೧೯೮೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಉಪಜಾತಿಗಳು

 

  ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೧. ಆಡಿಯನ್ ೩೮೬
೨. ಬಾರ‍್ಡಾ ೭೨೯
೩. ಬಾವಚ, ಬಾಮ್ಚೆ, ೭೯೪
೪. ಭಿಲ್, ಭಿಲ್‌ಗರಾಸಿಯು, ಧೋಳಿ ಭಿಲ್, ಡುಂಗ್ರಿ ಭಿಲ್, ಡುಂಗ್ರಿ ಗರಾಸಿಯ, ಮೇವಾಸಿಭಿಲ್, ರಾವಲ್ ಭಿಲ್, ತಾಡ್ವಿಭಿಲ್, ಭಾಗಾ ಲಿಯಾ, ಭಿಲಾಲ, ಪಾವರಾ, ವಾಸವ, ವಾಸವೆ ೧,೮೬೬
     
೫. ಚೆಂಚು, ಚೆಂಚವಾರ್ ೨೭೬
೬. ಚೋಧರಾ ೧೪೦
೭. ಡುಬ್ಲ, ತಲವಿಯ, ಹಲ್ಪತಿ
೮. ಗಮಿಟ್, ಗಾಮ್ಮ, ಗವಿಟ್, ಮಾವ್ಜಿ, ಪಡ್ವಿ, ವಾಳ್ವಿ ೩೪
೯. ಗೊಂಡ್, ನಾಯ್ಕ್‌ಪೋಡ್, ರಜ್‌ಗೊಂಡ್ ೬೦,೭೩೦
೧೦. ಗೌಡಲು ೩,೩೮೩
೧೧. ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ೩.೩೮೩
೧೨. ಹಸಲರು ೧೦,೬೦೦
೧೩. ಇರುಳರ್ ೩೧೩
೧೪. ಇರುಳಿಗ ೫,೫೩೪
೧೫. ಜೇನುಕುರುಬ ೩೪,೭೪೬
೧೬. ಕಾಡುಕುರುಬ ೨,೦೯,೨೭೭
೧೭. ಕಮ್ಮಾರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ) ೮೪೪
೧೮. ಕಣಿಯನ್, ಕಣ್ಮನ್ (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ) ೫೨೮
೧೯. ಕಥೋಡಿ, ಕಟ್‌ಕಾರಿ, ಧೋರ್, ಕಥೋಡಿ, ಧೋರ್ ಕಟ್‌ಕಾರಿ, ಸೋನಕಥೋಡಿ, ಸೋನ್ ಕಟ್‌ಗಿರಿ ೯೪೨
೨೦. ಕಾಟ್ಟು ನಾಯಕನ್ ೧೦೭
೨೧. ಕೊಕ್ನ, ಕೊಕ್ನಿ, ಕುಕ್ನೆ ೪೧
೨೨. ಕೋಳಿಥೋರ ಟೋಕರೆ ಕೋಳಿ ಕೊಲ್ಚಾ, ಕೊಲ್ಲ ೩೯,೧೩೫
೨೩. ಕೊಂಡಕಾಪುಸ್ ೯೮
೨೪. ಕೊರಗ ೧೫,೧೪೬
೨೫. ಕೋಟ ೭೫
೨೬. ಕೋಯ, ಭೀನಕೋಯಿ ರಾಜ್ ಕೋಯಿ ೨೭,೮೦೬
೨೭. ಕುಡಿಯ, ಮೆಲಕುಡಿ ೧,೭೭೩
೨೮. ಕುರುಬ (ಕೊಡಗುಜಿಲ್ಲೆ) ೪,೫೯೫
೨೯. ಕುರುಮನ್ಸ್ ೧೩೧
೩೦. ಮಹಾಮಸಲರ್ ೧೪
೩೧. ಮಲ್ಕೆಕುಡಿ ೬,೯೬೭
೩೨. ಮಲಸರ್ ೬,೯೬೭
೩೩. ಮಲಯೆಕಂಡಿ ೬೨
೩೪. ಮಲೇರು ೧೨೯
೩೫. ಮರಾಠಿ (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ) ೧,೮೪೨
೩೬. ಮರಾಠಿ (ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ) ೬೫,೮೨೧
೩೭. ಮೇದ ೧೮,೬೮೪
೩೮. ನಾಯಕ್ಡ, ನಾಯಕ ಚೋಳಿ, ವಾಲಾ ನಾಯಕ, ಕಪಾಡಿಯ ನಾಯಕ, ಮೋಟನಾಯಕ, ನಾನಾ ನಾಯಕ, ೧೨,೬೩,೫೫೦
೩೯. ಪಳ್ಳಿಯನ್ ೭೪೦
೪೦. ಪಣಿಯನ್ ೪೮೨
೪೧. ಪಾರ‍್ಧಿ, ಅಡ್ವಿ, ಚಿಂಚೇರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಪಾರ‍್ಧಿ ೨,೪೨೪
೪೨. ಪಟೇಲಿಯ ೫೨
೪೩. ರಠವಾ ೧೦
೪೪. ಶೋಲಗ ೧,೯೪೩
೪೫. ಸೋಲಿಗರು ೧೬,೩೮೯
೪೬. ತೋಡ ೧೩೦
೪೭. ವಾರ‍್ಲಿ
೪೮. ವಿಟೋಲಿಯ, ಕೊಟ್ಟಾಲಿಯ, ಬರೋಡಿಯ ೧೩
೪೯. ಯೆರವ ೧೯,೨೬೧

ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ ೨೦೦೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ನಾಯಕ)

ನಾಯಕ್ಡ, ನಾಯಕ
ಚೋಳಿವಾಲಾ ನಾಯಕ
ಕಪಾಡಿಯ ನಾಯಕ
ಮೋಟನಾಯಕ
ನಾನಾನಾಯಕ, ನಾಯ್ಕ್
ನಾಯಕ್, ಬೇಡ, ಬೇಡರ್

೧೯೯೧ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಶೇ.೭.೩. ನಗರ

೪೩,೦೫೫

ಶೇ. ೨೮.೨೯ ಗ್ರಾಮೀಣ

೨,೭೫,೨೩೬

ಶೇ.೧೪.೬೦

ಒಟ್ಟು ೩,೧೮,೩೮೧

೧೯೮೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ.ಪಂ. ಸಂಖ್ಯೆ ೧೮,೨೫,೨೦೩
೧೯೯೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ.ಪಂ. ಸಂಖ್ಯೆ ೧೯,೧೫,೬೯೧