ಚಟ್ಕೇ-ಮುಟ್ಕೇ-ತಾಲಂ-ದೀವ್ಗೆ-ಅಕ್ನ್-ಗಂಡಾ-ಬಿತ್ತಾ-ಲೋಮ್ದಾ-ಭತ್ತದ್-ಮುಡಿಯಾ-ಕಾವಾ-ಲೊದಾ-ಹೊನ್ನಂ-ಗುಳಿಗೆ-ತಲೆಯೂರ್-ಬಿದ್ದಾ-ಒಂದ್-ಕಾಲ್-ನೀಡೋ-ಭದ್ರ್-ಸಾಲಿ