ಭೂದೇವಿ
ಶಿವ
ಜಲಗಾರ
ರೈತ
ಕಬ್ಬಿಗ
ಯುವಕ
ತಿರುಕ
ಭಟ್ಟ
ಬಾಲಕರು
ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿ
ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ವರು
ಇಬ್ಬರು ತರುಣರು