೧. ಆ.ಜ.ಕ.ಗೀ. : ಆಯ್ದ ಜನಪದ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು

೨. ಆ.ಪು. : ಆದಿ ಪುರಾಣ

೩. ಉ.ಕ.ಹಂ.ಹಾ. : ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂತಿಯ ಹಾಡುಗಳು

೪. ಕ.ಕಾ. : ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ

೫. ಕ.ಭಾ.ಕ.ಮಂ. : ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ

೬. ಕ.ರಾ.ಮಾ. : ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ

೭. ಕಾ.ಪ್ರ. : ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ

೮. ಕು.ಸ.ಕಾ. – ೨ : ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ – ೨

೯. ಗಂ.ಜ.ಹಾ. : ಗಂಡಸರ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳು

೧೦. ಗ.ಹಾ. : ಗರತಿಯ ಹಾಡುಗಳು

೧೧.ಗಿ.ಕ. : ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ

೧೨. ಚೆ.ಬ.ಪು. : ಚೆನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ

೧೩. ಚ.ಜ.ಹಾ. : ಚನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳು

೧೪. ಜ.ವಿ. : ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ

೧೫. ಜ.ಹಾ.ಮ.ಕಾ. : ಜನಪದ ಹಾಲುಮತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ

೧೬. ಜಾ.ಕಿ. : ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು

೧೭. ಜಾ.ಜಿ. : ಜಾನಪದ ಜೀವಾಳ

೧೮. ಜಾ.ನ. : ಜಾನಪದ ನರಗುಂದ

೧೯. ಜೀ.ಜೋ.ಗ.ಗ. : ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ – ಗರತಿಯ ಗರಿಮೆ

೨೦. ಜೈ.ಭಾ. : ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ

೨೧. ಪಂ.ಭಾ. : ಪಂಪ ಭಾರತಂ

೨೨. ಪ್ರ.ಲೀ. : ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ

೨೩. ಬ.ಪು. : ಬಸವ ಪುರಾಣ

೨೪. ಬಾ.ಗೋ.ಲಾ. : ಬಾಳಗೋಪಾಳನ ಲಾವಣಿಗಳು

೨೫. ಬಾ.ಹ.ಏ.ಬ.ಜ.ಗೀ. : ಬಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏಣಿಗಿ ಬಸಾಪುರದ – ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು

೨೬. ಬೆ.ಜಿ.ಲಾ. : ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾವಣಿಗಳು

೨೭. ಭ.ವೈ. : ಭರತೇಶ ವೈಭವ

೨೮. ಭಾ.ಕಾ.ಮೀ. : ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ

೨೯. ರಾ.ವಿ. : ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸ

೩೦. ವಿ.ವಿ. : ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ

೩೧. ಶ.ಶಂ.ವಿ. : ಶಬರ ಶಂಕರ ವಿಳಾಸ

೩೨. ಶ್ರೀ.ರಾ.ದ. : ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ

೩೩. ಸಾ.ಭೀ.ವಿ. : ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ

೩೪. ಸೋ.ಚಿ.ಪ. : ಸೋಬಾನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪದಗಳು

೩೫. ಹ.ಕಾ. : ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ

೩೬. ಹ.ಹಾ. : ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡುಗಳು

೩೭. ಹೇ.ಮ. : ಹೇಳುವೆ ಮಜಕೂರ