“ಮೂಕವಾಗಿಹುದೇಕೆ
ಕವಿಯ ವಾಣಿ?”
“ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಹಳವನ
ಇನಿಯ ರಾಣಿ:

“ಪಾನಗೈಯುವ ಮುನ್ನ
ಹೂವ ಸಾರಿ
ಗಾನಗೈವುದು ದುಂಬಿ
ರಸವ ಕೋರಿ;

“ಹೂವೊಲಿದು ತೆರೆಯಲ್ಕೆ
ಸೊದೆಯ ತೋರಿ,
ಝೇಂಕೃತಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ
ಜೇನ ಹೀರಿ?”