ದಿನಾ ಬೆಳೆಯುವ ಚಂದ್ರನ್ನ
ಹೊಳೆಯುವ ಚಂದ್ರನ್ನ
ಹ್ಯಾಗೆ ಸಹಿಸುತ್ತೀಯೋ ಕಂದಾ?

ಬೆಳ್ದಿಂಗಳು ಹಬ್ಬುವುದನ್ನ
ಲೋಕವ ಬೆಳಗುವುದನ್ನ
ಹ್ಯಾಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವಿಯಾ ಕಂದಾ?

ಬೆಂಕಿಯಿಡು ಅವನ ಮಸಡಿಗೆ.
ಅದಿಮದ ಸೇಡು ಮರೆಯಬೇಡವೊ.