ಡಿ. ಎಲ್‌. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್‌

ಡಿ. ಎಲ್‌. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್‌

ಡಿ. ಎಲ್‌. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್‌ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ

ಡಿ. ಎಲ್‌. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್‌ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ

ಅರವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸನ್ಮಾನ

ಅರವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸನ್ಮಾನ

ಓಲೆಗರಿ ಅಧ್ಯಯನ (ಚಿತ್ರ ಟಿ. ಎನ್‌. ಸತ್ಯನ್‌)

ಓಲೆಗರಿ ಅಧ್ಯಯನ (ಚಿತ್ರ ಟಿ. ಎನ್‌. ಸತ್ಯನ್‌)

ಡಿ. ಲಿಟ್‌. ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ

ಡಿ. ಲಿಟ್‌. ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ

ಡಿ. ಎಲ್‌. ಎನ್‌. ಕುಟುಂಬ

ಡಿ. ಎಲ್‌. ಎನ್‌. ಕುಟುಂಬ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭ

ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿ

ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿ