೨೨ ೧೪ ೦೬ ೨೪ ೧೨ ೦೭ ೧೯ ೫೧ ೦೧ ೫೮
ಬೋಪಾಲ  –  –  – ೦೬ ೨೨ ೧೪ ೦೬ ೨೫ ೨೩ ೦೭ ೨೨ ೫೨ ೦೨ ೦೯
ಇಂದೋರ್  –  –  – ೦೬ ೨೧ ೫೭ ೦೬ ೨೫ ೦೨ ೦೭ ೨೧ ೪೯ ೦೩ ೦೫
ವಾರಾಣಸಿ ೦೫ ೩೬ ೦೪ ೦೬ ೨೪ ೧೫ ೦೬ ೨೭ ೧೬ ೦೭ ೨೭ ೩೪ ೦೩ ೦೧
ಉಜ್ಜಯಿನಿ  –  –  – ೦೬ ೨೨ ೫೪ ೦೬ ೨೪ ೨೯ ೦೭ ೨೧ ೫೮ ೦೧ ೩೫
ಗಯ ೦೫ ೨೯ ೩೫ ೦೬ ೨೪ ೩೦ ೦೬ ೨೭ ೩೯ ೦೭ ೧೯ ೦೦ ೦೩ ೦೯
ಪಾಟ್ನಾ ೦೪ ೨೯ ೫೮ ೦೬ ೨೪ ೪೦ ೦೬ ೨೮ ೨೪ ೦೭ ೨೯ ೩೦ ೦೩ ೪೪
ನಾಗಪುರ  –  –  –  –  –  –  –  –  – ೦೭ ೨೨ ೫೧  –  –
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  ಧಾರವಾಡ  –  –  –  –  –  –  –  –  – ೦೭ ೧೭ ೪೭  –  –
ಬೆಂಗಳೂರು  –  –  –  –  –  –  –  –  – ೦೭ ೧೬ ೫೯  –  –