೧೨೪೪. ಟಗರು ಪಟ್ಟು ಹಾಕು = ಜೋರಾದ ಪೆಟ್ಟ ಕೊಡಲು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಹೋಗು

(ಪಟ್ಟು = ವರಸೆ)

ಪ್ರ : ಟಗರು ಪಟ್ಟು ಹಾಕೋದು, ಕೈಲಾಗಲಾರದೆ ಅಲ್ಲ, ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಗುದ್ದೋಕೆ.

೧೨೪೫. ಟಪಾಲು ಹೋಗು = ದೌಡು ಹೋಗು, ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗು

(ಟಪಾಲು = ಅಂಚೆ)

ಪ್ರ : ಹೇಳಿದ್ದೇ ತಡ, ಟಪಾಲು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ

೧೨೪೬. ಟಾಕಣದ ಕುದುರೆಯಂತಿರು = ಪೊಗದಸ್ತಾಗಿರು, ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚಿನಂತೆ ಬಂಧುರವಾಗಿರು, ಪುಟ ಎಗರುವ ಚೆಂಡಿನಂತಿರು.

(ಟಾಕಣ = ಅರಬ್ಬೀ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ)

ಪ್ರ : ಟಾಕಣದ ಕುದುರೆಯಂತಿರುವ ಅವಳು ಬಂದಳು ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡು ಹೈಕಳೆಲ್ಲ ಚಾಕಣ

೧೨೪೭. ಟಾಕು ಟೀಕಾಗಿ ಬರು = ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಬರು, ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಬರು

(ಟಾಕು ಟೀಕು < ಠಾಕ್ ಠೀಕ್ (ಮರಾಠಿ) = ಶಿಸ್ತು)

ಪ್ರ : ಟಾಕಣದ ಕುದುರೆಯಂಥೋಳು ಟಾಕುಟೀಕಾಗಿ ಬಂದಳು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೈಕಳು ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆ ಹುಯ್ಯಲ್ಲ.

೧೨೪೮. ಟುಮುಕಿ ಹೊಡೆಸು = ಡಂಗುರ ಹೊಡೆಸು, ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸು

(ಟುಮುಕಿ = ಡಂಗುರ)

ಪ್ರ : ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಂಟುದಿವಸಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಟುಮುಕಿ ಹೊಡೆಸಿದರು.

೧೨೪೯. ಟೂಬಳೆ ಹಾಕು = ಸ್ನೇಹ ಬಿಡು, ಜೊತೆ ಬಿಡು

(ಟೂಬಳೆ < ಥೂಬಲಿ?)

ಪ್ರ : ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಟೂಬಳೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ.

೧೨೫೦. ಟೇಸನ್‌ಗೆ ಹಾಕು = ಪೋಲಿಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಹಾಕು

(ಟೇಸನ್ = (ಪೋಲಿಸ್) ಸ್ಟೇಷನ್ = ಠಾಣೆ)

ಪ್ರ : ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೇಸನ್‌ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.

೧೨೫೧. ಟೇಸನ್ ಬಿಡು = ಮರಣ ಹೊಂದು ಜಾಗಬಿಡು

(ಟೇಸನ್ = (ರೈಲ್ವೆ) ಸ್ಟೇಷನ್ = ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ)

ಪ್ರ : ಗಾಡಿ ಟೇಸನ್ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ನಡೀರಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

೧೨೫೨. ಟೋಪಿ ಎಗರಿಸು = ಮಾನ ಕಳೆ, ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡು.

ತಲೆಗೆ ಪೇಟವನ್ನೋ, ವಲ್ಲಿ (ಟವೆಲ್) ಯನ್ನೋ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂದು ಜನ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಬರೀ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ‘ತಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೋನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ’ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂದಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆರಗು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಟು. ನಾಗರಿಕತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು (ಅದು ಪೇಟ, ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಆಗಿರಬಹುದು) ಯಾರಾದರೂ ಕಿತ್ತೆಸೆದರೆ ಅದು ಅವಮಾನವೆಂದೇ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ.

ಪ್ರ : ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಟೋಪಿ ಎಗರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ.

೧೨೫೩. ಟೋಪಿ ಬೀಳು = ಮೋಸ ಹೋಗು

ಪ್ರ : ಅವನ ಬ್ಯಾಳ್ಯದ (< ಬೇಳುವೆ = ಬಣ್ಣದ) ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಟೋಪಿ ಬಿದ್ದೆ

೧೨೫೪. ಟೋಪಿ ಹಾಕು = ಮೋಸ ಮಾಡು.

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಳಗೆ ರಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯುಳ್ಳ ಕರಿಯ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಬಿಳೀ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡತೊಡಿಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಸ ಮಾಡು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂತೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪ್ರ : ಧಾರವಾಡಿ ಮಾರವಾಡಿಗೇ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ, ಅದ್ಕೇ ‘ದಸ್ ಮಾರವಾಡಿ ಏಕ್ ಧಾರವಾಡಿ’ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು

೧೨೫೫. ಟಾಂ ಟಾಂ ಹೊಡಿ = ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸು, ಡಂಗುರ ಹೊಡಿ

ಪ್ರ : ಊರು ಕೇರಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಟಾಂ ಟಾಂ ಹೊಡೆದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೧೨೫೬. ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು = ತಯಾರಾಗಿ ನಿಲ್ಲು, ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರು

(ಟೊಂಕ = ಸೊಂಟ) ವೈಷ್ಣವರು ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಗಿಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲದಿಂದ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮೂಡಿರಬಹುದು.

ಪ್ರ :ದಣಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇವಕರು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.