ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: 

ಹಾಲಕ್ಕಿ ನುಡಿತೈತೆ – ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಹಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಿ.