೮೮೨. ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡು = ಒದೆ ಕೊಡು, ಏಟು ಕೊಡು

ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಟು. ಅದು ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ : ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಹೇಳು, ಕೈ ತುಂಬ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ.

೮೮೩. ಖೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು = ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಸುಳಿಗೇರು

(ಖೇತ್ರ < ಖೇಚರ = ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚರಿಸುವ ಗ್ರಹ ತಾರಕೆಗಳು)

ಪ್ರ : ಹಾದರಗಿತ್ತಿಯ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಮಾತು ಕೇಲಿ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಖೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು.