೨೭೬೯. ಲಕಲಕಿಸು = ಹೊಳೆ, ಪ್ರಕಾಶಿಸು

ಪ್ರ : ಲಕಲಕಿಸುವ ಎಳೆ ಹೆಂಡ್ರಿಗೆ ಲಟಕಾಪಟಕಾ ಜಟಕಾ ಬಂಡಿಯ ಮುದಿಗಂಡ

೨೭೭೦. ಲಗತ್ತಾಗು = ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗು, ಸರಿಜೋಡಿಯಾಗು

ಪ್ರ : ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಲಗತ್ತಾಗಲ್ಲ

೨೭೭೧. ಲಗಡದಂತೆರಗು = ಮಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳು

(ಲಗೆಡ = ಗಿಡುಗ, ಮೊಲದ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಸಾಯಿಸುವುದುಂಟು)

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಊರಿಗಾಗದ ಗೌಡ

ಮೇಲೆರಗುವ ಲಗಡ

೨೭೭೨. ಲಗಾಮು ಹಾಕು = ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಚದುರೆ

ಲಗಾಮು ಇಲ್ಲದ ಕುದುರೆ

೨೭೭೩. ಲಗು ಲಗು ಮಾಡು = ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡು

ಪ್ರ : ಉಣ್ಣೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಾವ್ ಲಾವ್ ಅಂತೀರಿ, ಲಗು ಲಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ?

೨೭೭೪. ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕು = ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕು

ಪ್ರ : ಪೆಗ್ಗೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಛೇರಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು.

೨೭೭೫. ಲಜ್ಜೆ ಎಬ್ಬಿಸು = ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸು, ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡು

(ಲಜ್ಜೆ < ರೊಜ್ಜೆ < ರೊಚ್ಚೆ = ಕೆಸರು, ರಾಡಿ)

ಪ್ರ : ಮಕ್ಕಳು ಮನೇನ ಲಜ್ಜೆ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟವು.

೨೭೭೬. ಲಜ್ಜೆಗೆಡು = ನಾಚಿಕೆ ಸಂಕೋಚ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಾಗು

ಪ್ರ : ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟೋಳ ಜೊತೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು?

೨೭೭೭. ಲಟ್ಟಣಿಗೇಲಿ ಗಟ್ಟಿಸು = ಸಂಭೋಗಿಸು

(ಲಟ್ಟಣಿಗೆ = ಹಪ್ಪಳ ಅರೆಯುವ ರತ್ತೋಡು; ಗಟ್ಟಿಸು = ತಾಡಿಸು, ಜಡಿ)

ಪ್ರ : ಜರಿಯುವ ಹಾಡು –

(ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರ ಸೊಲ್ಲು) ‘ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಮೊಳದುದ್ದ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ’ (ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರ ಸೊಲ್ಲು) ‘ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕಮ್ಮ ಮಗಳೀಗೆ’

೨೭೭೮. ಲಡ್ಡು ಬೀಳು = ಟೊಳ್ಳಾಗು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರು

(ಲಡ್ಡು = ಜೊಳ್ಳು, ಟೊಳ್ಳು)

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಲಡ್ಡು ಬಿದ್ದ ಮರ ತೊಲೆಗಾಗಲ್ಲ

ಗೊಡ್ಡು ಬಿದ್ದ ದನ ಕರಾವಿಗಾಗಲ್ಲ

೨೭೭೯. ಲತ್ತೆ ಹೊಡಿ = ನಷ್ಟವಾಗು, ಏಟು ಬೀಳು

ಪ್ರ : ಬೆಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲತ್ತೆ ಹೊಡೆದು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಕುಂತವನೆ.

೨೭೮೦. ಲವಾಜಮೆ ಸರಿದೂಗಿಸು = ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಿಸು

ಪ್ರ : ಸಂಸಾರದ ಲವಾಜಮೆ ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ.

೨೭೮೧. ಲಲ್ಲೆ ಬಾರಿಸು = ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡು

ಪ್ರ : ಇದೇನು ಮನೇನೋ ಹೆಂಡದಂಗಡೀನೋ ? ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟೋರಂಗೆ ಲಲ್ಲೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.

೨೭೮೨. ಲಲ್ಲೆ ಹೊಡಿ = ಚಕ್ಕಂದವಾಡು

(ಲಲ್ಲೆ = ವಿನೋದ, ಸರಸ)

ಪ್ರ : ಇಬ್ಬರೂ ಕುಂತಗೊಂಡು ಲಲ್ಲೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಮುಗೀತಾ ಎಂದು ಗಂಡ ಕಣ್ಣು ಮೆಡ್ಡರಿಸಿದ.

೨೭೮೩. ಲಾಗ ಹಾಕು = ಕಸರತ್ತು ಮಾಡು

(ಲಾಗ = ಪಲ್ಟಿ)

ಪ್ರ : ಅವನು ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ.

೨೭೮೪. ಲಾಗೋಡು ಬೀಳು = ಖರ್ಚು ಬೀಳು

ಪ್ರ : ಮದುವೆ ಲಾಗೋಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋರು ಯಾರು ?

೨೭೮೫. ಲಾಚಾರಾಗು = ಬಡವಾಗು, ಕೃಶವಾಗು

ಪ್ರ : ಅವನು ಲಾಚಾರಾಗಿರೋದ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು.

೨೭೮೬. ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಬರು = ಅರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರು

(ಲಾಜಾ < ಲಹಜ್ (ಉ) = ಕಣ್ಣುಮಿಟುಕು)

ಪ್ರ : ಕಳಿಸಿದ್ದೇ ತಡ, ಒಂದು ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ.

೨೭೮೭. ಲಾಟಿ ಹೊಡಿ = ದಿವಾಳಿಯಾಗು, ತಿರುಪೆ ಎತ್ತು.

(ಲಾಟರಿ < Loiter = ಅಲೆದಾಡು)

ಪ್ರ : ಅಪ್ಪ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಈಗ ಲಾಟರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ.

೨೭೮೮. ಲಾಟು ಹಾಕು = ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕು

(ಲಾಟು < Lot = ರಾಶಿ)

ಪ್ರ : ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟವನೆ.

೨೭೮೯. ಲಾಡಿ = ಬಿಚ್ಚು = ಸಂಭೋಗಕ್ಕಿಳಿ

(ಲಾಡಿ = ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಡ್ಡಿ ಪೈಜಾಮ ಲಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ದಾರ, ಸಣ್ಣ ಹುರಿ)

ಪ್ರ : ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಲಾಡಿ ಬಿಚ್ಚೋ ಹಲಾಲಕೋರನ್ನ ಎಂದಾದರೂ ನಂಬಿಗಿಂಬೀಯ

೨೭೯೦. ಲಾತ ಬೀಳು = ಏಟು ಬೀಳು

(ಲಾತ < ಲತ್ತೆ < ಲತ್ತ < ಲಠ್ಠ = ದೊಣ್ಣೆ ಏಟು)

ಪ್ರ : ಲಾತ ಬಿದ್ದು ಹೇತ್ಕೊಂಡರೂ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯೋದ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.

೨೭೯೧. ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿರು = ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರು

ಪ್ರ : ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ.

೨೭೯೨. ಲಾವ್ ಲಾವ್ ಎನ್ನು = ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೊಡುಕೊಡು ಎಂದು ಆಲ್ವರಿ

(ಲಾವ್ = ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರು, ಕೊಡು)

ಪ್ರ : ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಲಾವ್ ಲಾವ್ ಅಂತವೆ.

೨೭೯೩. ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ಮಾಡು = ಮರಣ ಹೊಂದು

ಪ್ರ : ಅವನು ಈ ಲೋಕದ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿ ಹೊರಟ.

೨೭೯೪. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿರು = ನೇರವಾಗಿರು, ಸರಿಯಾಗಿರು

ಪ್ರ : ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ಬಾಳದಿದ್ರೆ ಜನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.

೨೭೯೫. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆಕೆಳಗಾಗು = ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾಗು, ಎಣಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗು

ಪ್ರ : ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಒಂದು, ಆದದ್ದೇ ಒಂದು.

೨೭೯೬. ಲೆತ್ತ ಆಡು = ಪಗಡೆಯಾಡು, ಜೂಜಾಡು

(ಲೆತ್ತ = ಜೂಜು, ಪಗಡೆ)

ಪ್ರ : ಲೆತ್ತ ಆಡೋರಿಗೆ ಲತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

೨೭೯೭. ಲೇಣೆ ದೇಣೆ ಮಾಡು = ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡು

(ಲೇಣೆ ದೇಣೆ < ಲೇನಾ + ದೇನಾ = ಬಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಲ ಕೊಡು)

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಲೇಣೆ ದೇಣೆ ಗಂಡಂದು

ಮಜ ಉಡಾಣೆ ಹೆಂಡ್ರದ್ದು

೨೭೯೮. ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡು = ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ವಸೂಲ್ ಮಾಡುವ ದಂಧೆ ಮಾಡು

(ಲೇವಾದೇವಿ < ಲೇವ್ + ದೇವ್ = ಬಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಲ ಕೊಡುವುದು)

ಪ್ರ : ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾದೀಶ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

೨೭೯೯. ಲೊಕ್ಕರಿ = ಅಲ್ಲಗಳೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಸೂಚಿಸು

(ಲೊಕ್ಕರಿ = ನಾಲಗೆ ತುದಿಯನ್ನು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು)

ಪ್ರ : ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೊಕ್ಕರಿದು ಮುಸುಡಿ ತಿರುವಿದಳು.

೨೮೦೦. ಲೊಚ್ಗರಿ = ಲೊಚ ಲೊಚ ಎಂದು ತಿನ್ನುವಾಗ ಉಣ್ಣುವಾಗ ಸದ್ದು ಮಾಡು

ಪ್ರ : ಲೊಚ ಲೊಚ ಅಂತ ನಾಯಿ ನೀರು ಕುಡೀತದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಂದ ಲೊಚಗುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಲೊಚ್ಗರಿಯದಂಗೆ ಉಣ್ಣೋಕಾಗಲ್ವೇನು?

೨೮೦೧. ಲೊಟಕೆ ಹೊಡಿ = ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡು

ಪ್ರ : ಯಾರು ಲೊಟಕೆ ಹೊಡೆದರೂ, ಪಾತ್ರೇಲಿ ಪಾಯಸ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ.

೨೮೦೨. ಲೊಟ್ಟಗಾಯಿ ತೋರಿಸು = ತುಣ್ಣೆ ತೋರಿಸು, ಮೊಸ ಮಾಡು

(ಲೊಟ್ಟ < ಲಠ್ಠ = ದೊಣ್ಣೆ ; ಲೊಟ್ಟಗಾಯಿ = ಶಿಷ್ನ)

ಪ್ರ : ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೊಟ್ಟಗಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ

೨೮೦೩. ಲೊದಲೆ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು = ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯತೊಡಗು, ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ತಾಗು

(ಲೊದಲೆ = ಜೊಲ್ಲು)

ಪ್ರ : ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಲೊದಲೆ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು

೨೮೦೪. ಲೋಟೀಸ್ ಕೊಡು = ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು

(ಲೋಟೀಸ್ < Notice = ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ)

ಪ್ರ : ಲೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೇಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು.

೨೮೦೫. ಲೋವೆ ಕಲ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡು = ಕುಂತ ಕಡೆಯೇ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡು

(ಲೋವೆ = ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯದಂತೆ ಜಂತೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕುವ ಚಾಚು ಚಪ್ಪಡಿಗಲ್ಲು)

ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೋವೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆರೆಯಿಲ್ಲ

ಲೋವೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಿಲ್ಲ

೨೮೦೬. ಲೋಲಾಯಿ ಬೀಳಿಸು = ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸು

(ಲೋಲಾಯಿ (< ಲುಲಾ-ಯಿ = ಎಮ್ಮೆ) = ಹಲ್ಲಂಡೆ, ಕಷ್ಟ)

ಪ್ರ : ಬಾ ಬಾ ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೋಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲದ ಲೋಲಾಯಿ ಬೀಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ.

೨೮೦೭. ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದಿರು = ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲದಿರು, ಹಗ್ಗ ಮೂಗುದಾರ ಇಲ್ಲದಿರು

ಪ್ರ : ಲಂಗುಲಗಾಮಿರದ ಕುದುರೇನೂ ಒಂದೆ, ಚದುರೇನೂ ಒಂದೆ.