ಬಾರದ ನೀರಿಗೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಹನೆ

ಬಾರದ ನೀರಿಗೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಹನೆ

ಊರಿಗೆ ಬಂದವರು ಮೋರಿ ದಾಟಲೇಬೇಕು.

ಊರಿಗೆ ಬಂದವರು ಮೋರಿ ದಾಟಲೇಬೇಕು.

ಸ್ಮಾರಕ ಊರಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ

ಸ್ಮಾರಕ ಊರಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ

ಇದು ಸ್ಮಾರಕ, ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ

ಇದು ಸ್ಮಾರಕ, ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ

ಊರಿನ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಉಗ್ರಾಣ

ಊರಿನ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಉಗ್ರಾಣ

ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಚತುರ್‌ಸಂಗಮ

ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಚತುರ್‌ಸಂಗಮ

ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ.

ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ.