೧೨೪೩. ಝಾಂಡ ಹೂಡು = ತಳವೂರು, ಬಾವುಟ ನೆಡು

(ಝಾಂಡ = ಬಾವುಟ)

ಪ್ರ : ಝಂಡೇ ಕುರುಬರು ಝಾಂಡ ಹೂಡಿದರು