೧೦೬೮. ಘಟ ಒಗೆ = ಪ್ರಾಣ ಬಿಡು.

(ಘಟ = ಗಡಿಗೆ; ಒಗೆ = ಬಿಸಾಡು, ಎತ್ತಿ ಹಾಕು) ಲೋಹದ ಬಿಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಗ್ಗು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ತಗ್ಗು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಡಿಗೆಯ ಕ್ಷಣ ಭಂಗುರತೆಯ ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ದೇಹದ ಕ್ಷಣಭಂಗುರತೆಯನ್ನು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರ : ಈ ಗಣವಾಣಿ ಜೊತೆ ಕಚ್ಚಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಘಟ ಒಗೆಯೋದು ಲೇಸು

೧೦೬೯. ಘಾಟು ಹಾಕು = ವಿರಸ ಮೂಡಿಸು, ಹೊಗೆಯಿಕ್ಕು

(ಘಾಟು = ಕೆಮ್ಮು ಬರಿಸುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಗೆ)

ಪ್ರ : ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಘಾಟು ಹಾಕಿ, ಆಡಳಿತ ಸೂತ್ರದ ಸೀಟು ಹಿಡಿಯುವ ಕುತಂತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು