೧೦೭೪. ಫನಾ ಆಗು = ಮರಣ ಹೊಂದು, ಗೊಟಕ್ಕನ್ನು

ಪ್ರ : ಅವನು ಫನಾ ಆಗಿ ಆಗಲೇ ಆರುತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂತು.

೨೦೭೫. ಫಲವಾಗು = ಈಲಾಗು, ಗಬ್ಬವಾಗು

ಪ್ರ : ಆ ಕಡಸು ಈಗ ಫಲವಾಗಿದೆ.

೨೦೭೬. ಫಾಶಿಯಾಗು = ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗು

ಪ್ರ : ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪಾಶಿಯಾದವನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.