ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಡ್ರೊಲ ಸಾಹೆಬ ಬಂದು ಬೇತಮಾಡೀ |
ಠಣೆವ್ಹಾಕಲಿಬೇಕೆಂದೊಳ್ಳೇ ಕಿಲ್ಲೆವ ನೋಡೀ  ||ಪಲ್ಲ||

ಶ್ರೀಮಂತರ ದೌಲತ ಏನು ಮೌಜಿಲಿತ್ತೂ |
ಬಲೆ ಭಲೇ ಶಿಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ೧ಹೋದರು೧

[1] ಬ್ಯಾಸತ್ತೂ |
ಆ ಸಾಹೆಬ ಗೋಕುಲ್ಯಾ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೂ |
ಇಂಗ್ರೇಜರ ದಂಡು ಬಿಡದಲೆ ಬೆನ್ಹತ್ತೂ    ||ಚಾಲು||

ಪುಂಡ ಪಾಳಗಾರರು ಕೂಡೀ |
ತಂಮೊಳಗ ತಾವು ಮಾತಾಡಿ |
ಕಳಕೊಂಡರು ನೆಂಬಿದ ಗೋಡೀ |
ಬಿಟುಕೊಟ್ಟು ಹೋದರವರೋಡಿ   ||ಏರು||

ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದಾಯಿತೂ ನೀವು ಕೇಳಿರೀಗ |
ಪರಂಗೇರ ಠಾಣೆವು ಬಿದ್ದಿತು ಪುಂಣೇದಾಗ||೧||

ಧಾರವಾಡದ ಕಿಲ್ಲೆವ ಠಾಣೆವ ಹಾಕತಾರಾ |
ಅಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಕೊಂಡಾರು ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಪೂರಾ |
ಬಾದಾಮಿ ಮೇಲೆ ದಂಡು ಕೂಡಿತೆ ಬಲು ಪೂರಾ |
ಗದಿಗಿನಾ ಸೀಮೆ ೨ಮೇಲೆ೨[2] ನವಲಗುಂದ ಜೇರಾ   ||ಚಾಲು||

ಡೊಂಬಳದ ಕಿಲ್ಲೆವ ನೋಡಿದಾರು |
ಸನ್ಮಾತದಿಂದ ಬೇಡಿದಾರು |
೩ದೊಡ್ಡ೩[3] ತೋಪ ತುಂಬಿ ಹೊಡಸಿದಾರೂ |
ಕಲ್ಲುಗೋಡಿ ಒಡು ಕೆಡಿಸಿದಾರು |  ||ಏರು||

ಕಡದಾಡಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದ ಮಂದೀ |
ಜಗಳಕೆ ಜರಿದು ಕೊಟ್ಟು ೧ಹೋದರು೧ ತಾವಂಜಿ||೨||

ಸುತ್ತಲೀ ರಾಜೆವ ಠಾಣೆವ ಹಾಕುತಾಲೀ |
ರೈತರಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿ ಬರದು ಕೊಟ್ಟರೋಲಿ |
ಹಿಂಗ ತಿಳಿಯದ್ಹೋದಿತು ಪರಂಗೇರ ನೇಲಿs
ಏಕರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದಳು ಕುಪಣಿ ಹೆಂಣ ಬಾಲಿ  ||ಚಾಲು||

ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ವಚನಾದಿಂದ |
ಬಾರ ನೆಡಿತು ಸಾಹೆಬರಾ ಮುಂದ |
ತುರ್ಪಿನಾ ಫೌಜು ಹಿಂದಿಂದ |
ಬಲಕಚೆರಿ ನೆರದತೆ ದುಂದ     ||ಏರು||

ರೋಣದಾಸಮತ ತಾಲೂಕ ಸುದ್ದಿಯೇನು |
ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಮುನಶಿ ಕುಂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾನು||೩||

ಎಂತೆಂತ ಕಿಲ್ಲೆವು ಬಿದ್ದುಹೋದವಲ್ಲ ಗೋಡೀ |
ಮೇಗಿನ ತೋಪಗಳು ಕಿತ್ತರು ಈಡ್ಯಾಡೀ |
ತಂಮ ರಾಜ್ಯೆದ ನಡತಿ ದೇಶಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೀ |
ರೊಕ್ಕ ತಿಂದವರಿಗ್ಯಲ್ಲಾ ಹಾಕುತಾರ ಬೇಡೀ   ||ಚಾಲು||

ಸರದಾರ ಸಾಹೆಬ ಸಿಟ್ಟೀಲಿ |
ಕುಂತನು ಕುರ್ಸೆದ ಮೇಲೆ |
ದಂಡ ಯಿಳವಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾಲಿ |
ರೈತರಿಗೆ ಬರದು ಕೊಟ್ಟರೋಲಿ      ೪[ಏರು]೪

ಧರಿಯೊಳಗ ಮೆರವ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಬಟ್ಟಿಗೇರಿ |
ಆತನ ಕರುಣವಸಕರಡಿ ಬಾಲ ಸಾರಿ||೪||

ಸಮಾಪ್ತ ||*

೪ ಊ.ಪ. *ಪರಿಯ್ಯಾ ಬಿಂನ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಾ ಗಣಾಚಾರಿ ಬಾದಾಮಿ, ೫ನೇ ಫೇಬ್ರುಅರಿ ಸನ್ ೧೮೭೪ ಇಸವಿ.

ಕವಿ : ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಬಜ್ಜಗೇರಿ
ಕೃತಿ : ಪ್ಲೀಟರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಲಾವಣಿಗಳು


[1] ಹೊದರು

[2] ಮೆಲೆ

[3] ದೆಡ್ಡ