೧೨೫೭. ಠಕ್ಕು ಬೀಳು = ಮೋಸ ಹೋಗು

(ಠಕ್ಕು = ಮೋಸ, ಠಕ್ಕರು = ಮೋಸಗಾರರು)

ಪ್ರ : ಠಕ್ಕು ಬೀಳಿಸೋದೇ ಠಕ್ಕದ ವೃತ್ತಿ

೧೨೫೮. ಠಸ್ಸೆ ಒತ್ತು = ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡು

(ಠಸ್ಸೆ = ಮುದ್ರೆ)

ಪ್ರ : ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಠಸ್ಸೆ ಒತ್ತೋನು, ನ್ಯಾಯಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಠಿಸ್ ಎನ್ನಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ

೧೨೫೯. ಠಿಕಾಣಿ ಹಾಕು = ನೆಲೆಯೂರು

(ಠಿಕಾಣಿ < ಠಿಕಾನ (ಹಿಂ) = ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ)

ಪ್ರ : ಬಂದು ಬಂದೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆ ಠಿಕಾಣಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಆ ಮನೆಯವರ ಗತಿ ಏನು?