ಚಟ್ಕಾ ಮುಟ್ಕಾ ಆಟದಂತೆಯೇ ಆಡುವರು. ಆದರೆ ತುಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ “ಗಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ತಾಂಬಳ” ಎನ್ನುತ್ತ ತುಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಹಾಡು ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

“ಅಪ್ಪಳೇ – ಮಾವಳೇ – ದೇವಿ – ದೇವಿ – ನಿನ್ನಾ – ಗಂಡಾ – ಎಲ್ಲೀ – ಗೊದಾ – ಸುಣ್ಣಕೋಃದಾ – ಸುಣ್ಣದ – ಮೇಲೆ – ಜಾರಿ – ಬಿದ್ದಾ – ಏಳ್ಸ್ವೋ – ರಿಲ್ಲಾ – ಕೂರ್ಸ್ವ್ – ರಿಲ್ಲಾ – ಒಂದ್ – ಲಾಲ್ – ಫೌಂಟ್.”