೧೧೫೫. ಛೀ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳು = ಉಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ತೆಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಪ್ರ : ಅಪ್ಪನ ಮನೇಲಿ ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡೋಳು ಗಂಡನ ಮನೇಲೂ ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪನ ಮನೇಲಿ ಛಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡೋಳು ಗಂಡನ ಮನೇಲೂ ಛಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ.

೧೧೫೬. ಛೀಕುನ್ನಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸು = ನಾಯಿಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸು

(ಕುನ್ನಿ = ನಾಯಿ, ನಾಯಿಮರಿ)

ಪ್ರ :ನಸುಗುನ್ನಿ ಕಾಯಂಥೋನು ತನ್ನ ಛೀಕುನ್ನಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಷ್ಟೆ.

೧೧೫೭. ಛೀಮಾರಿ ಮಾಡು = ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡು

ಪ್ರ : ಯಾಮಾರಿ ನಡೆಯೋರಿಗೆ ಭೀಮಾರಿ ಮಾಡೇನು ಫಲ?

೧೧೫೮. ಛೂ ಬಿಡು = ಚಿಮ್ಮಿಕ್ಕು, ಪ್ರಚೋದಿಸು

ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಲ ಎದ್ದಾಗ, ಬೇಟೆನಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಛೂ ಎಂದಾಗ, ಅದು ಮೊಲದ ಬೆನ್ನಾಡಿ ಓಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಕಾಕರು ಏನಾದರೂ ಕದ್ದು ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಕಡೆ ಕೈತೋರಿಸಿ ಛೂ ಎಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ.

ಪ್ರ : ಹಾಳು ನೆನಪು ಛೂ ಬಿಟ್ಟ ನಾಯಂತೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತದೆ.