೧. ಸತ್ರಾಜಿತ
೨. ಸೂರ್ಯ
೩. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
೪. ಪ್ರಸೇನ
೫. ಜಾಂಬವ
೬. ರುಕ್ಮಿಣಿ
೭. ಮಾಗಧ
೮. ಸಾತ್ಯಕಿ
೯. ಜಾಂಬವತಿ
೧೦. ದೇವಕಿ
೧೧. ವಸುದೇವ
೧೨. ಸತ್ಯಭಾಮೆ
೧೩. ಶತಧನ್ವ
೧೪. ಮಂತ್ರಿ
ಯಾದವಜನವೃಂದ, ಚಾರಕರು, ವನಪಾಲಕರು, ಸಿಂಹ, ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರು.