ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಊರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ
೧. ಗೈಬುಸಾಬ ೮ ನೇ ತರಗತಿ  ಲಾವಣಿ ಹಾಡಿನ ರಚನೆ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ
೨. ದಿ. ಮಹ್ಮದ್‌ಸಾಬ    ಲಾವಣಿ ರಚನೆ ಸಾವಳಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
೩. ದಿ. ಮೀರಾಸಾಬ ೩ ನೇ ತರಗತಿ  ಲಾವಣಿ ರಚನೆ ಮಹಾಗಾಂವ  ಕಲಬುರ್ಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
೪. ದಿ.ಲಾಳೇಶ ೨ ನೇ ತರಗತಿ  ಲಾವಣಿ ರಚನೆ ಇಂಗಳಗಿ ಇಂಡಿ  ಬಿಜಾಪುರ
೫. ದಿ. ಶರಣುಬಸಯ್ಯ    ಲಾವಣಿ ರಚನೆ ಆಲಮೇಲ  ಸಿಂದಗಿ ಬಿಜಾಪುರ
೬. ದಿ. ಸಯ್ಯದ್ ಪೀರ್   ಲಾವಣಿ ರಚನೆ  ಖೇಡಗಿ  ಇಂಡಿ ಬಿಜಾಪುರ
೭. ದಿ. ಹಜರತ    ಲಾವಣಿ ರಚನೆ ದ್ಯಾಗಾಯಿ ಆಳಂದ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ