೧. ವೀಣಾ – ನಾದ – ಕವನಸಂಕಲನ – ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಸುಪಟ್ಟದ, ರವಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ

೨. ರತ್ನದೀಪ – ಕವನಸಂಕಲನ – ಡಾ. ಎಸ್. ಎಸ್.ಬಸುಪಟ್ಟದ, ರವಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಗುಳೇದಗುಡ್ದ

೩. ಚೈತ್ರಾಗಮನ – ಕವನಸಂಕಲನ – ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಸುಪಟ್ಟದ, ರವಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ

೪. ವೈಜಯಂತಿ – ಕವನ ಸಂಕಲನ – ಜಾಗೃತ ಭಾರತ, ಧಾರವಾಡ

೫. ಸತ್ತವರು ನಾವಲ್ಲ – ಕವನ ಸಂಕಲನ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಸುಪಟ್ಟದ, ಬಸುಪಟ್ಟದ ಪೌರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿ ಗುಳೇದಗುಡ್ದ

೬. ಸ್ವಗತ – ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ – ತರರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ೪, ೧೯೮೬, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೮೬

೭. ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಾ ದರ್ಶನ – ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಸುಪಟ್ಟದ – ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೬

೮. ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭ – ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ – ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಪುಟ – ೨೦೦೬, ಬಾಗಲಕೋಟ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಸುಪಟ್ಟದ ಪ್ರೊ. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮೇಲಿನ ದನಿ

೯. ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು – ಜೀವನ – ಸಾಧನೆ – ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಸುಪಟ್ಟದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನ ಮಂಡಲ, ಧಾರವಾಡ – ೨೦೦೭ – ೨೦೦೮