ಚಟ್ಕೇ – ಮುಟ್ಕೇ – ತಾವಾ – ದೀವ್ಗೆ – ಅಪ್ಪಪ್ಪ – ಮಾಳೆ – ನಿನ್ನಾ – ಗಂಡಾ – ಎಲ್ಲೀ – ಗೋದಾ – ಸುಣ್ಣ – ಕ್ಕೋದಾ – ಸುಳಿ – ಯಲ್ – ಜಾರ್ – ಬಿದ್ದಾ – ಕಟ್ದ್ – ಕರ್ವಾ – ಬಿಡ್ವ – ರಿಲ್ಲೆ – ಬಿಟ್ – ಕರ್ವಾ – ಕಟ್ವರಿಲ್ಲೆ – ಒಂದ್ – ಕಾಲ್ – ನೀಡೋ – ಮಣ್ಯಾ – ನಾಶಿ.