೨೦೭೭. ಬಕ್ಕಬರಲು ಬೀಳು = ಭಂಗಬೀಳು, ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಓಲೈಸು

(ಬಕ್ಕಬರಲು < ಬಕ್ಕಬೋರಲು = ತಲೆಕೆಳಗು)

ಪ್ರ : ಆ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಕ್ಕಬರಲು ಬೀಳಬೇಕೊ?

೨೦೭೮. ಬಗನಿಗೂಟ ಜಡಿ = ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮಾಡು, ಎರಡು ಬಗೆ

(ಬಗ-ನಿ= ವೃ-ಕ್ಷ ವಿಶೇ-ಷ)

ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗನ ಭಕ್ತರು ಕಣಕಾಲ ಮೀನಖಂಡದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೂರಿ ಬರುವಂತೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ.

ಪ್ರ : ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಗಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ರೂ, ಅವನು ನನಗೇ ಬಗನಿಗೂಟ ಜಡಿದುಬಿಟ್ಟ.

೨೦೭೯. ಬಗ್ಗರಿ ಮುರಿ = ಮೂಳೆ ತುಂಡರಿಸು

(ಬಗ್ಗರಿ < ಬವ್ವರಿ < ಬರಿ + ಬರಿ = ಎದೆಗೂಡಿನ ಪಕ್ಕೆ ಮೂಳೆ; ಬರಿ = ಮೂಳೆ)

ಪ್ರ : ಬಗ್ಗರಿ ಮುರಿದ ಹೊರತೂ ಅವನು ಬಗ್ಗಲ್ಲ

೨೦೮೦. ಬಗ್ಗರಿ ಮೂಳೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು = ಬಡವಾಗು, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾಗು

ಪ್ರ : ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಬಗ್ಗರಿ ಮೂಳೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಯವನೆ.

೨೦೮೧. ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಕುಡಿಸು = ಶರಣಾಗಿಸು, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡು

ಪ್ರ : ಅವನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಕುಡಿಸದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೋನೇ ಅಲ್ಲ.

೨೦೮೨. ಬಗ್ಗುಬಡಿ = ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಮಾಡು, ನೆಲಕಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡು

ಪ್ರ : ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡೀದಿದ್ರೆ ಕೇಳು.

೨೦೮೩. ಬಗೆ ಮಾಡು = ಸೀಳು, ವಿಭಾಗಿಸು

(ಬಗೆ = ಸೀಳು, ಹೊಳೆಹೊಡಿ)

ಪ್ರ : ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಬಗೆ ಮಾಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚು

೨೦೮೪. ಬಗೆ ಹರಿ = ತೀರ್ಮಾನವಾಗು

(ಬಗೆ < ವಗೈ(ತ) = ದಾರಿ)

ಪ್ರ : ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಬಗೆ ಹರೀತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕು

೨೦೮೫. ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡು = ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡು, ಹಂಚು

ಪ್ರ : ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ಆಳುಗಳು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾರ?

೨೦೮೬. ಬಟಾಬಯಲಾಗು = ಶೂನ್ಯವಾಗು

(ಬಟಾ < ಬಟ್ಟ = ಗುಂಡಗೆ ಇರುವಂಥದು, ವೃತ್ತಾಕಾರ)

ಪ್ರ : ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಟಾಮಾಯ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ!

೨೦೮೭. ಬಟ್ಟಿ ಬೀಳು = ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಗ್ಗು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು, ನರಸೇದಿದಂತಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗು

(ಬಟ್ಟಿ < ವಟ್ಟಿ (ತ) = ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಒಂದು ಭಾಗ)

ಪ್ರ : ಎತ್ತಲಾಗದ ಭಾರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಬಟ್ಟಿ ಬೀಳದೆ ಇರ್ತದ?

೨೦೮೮. ಬಟುವಾಗಿರು = ಅಂದವಾಗಿರು, ದುಂಡುದುಂಡಗಿರು

(ಬಟು < ಬಟ್ಟ < ವೃತ್ತ = ಗುಂಡಗಿರು)

ಪ್ರ : ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾದರೂ ಹೆಣ್ಣು ಬಟುವಾಗಿ ಬಂಧುರವಾಗಿದೆ.

೨೦೮೯. ಬಟುವು ಮಾಡು = ‘ಬಂಧ’ ಮಾಡು

ಪ್ರ :ಚಿಲ್ಲರೇನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಬಟುವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.

೨೦೯೦. ಬಟುವು ಮುರಿಸು ‘ಬಂಧ’ ವನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸು

(ಬಟುವು = ಬಂಧ ; ಮುರಿಸು = ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸು)

ಪ್ರ: ಗಾದೆ – ಬಟುವು ಮುರಿಸೋದು ಸುಲಭ ಬಟುವು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ

೨೦೯೧. ಬಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು = ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು

(ಬಟ್ಟು < ಬೊಟ್ಟು = ತಿಲಕ, ಕುಂಕುಮ)

ಪ್ರ : ಬಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖ ಹಾಳು ಸುರಿದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ

೨೦೯೨. ಬಟ್ಟು ಬಿಡು = ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಬಿಡು, ಹನಿಯಷ್ಟು ಬಿಡು

(ಬಟ್ಟು < ಬೊಟ್ಟು = ತೊಟ್ಟು, ಹನಿ)

ಪ್ರ : ಒಂದು ಬಟ್ಟು ಸಾರು ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಉಣ್ಣೋದು ಹೆಂಗೆ?

೨೦೯೩. ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣದಿರು = ದಾರಿ ಕಾಣದಿರು

(ಬಟ್ಟೆ = ದಾರಿ)

ಪ್ರ : ದಾರಿ ಕಾಣೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣೆ, ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ?

೨೦೯೪. ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗು = ರಕ್ತ ಹೋಗು

(ಬಟ್ಟೆ = ಯೋನಿ-ಯ ರಕ್ತ, ಹಾಟು)

ಪ್ರ : ಯಾಕೋ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತದೆ.

೨೦೯೫. ಬಟ್ಟೆ-ಗ-ಳ್ಳ-ನಾ-ಗಿ-ರು = ಅರಿ-ವೆ-ಗ-ಳ್ಳ, ದಾರಿ-ಗ-ಳ್ಳ, ಹಾಟು-ಗ-ಳ್ಳ-ನಾ-ಗಿ-ರು

(ಬಟ್ಟೆ = ಅರಿ-ವೆ, ದಾರಿ, ಹಾಟು = ಯೋನಿ-ಯಿಂ-ದ ಸ್ರವಿ-ಸು-ವ ರಕ್ತ)

ಪ್ರ : ನ-ನ್ನ ಬಟ್ಟೆ-ಗ-ಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ-ನೆ, ನೆ-ಕ್ಕೋಕೆ ಬಂದೇ ಬತ್ತಾ-ನೆ

೨೦೯೬. ಬಡಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಗ್ಗದಿರು = ಸುಲಭವಾಗಿ ವಶವಾಗದಿರು

ಪ್ರ : ಬಡಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಗ್ಗೋ ಪಿಂಡ ಅಲ್ಲ ಅದು

೨೦೯೭. ಬಡಾಯ ಕೊಚ್ಚು = ಜಂಭ ಕೊಚ್ಚು

ಪ್ರ: ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚೋರೆಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇತ್ಕೋತಾರೆ.

೨೦೯೮. ಬಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರು = ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಬರು

(ಬಡಿಗೆ = ದೊಣ್ಣೆ, ಶಿಷ್ನ)

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಬುಲ್ಲಿ ಹತ್ರಕೆ.

೨೦೯೯. ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಿಂದಿರುಗಿಸು = ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡು

ಪ್ರ : ಅಸಲನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೇ ಕೊರಗ್ತಾ ಬಿದ್ದಿರೋದು.

೨೧೦೦. ಬಡ್ಡೆಯಂತಿರು = ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರು

(ಬಡ್ಡೆ < ಬೊಡ್ಡೆ = ಮರದ ಬುಡ, ಕಾಂಡ)

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಮರದ ಬಡ್ಡೆಯಂಥ ಹೆಣ್ಣು

ಬಿದಿರ ಸೆಡ್ಡೆಯಂಥ ಗಂಡು

೨೧೦೧. ಬಣ್ಣ ಕಳೆ = ಮಾನ ಕಳೆ

(ಬಣ್ಣ = ಮಾಮ, ಗೌರವ)

ಪ್ರ : ಈಕಡೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಇಕ್ಕಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ.

೨೧೦೨. ಬಣ್ಣ ತಿರುಗು = ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ಕಾಂತಿ ಮೂಡು

ಪ್ರ : ಪರವಾ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಣ್ಣ ತಿರುಗಿದ್ದೀಯ!

೨೧೦೩. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸು = ಬೇರೆ ನಿಲುವು ತಾಳು, ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತಾಗು

ಪ್ರ : ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಜನರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿ.

೨೧೦೪. ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗು = ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗು, ನಿಜ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಾಗು

ಪ್ರ : ನಿಜಬಣ್ಣ ಬಯಲಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಯವನೆ

೨೧೦೫. ಬತಗೆಟ್ಟೋನಂಗೆ ತಿನ್ನು = ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನು, ಅನ್ನರಸ ಕಾಣದವನಂತೆ ಮುಕ್ಕು

(ಬತ <ವ್ರತ = ನೇಮ) ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಇದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನದ ಮುಖ ಕಾಣದಂತೆ ಗಬಗಬನೆ ಮುಕ್ಕುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗಿದೆ.

ಪ್ರ : ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೋನು ಇವತ್ತು ಬತಗೆಟ್ಟೋನಂಗೆ ತಿಂದ.

೨೧೦೬. ಬತಗೆಡು = ವ್ರತ ಕೆಡು

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಬತಗೆಟ್ಟೆನಲ್ಲೊ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ತಿಗನೆಕ್ಕೆ ನಾದಿನಿ ಅಂದ.

೨೧೦೭. ಬದುಕು ನಾಯಿನರಿ ಪಾಲಾಗು = ಸಿಕ್ಕಿದೋರಿಗೆ ಸೀರುಂಡೆಯಾಗು

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ನಂದರಾಜನ ಬದುಕು ನಾಯಿನರಿ ಪಾಲಾಯಿತು

೨೧೦೮. ಬದ್ದು ಸೇರು = ಮರಣ ಹೊಂದು, ಸಮಾಧಿ ಸೇರು

(ಬದ್ದು = ಗುಳಿ, ಗುಂಡಿ, ಸಮಾಧಿ)

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಬದ್ದವರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ

೨೧೦೯. ಬನಿಯಾಗು = ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದು

(ಬನಿ = ಸತ್ತ್ವ, ಶಕ್ತಿ)

ಪ್ರ : ಬನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದನಿ ಜೋರಾ-ಯಿತು.

೨೧೧೦. ಬಯಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು = ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗು

ಪ್ರ : ಯಜಮಾನರು ಬಯಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಗೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ತಾರೆ.

೨೧೧೧. ಬಯಲು ಮಾಡು = ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗಿಸು, ಪ್ರಕಟಿಸು

ಪ್ರ : ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಒಳಸಂಚನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ ಬಯಲು ಮಾಡಿದವು.

೨೧೧೨. ಬರಗೆಟ್ಟವನಂತೆ ಬುಕ್ಕು = ಅನ್ನದ ಮುಖ ಕಾಣದವನಂತೆ ಮುಕ್ಕು

(ಬರ = ಕ್ಷಾಮ ; ಬುಕ್ಕು < ಭುಕ್ (ಸಂ) = ಮುಕ್ಕು, ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನು)

ಪ್ರ : ಬರಗೆಟ್ಟೋನಂತೆ ಬುಕ್ಕಿದ, ಒಂದೇ ಸಮ ಕಕ್ಕಿದ

೨೧೧೩. ಬರಡು ಬೀಳು = ಗೊಡ್ಡು ಬೀಳು, ಸೂಲು ತಪ್ಪು

ಪ್ರ : ಹಸು ಬರಡು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಳತೊಡಗಿದೆ.

೨೧೧೪. ಬರಪನಂತಾಡು = ಹೆಣ್ಣಿಗನಂತಾಡು

(ಬರಪ = ನಾಮರ್ಧ, ಷಂಡ)

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಸರ್ಪನ ಸಂಗಡ ಸರಸ ಸಲ್ಲ

ಬರ್ಪನ ಸಂಗಡ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ

೨೧೧೫. ಬರಲು ಚುಕ್ಕೆ ಮೂಡು = ಅಶುಭ ಕಾದಿರು

(ಬರಲು ಚುಕ್ಕೆ = ಧೂಮಕೇತು. ಬರಲು = ಪೊರಕೆ.) ಧೂಮಕೇತು ಚಿಕ್ಕೆಗೆ ಬರಲು ಚುಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಪದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಲಿನಂತೆ ಬಾಲ ಕೆದರಿಕೊಂಡಿರುವ ಚುಕ್ಕೆಗೆ ಬರಲು ಚುಕ್ಕೆ ಎಂದು ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸೋಜಿಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರ : ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಕಾದು ಕೂತಿದೆಯೋ, ಬರಲು ಚುಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೂಡಿದೆ.

೨೧೧೬. ಬರಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡು = ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಹೊಡಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡು

ಪ್ರ : ಒಂದೇ ಸಮ ಯಾಕೆ ಒರಲ್ತೀ ಅಂತ ಬಾಯ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಬರಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ.

೨೧೧೭. ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿ = ಮರಣ ಹೊಂದು

(ಬರಸಿಡಿಲು = ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಡಿವ ಸಿಡಿಲು)

ಪ್ರ : ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಗಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ನಿಂತವನೆ, ಇವನಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಒರಗಿ ಹೋಗ

೨೧೧೮. ಬರಾಬರಿಯಾಗು = ಸರಿಯಾಗು

(ಬರಾಬರಿ < ಬರೋಬರಿ = ಸರಿ)

ಪ್ರ : ಮದುವೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರೆಕೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬರಾಬರಿಯಾಯ್ತು.

೨೧೧೯. ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಳ ಹಾಕು = ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸು, ವ್ಯರ್ಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆ.

ಪ್ರ : ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಳ ಹಾಕೋನ ಮಾತ್ನ ನಂಬಬ್ಯಾಡ.

೨೧೨೦. ಬಲಕಾಯಿಸು = ವೃದ್ಧಿಯಾಗು, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗು

ಪ್ರ : ಬರಿಗೈಯಾಗಿದ್ದೋನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಲಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡ

೨೧೨೧. ಬಲಗಣ್ಣದುರು = ಶುಭ ಕಾದಿರು

(ಅದುರು = ನಡುಗು, ಮಿಡಿ) ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣು, ಗಂಡಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಅದುರಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆ, ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ.

ಪ್ರ : ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಅದುರಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ.

೨೧೨೨. ಬಲಗೈಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಡಗೈಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡು = ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡದಿರು,

ಪ್ರ : ನೋಡೋರಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ? ಎಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಿಯರಂತೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡ. ಬಲಗೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಡಗೈಗ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡು.

೨೧೨೩. ಬಲಗೈಯಾಗಿರು = ಬೆಂಬಲಿಗನಾಗಿರು, ಪ್ರಮುಖ ಕುಮ್ಮಕ್ಕುಗಾರನಾಗಿರು

ಪ್ರ : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಬಲಗೈಯಾಗಿರೋನು ಈ ಗುಳ್ಳೆನರಿಯೇ.

೨೧೨೪. ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಕೂಡದಿರು = ಹೊಲೆಯರು ಮಾದಿಗರು ಒಂದಾಗದಿರು, ಸಂಘಟಿತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸದಿರು.

ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಬಲಗೈನೋರು ಎಂದೂ, ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಎಡಗೈನೋರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆಯುಂಟು. ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೆಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗದೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲೆ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ – ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವೃತ್ತಿ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಜವಾನ ಉಳಿದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜವಾನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಆಭಾಸದಂತೆ ಇದೂ ಕೂಡ. ಎರಡೂ ಕೈ ಕೂಡಿದರೆ ಮೇಲೇಳುವ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅದುರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರ : ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಕೂಡಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರು, ಇವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು.

೨೧೨೫. ಬಲಗೋಲು ಎಡಗೋಲು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡದಿರು = ಒಗ್ಗಿದವರನ್ನು ಹೊರಚ್ಚಿಗಿಡದಿರು, ನುರಿತವರನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡದಿರು.

ಗಾಡಿಯ ಅಥವಾ ನೇಗಿಲಿನ ನೊಗಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಡುವ ಎತ್ತಿಗೆ ಬಲಗೋಲು ಎಂದೂ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಡುವ ಎತ್ತಿಗೆ ಎಡಗೋಲು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ ಸುಭಗತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರೈತನ ಸ್ವಾನುಭವ.

ಪ್ರ : ಬಲಗೋಲು ಎಡಗೋಲು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಎಡಗಾಲು ಬಲಗಾಲು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಅಧ್ವಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

೨೧೨೬. ಬಲ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೇಳು = ಒಳ್ಳೆಯದಾಗು, ಶುಭವಾಗು

(ಮಗ್ಗುಲು = ಪಕ್ಕ) ಮಲಗಿದ್ದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಎಡಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುವುದೆಂದೂ, ಬಲ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದೆಂದೂ ಜನಪದರ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.

ಪ್ರ : ನೀನು ಇವತ್ತು ಬಲ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದದ್ದೆ, ಅದ್ಕೇ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದೆ, ಹೋಗು

೨೧೭೭. ಬಲಿತುಕೊಳ್ಳು = ಅನುಕೂಲಸ್ಥನಾಗು, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗು

ಪ್ರ : ಇ‌ತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿತುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.

೨೧೨೮. -ಬ-ಲಿ-ತು ತಳ್ಳಾ-ಗು = ಹೆಚ್ಚು ವಯ-ಸ್ಸಾ-ಗು, ಪ್ರಾಯ-ದ ಉಕ್ಕಂ-ದ ಬತ್ತಿ ಹೋಗು

(ತಳ್ಳು < ತ-ಳಲ್ = ವಯ-ಸ್ಸಾ-ಗಿ ಒಣ-ಗಿ ಹೋದ ಕಾಯಿ)

ಪ್ರ : ಬಲಿತು ತಳ್ಳಾಗಿರೋ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಈ ಎಳೆಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ.

೨೧೨೯. ಬಲು ಪಾಸಾಲೆಯಾಗಿರು = ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರು (ನಿಷೇದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ)

ಪಾಸಾಲೆ ಎಂಬುದು ಅಗಲ ಬಾಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ. ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಪಾಸಾಲೆ ಅದಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹಿಂದಿಯ ಪಸಂದ್ (ಚೆನ್ನ) ಎಂಬುದು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರ : ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಬಲು ಪಾಸಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು ! ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊ, ಕೊಚ್ಕೋಬೇಡ

೨೧೩೦. ಬಲೆ ಬೀಸು = ಹೊಂಚು ಹಾಕು, ಸಂಚು ಮಾಡು

ಪ್ರ : ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದೇನೆ, ಮಿಗ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ.

೨೧೩೧. ಬವಕೆ ತಿನ್ನು = ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಉಣ್ಣುವ, ಉಡುವ, ತೊಡುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರು

(ಬವಕೆ < ಬಯಕೆ = ಆಸೆ)

ಪ್ರ : ಆಗಲೇ ಬವಕೆ ತಿಂತಾ ಅವಳೆ, ಬಸರಿಗಿಸರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ?

೨೧೩೨. ಬವಕೆಗೊಂದು ತೆವಕೆಗೊಂದು ಸಿಕ್ಕು = ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆಗೊಂದು ದೇಹದ

ತೆವಲಿಗೊಂದು ದೊರಕು

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಬವಕೆಗೆ ಪುಣ್ಯಾಂಗನೆ ತೆವಕೆಗೆ ಪಣ್ಯಾಂಗನೆ

೨೧೩೩. ಬವನಾಸಿ ತುಂಬು = ಹೊ‌ಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬು, ಉಣ್ಣು

(ಬವನಾಸಿ < ಭವನಾಶಿ = ದಾಸಯ್ಯಗಳು ಕಂಕುಳಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿದಾಸರು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರಾದ ದಾಸಯ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಎಡ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಜೋತಾಡುವಂತೆ ಬವನಾಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಮ್ರದ್ದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು ಗೋಪಾಳಬುಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಲೋಹದ್ದಾಗಿರದೆ ಬಿದಿರ ದೆಬ್ಬೆಯಿಂದ ಹೆಣೆದ ಬುಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ “ಗೋಪಾಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಪಾಲನೆಂದು ನಾಚುತಲಿದ್ದೆ ಪತ್ನೀಕುಲ ‘ಪತ್ನೀಕುಲ ಸಾಸಿರವಾಗಲಿ’ ಗೋಪಾಲಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅದರ ‌ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬಂದ ತಾಮ್ರದ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬವನಾಸಿ (<ಭವನಾಶಿ) ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬವನಾಸಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಆವಾಹನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರ : ನಿನ್ನೊಬ್ಬನ ಬವನಾಸಿ ತುಂಬಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದೋರ್ದು ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ.

೨೧೩೪. ಬಳವಿ ಬರು = ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರು, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗು

(ಬವಳಿ < ಬವರಿ = ಸುತ್ತು, ತಿರುಗು)

ಪ್ರ : ಬವಳಿ ಬಂದು ದೊಪ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದದ್ದೊಂದೇ ನನಗೆ ನೆನಪು

೨೧೩೫ ಬಸಗೆಡು = ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪು

(ಬಸ < ವಶ = ಹಿಡಿತ, ತೂಕ)

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಬಸಗೆಡದೆ ಹಸಗೆಡಲ್ಲ

೨೧೩೬. ಬಸಿದು ಹೋಗು = ಬತ್ತಿ ಹೋಗು, ಕೃಶವಾಗು

(ಬಸಿ = ಸುರಿ, ಸೋರು, ಜಿನುಗು)

ಪ್ರ : ಹಿಸಿದರೆ ಎರಡಾಳು ಆಗೋ ಹಂಗಿದ್ದೋನು ತುಂಬಾ ಬಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.

೨೧೩೭. ಬಸಗುತ್ತ ಬಂದು ಬುಸುಗರಿ = ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಬುಸುಗುಡು, ಕರುಬಿನಿಂದ ಕರಿತುಕೊಂಡು ಹೊಗೆಯಾಡು

(ಬಸಗುತ್ತ < ಬಸುರುಗುತ್ತ < ಬಸುರು + ಕುತ್ತ = ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಬೇನೆ; ಕುತ್ತ < ಕುತ್ತು = ಬೇನೆ, ಗಂಡಾಂತರ; ಬುಸುಗರಿ = ಬುಸುಗುಟ್ಟು)

ಪ್ರ : ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಸುಗುತ್ತ ಬಂದೋನಂಗೆ ಬುಸುಗರೀತಿದ್ದ?

೨೧೩೮. ಬಸುರಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು = ಅಪವಾದದಿಂದ ಪಾರಾಗು, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಚಾವಾಗು

(ಬಸುರು = ಗರ್ಭ)

ಪ್ರ : ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಬಸುರಿಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರ ಉಸಾಬರೀನೂ ಬೇಡ.

೨೧೩೯. ಬಹಿಷ್ಠೆಯಾಗು = ಮುಟ್ಟಾಗು, ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗು, ತಿಂಗತಿಂಗಳಿನ ರಜೆ ಹಾಕು

ಪ್ರ : ಬಹಿಷ್ಠೆಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕೃತಳಾದಂತೆಯೇ ಲೆಕ್ಕ.

೨೧೪೦. ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗು = ಬಯಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗು

ಪ್ರ : ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ.

೨೧೪೧. ಬಳಸು ಮಾತಾಡು = ನೇರ ಮಾತಾಡದಿರು, ಮರೆ ಮಾಚುವ ಹುನ್ನಾರವಿರು

ಪ್ರ : ಅವಳಾಡುವ ಬಳಸು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಅವಳ ಹುಳುಕು ಗೊತ್ತಾಯಿತು

೨೧೪೨. ಬಳ್ಳ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು = ಹೆಚ್ಚು ಬೂಸಿ ಬಿಡು, ಸುಳ್ಳಿನ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಹೇಳು

(ಬಳ್ಳ = ನಾಲ್ಕು ಸೇರು)

ಪ್ರ : ಬಳ್ಳ ಸುಳ್ಳನ ಮುಂದೆ ಸೇರು ಸುಳ್ಳನ ಬೇಳೆ ಬೇಯ್ತದ?

೨೧೪೩. ಬಳ್ಳಿ ಮಡಿಲಿಗಿಡು = ಸಂಭೋಗಿಸು

(ಬಳ್ಳಿ = ಶಿಷ್ನ, ಮಡಿಲು = ಯೋನಿ) ಹೋರಿಯ ಶಿಷ್ನಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಎಂದೂ, ಹಸುವಿನ ಯೋನಿಗೆ ಮಡಿಲು ಎಂದೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಗೆ ‘ಮಡಿಲುದುಂಬುವ ಶಾಸ್ತ್ರ’ ಎಂಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಮಡಿಲು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ, ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಇದೆ. ಆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಗರ್ಭ ತುಂಬಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವಿದೆ.

ಪ್ರ : ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಡಿಲಿಗಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೋರಿ ಬಲವಾಗಿ ಗುಮ್ಮಿತು. ಆ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹಸು ಅಂಬಾ ಎಂದು ಸುಖದಿಂದ ತತ್ತರಿಸತೊಡಗಿತು.

೨೧೪೪. ಬಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟು = ಹಾವು ಕಚ್ಚು

(ಬಳ್ಳಿ = ಹಾವು, ಮುಟ್ಟು = ಕಚ್ಚು) ಅಶುಭ ಪರಿಹಾರಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾವು ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಬಳ್ಳಿ ಎಂದೂ, ಕಚ್ಚಿತು ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಮುಟ್ಟಿತು (ತಾಕಿತು) ಎಂದೂ ಹೇಳುವ ಪರಿಪಾಠ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.

ಪ್ರ : ಬಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿ, ಮುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ದನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದೆ.

೨೧೪೫. ಬಳ್ಳಿ ಹೋಗು = ದಣಿದು ಹೋಗು, ಕಳಲಿ ಹೋಗು

(ಬಳ್ಳು < ಬಳಲು = ದಣಿ, ಕಳಲು)

ಪ್ರ : ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ನೆಳ್ಳಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ

೨೧೪೬. ಬಳುಕಾಡು = ಒನೆದಾಡು, ತೊನೆದಾಡು

(ಬಳುಕು < ಬಳಕು < ಬಳಂಕು = ಒನೆತ, ತೊನೆತ)

ಪ್ರ : ಹಿಂಗೆ ಬಳುಕಾಡೋಳು ಈ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕಾದಾಳ?

೨೧೪೭. ಬಳ್ಳು ಊಳಿಡು = ನರಿಗಳು ಗಳ್ಳು ಹಾಕು, ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಗಾಲಾಪ ಮಾಡು

(ಬಳ್ಳು = ನರಿ; ಊಳಿಡು = ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳು)

ಪ್ರ : ಬಳ್ಳು ಊಳಿಟ್ರೆ ಇಳ್ಳಿನ ವೌನವನ್ನು ರೊಂಪದಿಂದ ಕುಯ್ದಂಗಾಗ್ತದೆ.

೨೧೪೮. ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಬೀಳು = ಮದುವೆಯಾಗು

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಸೆರಗನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರ : ಬ್ರಹ್ಮ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳಿನ ಕುಡಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಸದಂತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರ : ಬ್ರಹ್ಮ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳಿನ ಕುಡಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಸದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ