. ಜೈನ ಟೀಕಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಟೀಕಾಕಾರರು ಟೀಕಾ ಕೃತಿಗಳು ಕಾಲ (ಕ್ರಿ.ಶ. )
೧. ಅನಂತರಾಜಯ್ಯ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ  –
೨. ಅಭಿನವಚಂದ್ರ ಅಶ್ವವೈದ್ಯಟೀಕು ೧೪೦೦
೩. ಅಭಿನವಶತ್ರುತಮುನಿ ಸಜ್ಜಲಚಿತ್ತವಲ್ಲಭಟೀಕು ೧೩೬೫
೪. ಅಭಿನವಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಗೀತವೀತರಾಗಟೀಕು  –
೫. ಕನಕಚಂದ್ರ ಸಹಜ ಪ್ರಕಾಶಟೀಕು

(ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಭೃತ)

 –

೧೩೦೦

೬. ಕುಂದಕುಂದ ೧. ದಶಭಕ್ತಿಟೀಕು

೨. ರಯಣಸಾರಟೀಕು

೧೦ನೇ ಶ.
೭. ಕುಮುದಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟಾರಕ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಟೀಕು  –
೮. ಕುಮುದಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಕಲ್ಪದಟೀಕು ೧೧೦೦
೯. ಕೇಶವಚಂದ್ರಮುನಿ ಏಕಾಕ್ಷಾರನಿಘಂಟುಟೀಕು  –
೧೦. ಕೇಶವವರ್ಣಿ ೧. ಗೊಮ್ಮಟಸಾರಟೀಕು

೨. ಅಮಿಗತಿ ಶ್ರಾವಕಾಚಾರವೃತ್ತಿ

೩. ಜಿನೇಂದ್ರಮಾಲೆಟೀಕು

೧೩೫೯
೧೧. ಚಂದ್ರಸಾಗರವರ್ಣಿ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ೧೮೦೦
೧೨. ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತ ಗೀತವೀತರಾಗಟೀಕು ೧೮೬೦
೧೩. ತುಂಬಳೂರಾಚಾರ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿಟೀಕು ೬೦೦
೧೪. ದಿವಾಕರಣಂದಿ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸೂತ್ರಟೀಕು ೧೦೬೭
೧೫. ದುರ್ವಿನೀತ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯಟೀಕು ೬೦೦
೧೬. ನಾಚರಾಜ ಅಮರಕೋಶದಟೀಕು ೧೩೦೦
೧೭. ನಾಗವರ್ಮ – ೨ ಅಭಿದಾನ ರತ್ನಮಾಲಾ ಟೀಕು? ೧೩೦೦
೧೮. ಸಕಲಚಂದ್ರಭಟ್ಟಾರಕ ಕ್ಷಪಣಸಾರಟೀಕು  –
೧೯. ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರ ಚಾರಿತ್ರಸಾರದಟೀಕು ೧೩೦೦
೨೦. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಪದ್ಮಪ್ರಭಕವಿ) ವಿಂಶತಿ ಪ್ರರೋಪಣಿಟೀಕು ೧೩೦೦
೨೧. ಪೂಜ್ಯಾಪಾದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕಟೀಕು ೬೦೦
೨೨. ಬಾಲಚಂದ್ರ ೧.ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿಕೆಟೀಕು

೨. ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಟೀಕು

೩. ಪ್ರಾಭೃತಕತ್ರಯಟೀಕು

೧೧೭೦
೨೩. ಬಾಳಚಂದ್ರ ದ್ರವ್ಯಸಂಗ್ರಹಸೂತ್ರಟೀಕು ೧೨೭೩
೨೪. ಬಾಹುಬಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಬ್ರತಿಅನುಪ್ರೇಕ್ಷೆಟೀಕು  –
೨೫. ಮಲ್ಲಿಷೇಣ ಜಾಲಾಮಾಲಿನೀಕಲ್ಪಟೀಕು ೧೩೦೦
೨೬. ಮಲ್ಲಿಷೇಣಸೂರಿ ಸಜ್ಜನಚಿತ್ತವಲ್ಲಭಟೀಕು  –
೨೭. ಮಾಘಣಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಸಮುಚ್ಚಯಟೀಕು ೧೨೬೦
೨೮. ಮಾಧವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಟೀಕು  –
೨೯. ಮೇಘಚಂದ್ರ – ೨ ಸಮಾಧೀಶತಕ ಟೀಕು (ಗದ್ಯ ?) ೧೧ನೇ ಶ.
೩೦. ಯಶಕೀರ್ತಿ ಸಂದೇಹದ್ವಾಂತದೀಪಿಕೆಟೀಕು ೧೫೦೦
೩೧. ರತ್ನತ್ರಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ದ್ಯುಪಾಯಟೀಕು  –
೩೨. ರಾಜಾಧಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಣಿತಟೀಕು ೧೧೯೦
೩೩. ವಾದಿಕುಮುದಚಂದ್ರ ಜಿನಸಂಹಿತೆವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ೧೧೦೦
೩೪. ವೀರಣಂದಿ ಅಚಾರಸಾರಟೀಕು ೧೧೫೩
೩೫. ಶಾಂತಕೀರ್ತಿ ಆರಾಧನಾಸಾರಟೀಕು ೧೭೫೫
೩೬. ಶುಭಚಂದ್ರ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆಟೀಕು ೧೨೦೦
೩೮. ಸನತ್ಕುಮಾರ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಟೀಕು ೧೭೫೫

 

. ಗ್ರಂಥಋಣ

೧.ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೦

೨. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಪುಟಗಳು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೭

೩. ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ಸಂಪುಟಗಳು, ಡಾ. ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೨

೪. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜೈನಾಚಾರ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ, ಡಾ. ಕೆ.ಶಾರದಾ (ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪಿಎಚ್.ಡಿ.ಪ್ರಬಂಧ) ೨೦೦೫

೫. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಪರಿಸರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೩

೬. ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನ : ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂ.ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಡಿ.ಎಸ್. ರಾಮಭಟ್ಟ, ಮಲೆನಾಡ ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆನಂದಪುರಂ, ೧೯೯೨

೭. ಗೌರವ, ಸಂ.ಶಿ. ಭೂಸನೂರಮಠ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ, ಸಂ. ಡಾ. ಬಿ.ವಿ. ಶಿರೂರ, ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ, ೧೯೮೯

೮. ಚನ್ನಬಸವಪುರಾಣ, ಗದ್ಯಾನುವಾದ, ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೭

೯. ಜೈನಕಥಾಕೋಶ, ಸಂ. ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೭

೧೦. ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಡಾ. ವಿ. ಶಿವಾನಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೮

೧೧. ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾವ್ಯ, ಸಂ. ಸಂ.ಶಿ.ಭೂಸನೂರಮಠ, ಮುರುಘಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೫೨

೧೨. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಟೀಕಿನ ವಚನಗಳು (ಎರಡು ಸಂಪುಟ), ಸಂ. ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೮ – ೮೨

೧೩. ಲಿಂಗಲೀಲಾವಿಲಾಸ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಸಂ. ಸಂ.ಶಿ. ಭೂಸನೂರಮಠ, ಮುರುಘಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೫೬

೧೪. ವೀರಶೈವಾಮೃತ ಪುರಾಣ, ಸಂ. ಡಾ. ಆರ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೦

೧೫. ಶಾಂತಿಪುರಾಣ, ಸಂ. ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೨

೧೬. ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಚಯ, ಎಂ.ಎ. ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಮೇವುಂಡಿ ಮಲ್ಲಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೧

೧೭. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಪುಟಗಳು, ಡಾ. ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೯

೧೮. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಸೂಚಿ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.