೧. ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ (ಭಾಗ ೧) ಚೌಪದನಗಳು      ೪-೦೦
ಸಂ : ಎಂ. ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

೨. ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ (ಭಾಗ ೨) ಸರಸ ವಿರಸ        ೪-೦೦
ಸಂ : ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

೩. ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ (ಭಾಗ ೩) ಗರತಿಯರ ಗರಿಮೆ  ೫-೦೦
ಸಂ : ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

೪. ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪದಗಳು       ೫-೦೦
ಸಂ : ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ

೫. ಕನ್ನಡ ಬಯಲಾಟಗಳು : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ (ಸಂ: ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ)         ೪-೦೦

೬. ಕನ್ನಡ ಬಯಲಾಟಗಳು : ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು   ೪-೦೦
ಸಂ : ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

೭. ಗುಮ್ಮನ ಪದಗಳು
ಸಂ : ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ

ಉ. ಪ್ರತಿ : ೩-೦೦

ಸಾ. ಪ್ರತಿ : ೫-೦೦

೮. ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ (ಭಾಗ ೪) ಹೋಳೀ ಹಾಡು    ೫-೦೦
ಸಂ : ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

೯. ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ (ಭಾಗ ೫) ದುಂದುಮೆ ಪದ     ೫-೦೦
ಸಂ : ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

೧೦. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ   ಸಾ. ಪ್ರತಿ : ೧೦-೦೦
ಸಂ : ಆರ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ  ಉ. ಪ್ರತಿ : ೧೨-೦೦

೧೧. ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ (ಭಾಗ ೬) ಡೊಳ್ಳಿನ ಹಾಡು  ೫-೦೦
ಸಂ : ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

೧೨. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು
ಸಂ. ಎಲ್.ಆರ್.ಹೆಗಡೆ    ೧೦-೦೦

೧೩. ಕನ್ನಡ ಬಯಲಾಟಗಳು : ಪ್ರಮೀಳೆ      ೫-೦೦
ಸಂ : ಎಸ್. ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

೧೪. ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು     ೧೨-೦೦
ಸಂ : ಎಸ್.ಎಂ. ನಾಯಕ

೧೫. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ – ೨ (ಸಾ. ಪ್ರತಿ) ೧೩-೦೦
ಸಂ: ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ        ಉ. ಪ್ರತಿ ೧೫-೦೦

೧೬. ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ (ಭಾಗ ೭) ಗಂಗೀಗೌರೀ ಸಂವಾದ     ೧೬-೦೦
ಸಂ : ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

೧೭. ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ (ಭಾಗ ೮) ಕೋಲುಪದ       ೧೧-೦೦
ಸಂ : ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

 

ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಸ್ತರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣ ವಿಭಾಗ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ