ಅಪ್ಪಪ್ – ಮುಳ್ಳೇ – ಮುಳ್ಳೇ – ಗಂಡಾ – ಎಲ್ಲೀಗೋದಾ – ಸುಣ್ಣಕ್ಕೋದಾ – ಸುಣ್ಣದ – ಕುಳಿಲ್ – ಜಾರ್ – ಬಿದ್ದಾ – ಬಿಟ್ದ್ – ಕರ್ವಾ – ಕಟ್ವೋ – ರಿಲ್ಲೆ – ಕಟ್ದ್ – ಕವ್ರಾ – ಬಿಡ್ವ – ರಿಲ್ಲೆ – ಒಂದ್ – ಕಾಲ್ – ನೀಡೋ – ಭದ್ರ್ – ಸಾಲಿ