ರಾಗ ಶೋಕವರಾಳಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ನೋಡಿ ಕೈಹೊಯ್ದು ನಗಾಡಿದ | ಮಿಸು | ಕಾಡದಿರಲು ಬಳಿಗೋಡಿದ ||
ಗಾಢದಿ ನೆಗೆದೆದೆ ತೀಡಿದ | ತುಟಿ | ಜೋಡಿಸುತುಸುರ ತಾ ನೀಡಿದ      || ೧ ||

ಆಡದುಸುರ ಕಂಡು ತೀಡಿದ | ಬಿದ್ದು | ರೂಢಿಯೊಳ್ ತನುವ ನೀಡಾಡಿದ ||
ಕೇಡಾಯಿತೆಂದು ಗೋಳಾಡಿದ | ಮಾ | ತಾಡು ಪ್ರೀತಿಯೊಳೆಂದು ಬೇಡಿದ         || ೨ ||

ನಿನಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ || ದ್ರೋಹ | ವನು ಗೈದು ಸಖ್ಯ ಹೋಗಾಡಿದೆ ||
ತನುವಿನಾಸೆಯನು ಈಡಾಡಿದೆ | ಸತಿ | ಯೆನಗಾದೆಯೆಂದರ್ತಿಗೂಡಿದೆ   || ೩ ||

ರಾಗ ಸೋಹನಿ ಆದಿತಾಳ

ಸುಂದರಿ ನೀನಸು ತೊರೆದೆಯ | ನಿನ್ನನು ಕೂಡಿ | ಮುಂದೆ ಬಾಳಿರುವಾಸೆ ಹುರಿದೆಯ ||
ತಂದ ಸ್ನೇಹದ ಬಸುರಿರಿದೆಯ | ಕೊಂದೆನ್ನಸು | ನಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಛಲಮೆರೆದೆಯ   || ೧ ||

ನೀದಯದೋರ್ವೆಯೆನುತ ತಂದೆ | ಬಿಟ್ಟೆನ್ನ ನೀ | ಹೋದರು ನಾ ಬೆನ್ನ ಬಿಡೆ ಬಂದೆ ||
ಕಾದಿ ನಾಳೆಗೆ ಸಾಯುವುದರಿಂದೆ | ನಿನ್ನೊಡಗೂಡಿ ಬೂದಿಯಾಗಿಯೆ ಬೆರೆವೆನುಯಿಂದೆ      || ೨ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕರೆದು ಸಚಿವಂಗೆಂದನೆನಗೀ |
ಧರೆಯ ಋಣ ತೀರಿದುದು ಎನ್ನಯ |
ಕರುಳ ಕುಡಿಯನು ಸಲಹಿಕೊಳ್ಳೈ ತರಳ ನಿನಗೆಂದು ||
ತರುಣಿಯೆನ್ನಿಂದಳಿದಳಾನೊಡ |
ನುಡಿಯ ಪೊಕ್ಕೈದುವೆನು ಜೊತೆಯಲಿ |
ಬೆರೆಯದಿರೆ ಮರು ಜನುಮಕಾದರು ತರಿಸು ಚಿತೆಯೆಂದ ||

ರಾಗ ಪಂತುವರಾಳಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಏನಿದು ನಿನಗವಿವೇಕವು | ಕಂಡು | ತಾನಗದುಳಿವುದೆ ಲೋಕವು ||
ಮಾನಿನಿರತುನವನೇಕವು | ಇರ | ಲೇನಿದನರ್ಥದ ಶೋಕವು    || ೧ ||

ತೆತ್ತಳಾಣ್ಮನ ಸಾವಿಗಸುವನು | ಸತಿ | ಸತ್ತುದರಿಯೆ ಪತಿಯಳಿವನು ||
ಮತ್ತಿರೆ ನಿಸ್ಸತ್ವಗೊಳುವನು | ಗೆಲ | ವಿತ್ತಲಹುದು ತೋರು ಶವವನು     || ೨ ||

ಕೂಡಲೆ ಶವವೆತ್ತಿ ಓಡಿದ | ವೈರಿ | ಬೀಡಿಯ ಬಿಸಾಡಿದ ||
ಕೂಡೆ ಸೇನೆಯ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿದ | ರವಿ | ನೋಡಲೆಂತಿದನೆಂದು ಮೂಡಿದ         || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಚರರು ಗುರುತಿಸಿ ಶವವ ರಾಯನ |
ಹೊರೆಗೆ ತಂದಿಳುಹಿದರು ಮರುಗುತ |
ಬರಸಿಡಿಲು ಹೊಡೆದಂತೆ ನೃಪ ತತ್ತರಿಸುತುರುಳಿದನು |
ಭರಿತ ಚಿಂತಾತುರದೊಳಿಖಿಲರು |
ಗರಹೊಡೆದ ಮೌನದಲಿ ಕುಳಿತರೆ |
ಧರಣಿಪತಿ ಚೇತರಿಸಿ ಹೊರಳುತಲೆರೆಯಳಂಗದಲಿ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಯಾತಕೆ ಮೌನವನಾಂತಿಹೆ | ಪ್ರೀತೆ ಮುನಿದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಹೆ ||
ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಕಾತರಿಸಿಹೆ | ಮಾತಾಡೊಲಿದು ಪ್ರಿಯೆ     || ೧ ||

ದುರುಳನ ಕಪಟವನರಿಯದೆ | ಉರುತರ ಸ್ನೇಹದಿ ಮೆರೆಸಿದೆ ||
ಉರಗಗೆ ಕೆನೆಹಾಲುಣಿಸಿದ | ಗರಳದಿ ನೀನುರಿದೆ      || ೨ ||

ಇನ್ನೇತಕೆ ತನು ಸಿರಿಸುಖ | ಇನ್ನೇಕಾಳ್ತನ ಸಾಯಕ ||
ಇನ್ನೇತಕೆ ಧುರಕಾಯಕ | ನಿನ್ನಗಲಿದ ಬಳಿಕ  || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಹಲವರಿದ್ದರದೇನು ಲೋಕದಿ |
ಲಲನೆ ನಿನಗೆಣೆಯಿಲ್ಲವೆನಗಾ |
ಗಳಿದೆ ನೀನದಕಾಗಿ ನಾನಸು ಸಲಿಪೆನೆನುತಿರಲು ||
ಉಲಿದುದಂಬರ ವಾಣಿ ಕಿತವದಿ |
ಖಳನು ನಿನ್ನಯ ಶಿರವ ತೋರಿದ |
ಚಲುವೆಯದನೀಕ್ಷಿಸಿದೊಡನೆ ತಾನುಳಿದಳಸುವೆನುತ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಅಶರೀರ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ | ಕಾರ್ಬೊಗೆ ಕಣ್ಣೊ | ಳೊಸರೆ ಕೆಂಗಿಡಿಯುಗುಳಿ ||
ವಸುಧೀಶ ಗರ್ಜಿಸು | ತಸುರನ ಮರ್ದಿಸಿ | ಬಿಸಿರಕುತದ ಓಕುಲಿ         || ೧ ||

ಆಡಿತಣಿಪೆನಿವಳ | ಮರುಳ್ಗಳ | ಕೂಡಿಪೆ ತನಿಗರುಳ | ಕೂಡೆ ದುರ್ಗಮುತ್ತಿ |
ಗಾಢ ಲಗ್ಗೆಯನಿಕ್ಕಿ | ಓಡದಂದದಿ ದುರುಳ    || ೨ ||

ಎಂದಾಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಪಡೆಗೆ | ಪ್ರೇತವಕಾಪಾ | ಡೆಂದು ನೇಮಿಸಿ ವೈದ್ಯಗೆ ||
ಮುಂದುವರಿಯೆ ಪಾದ | ದ್ವಂದ್ವದಿ ಪಣೆಯಿಟ್ಟು | ಕಂದನೆಂದನು ಪಿತಗೆ   || ೩ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ

ತಾತನೆ ಕೊಡು ವೀಳಯವ | ನಾ | ಘಾತಿಪೆನರಿ ಪಾಳಯವ ||
ಮಾತೆಯ ಕೊಂದನಗಳವ | ಕಡಿ | ದಾಂತರಿವೆನು ಖಲಕುಲವ  || ೧ ||

ಜಾತನು ನಾನಿದ್ದೇನು | ಫಲ | ತಾತನ ಬಿಡೆ ರಣಕಿನ್ನು ||
ಭೀತಿಯ ತ್ಯಜಿಸೆನೆ ನೃಪನು | ಮುದ | ವಾಂತಪ್ಪಣೆ ನೀಡಿದನು || ೨ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಹಡೆವನ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಕಡುತರಾವೇಶದಿಂ |
ಗುಡುಗುಡಿಸಿ ಬಲಿದೊಡನೆ ನಡೆದು ಕೋಟೆಯ ಕೆಡಹಿ |
ಕಡಿದು ಕಾಲ್ಬಲವ ಮೇಣ್ ಮಡುಹಿ ಗಜ ಹಯದಳವ ಕಡುಗಿ ಕಲಿರುದ್ರಸೇನಂ ||
ಕಡೆದಿನದ ಮೃಡನಂತೆ ಕಿಡಿಗರೆವುತರಿನೃಪನ |
ಹುಡುಕುತಿರಲಡಹಾಯ್ದುನಿಡುಸರಳ ಮಳೆಗರೆದು |
ಹುಡುಗ ತಾನುರವಣಿಸಿ ದಡಿಗ ಚಂಡಾತ್ಮಭವ | ತಡೆದೆಂದ ಭದ್ರಸೇನ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಮೂಢನದಾರು ದ | ರೋಡೆಗೆ ಬಂದವ | ರೂಢಿಪ ನೀತಿಯಿದೇ ||
ಆಡದೆ ಸಂಧಿಯ ಗೋಡೆಯ ಕೆಡವಿಸ | ಗಾಢದಿ ಮುಂದರಿದೆ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಉಂಡೆಡೆ ಮರೆತ ಘನ | ಕೃತಘ್ನಗೆ | ದಂಡನೆಯಿದುವೆ ಕಣಾ ||
ಭಂಡ ನೀನಾರು ಭೂ | ಮಂಡಲೇಶಾತ್ಮಜ | ಚಂಡನಾ ರುದ್ರಸೇನ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಚೋರನಿರಲಿ ಮಿಗೆ | ಜಾರನೆ ಇರಲಿ ವಿ | ಚಾರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಪರು ||
ಪೋರನೆ ಚಂಡಕು | ಮಾರಕ ಭದ್ರನು | ಸಾರಿದೆ ಸಾಯದಿರು ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಚೋರ ನಿನ್ನಯ ಪಿತನು | ಎನ್ನವ್ವೆಯ | ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡಿಹನು |
ಭಾರಿ ದುರಾತ್ಮನ ತೋರಿಸು ರುಧಿರವ | ಹೀರಿ ನಾನಲಿಯುವೆನು ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಕಂದನ ನೀ ಗೆಲಿ | ದಿಂದಿಗೆ ಎನ್ನಯ | ತಂದೆಯ ಮಾತೆಲವೊ |
ಕುಂದುಗೊರಳ ಬರ | ಲಿಂದಿಗೆ ಗಣಿಸೆನು | ಹಂದೆಗೆ ಗೆಲಲಳವೊ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ತ್ರಿಣಯನ ಗಣಿಸದವ | ಬಡುಯ್ನಗು | ವನು ಬರಿಪುದು ವಹವ ||
ರಣಗೈವುದಿರಲೊಮ್ಮೆ | ಕನಸಿಲಿ ಕಂಡರೆ | ತನುವ ನೀ ನೀಗುವವ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಇನಿತು ಬಹುಪರಿಯಣಕವಾಡುತ |
ಕಣೆಯ ಹರಹಿನೊಳುಭಯವೀರರು |
ಸೆಣಸಿ ಕಡೆಯಲಿ ಭದ್ರ ಮಡಿದನು ಘನನಿಯುದ್ಧದಲಿ ||
ಕಣುಗಳಲಿ ಕಿಡಿಯುಗುಳಿ ಚಂಡಕ |
ರಣಕೆ ಬಂದಿದಿರಾಗೆ ಕಾಣುತ |
ಫಣಿಯನೆರಗುವ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯನೆನೆ ವಸು ಜನಪನಡಹಾಯ್ದು ||

ರಾಗ ದೇಶಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಬಳಸಿ ಮೈತ್ರಿಯ | ಕಳವಿನೊಳೆನ್ನೆಯ ||
ಲಲನೆಯನು ಕದ್ದಳಿಸಿದೆಯ ಥೂ | ಹೊಲೆಯ ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹಿಂಯ        || ೧ ||

ಕಳವು ಹಾದರಕಳುಕುವ ಭೀರುತ್ವ ||
ಸಲವುದದು ನಿ | ರ್ಬಲರಿಗಲ್ಲದೆ | ಕಲಿಗಳಿಂಗಲ್ಲೆಂದನು || ೨ ||

ಅರಿತೆನಾದರೆ | ಮೊದಲೀ ಕುತಂತ್ರವ ||
ಹಿರಿದು ಚರ್ಮವ | ನುರುಹುತಿರ್ದೆನು | ದುರುಳ ಜೀವದಿ ನಿನ್ನನು         || ೩ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಕಂಡುದಿಲ್ಲವು ಮೊದಲು ನಿನ್ನಯ |
ಹೆಂಡತಿಯ ಕಂಡೊಡನೆ ತಂದೆನು |
ಗಂಡುಗಲಿ ತಾನಾದೆನೆಂದನು || ಭಂಡ ನಗುತ        || ೧ ||

ಬೊಗುಳದಿರು ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಮವ |
ಹೊಗಲರಿಯದದು ವರ್ತಮಾನದಿ |
ಉಗಿದಿ ನಾಯ್ ಪರರೆಡೆಯ ಜಿಹ್ನೆಯ | ಸಿಗಿವೆನೆಂದು  || ೨ ||

ಹೊಡೆದನುರುಶರದಿಂದಲಾಖಳ |
ಪೊಡವಿಗುರುಳುತಲೆದ್ದು ರೌದ್ರದಿ |
ಕಿಡಿಗೆದರುತೆಚ್ಚನು ಮಹಾಸ್ತ್ರವ | ನುಡಿಯಲೇನು       || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಶರವ ಮಧ್ಯದಿ ಕಡಿದ ನರಸನು |
ಮುರಿದ ತುದಿ ನಾಂಟಿದುದು ಮರ್ಮಕೆ |
ಧರಣಿಗೊರಗಿದ ನೃಪತಿ ಸುರತರು ಹರಿದು ಬೀಳ್ವಂತೆ ||
ಪರಿಕಿಸುತ್ತದ ಚಂಡಸೇನನು |
ಭರಿತ ಹರುಷದೊಳುಬ್ಬಿ ಕುಣಿಯುತ |
ಉರುತರೋನ್ಮಾದದಲಿರಾಯನ ಜರೆಯುತಿಂತೆಂದ ||

ರಾಗ ನವರೋಜು ಏಕತಾಳ

ಭಳಿರೇ ಭೂಪ ಸಮರ್ಥ | ಕಡು | ಗಲಿ ನೀನೆಂಬುದು ಸಾರ್ಥ ||
ಕಲಹದಿ ನಿನ್ನನು | ಗೆಲುವವರಿಲ್ಲೆಂ | ಬೊಳಮನದಂದದಿ | ಫಲಿಸಿತು ಸ್ವಾರ್ಥ || ಭಳಿ        || ೧ ||

ಮಡದಿಗೋಸುಗ ಬಂದು | ಛಲ | ವಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂದು ||
ಮಡುಹಿದೆಯನ್ನನು | ಬಿಡಿಸಿದೆ ಸತಿಯನು | ಪೊಡುವೀಶಾಗ್ರಣಿ | ನುಡಿಯಹುದೆಂದು || ಭಳಿ || ೨ ||

ಜೋಡಿಲ್ಲ ದೇಶದೊಳು | ಹ | ದ್ದಾಡುವಲೈ ನಿಮಿಷದೊಳು ||
ಕೂಡಲೆ ಸತಿಯೊಡಗೂಡಿಪೆ ನೋಡೆಂ | ದಾಡುತ ಖಡುಗವ | ನಾಡಿಸಿ ಕರದೊಳು || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಬಗೆವೆನುದರವನೆನುತಲಸಿಯನು |
ನಗೆಹಲಾನಿಮಿಷದಲಿ ಕೋಲ್ಮಿಂ |
ಜೊಗೆದ ತೆರನಡಹಾಯ್ದು ರುದ್ರಕನುಗಿದು ಖುಡುಗವನು ||
ಜಗತಿಗಿಳಿಸುತ ಖಳನ ಕರಗಳ |
ಬಿಗಿದು ಕಾಲ್ಗಳ ಭಟರಿಗೊಪ್ಪಿಸು |
ತೂಗುಮಿಗುವ ಶೋಕದಲಿ ತಂದೆಯ ಬಗೆಯನಾರೈದ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಸೃಷ್ಟಿಪತಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದು | ದುಷ್ಟನ್ಯಾವೆಡೆಯೆಂದು | ಭ್ರಷ್ಟರವೆಲ್ಲವನು ನೋಡಿ ||
ಕುಟ್ಟಿ ಮುಸುಡಿಂಗೊದೆದು | ಹೃಷ್ಟಮಾನಸನಾಗಿ | ತುಷ್ಟಿಯಿಂ ಮಗನ ಮುದ್ದಾಡಿ  || ೧ ||

ಪಡೆಯೊಡನೆ ಚಕ್ರಪತಿ | ದಡಿಗನಾಲಯಕೈದಿ | ತಡೆದವರ ಬಡಿದು ಸೆರೆಗಿಡಿಸಿ ||
ಒಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನವ | ನಡರಿ ದ್ರೋಹಿಯ ತರಿಸಿ | ನುಡಿದ ಕಟುಕರನೆಡೆಗೆ ಕರೆಸಿ || ೨ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಬತ್ತಲೆಯ ಗೈದಿವನ ಶಿಶ್ನವ |
ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಸಿಕವ ಖಂಡಿಸಿ |
ಕತ್ತೆಯಲಿ ಮೆರಣಿಸಿ ಶೂಲಕೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಸುಡಿ     || ೧ ||

ಎನಲು ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ |
ಜನುಮಕಾದರು ನಿನ್ನ ಸತಿಯನು |
ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಶಪಥವೆಂದನು | ಕನಲಿ ಚಂಡ        || ೨ ||

ಬಡಿದು ಮುಸುಡಿಗೆ ಕೆಡುಕರೊಯ್ಯುತ |
ನಡೆಸಿದರು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯೆಲ್ಲವ |
ಮಡಿದನೊಂದನೆ ಭವವು ಕಳೆಯಿತು | ದಡಿಗನಿಂಗೆ    || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಆಡಳಿತಕೊಳ್ಳಿದರ ನೇಮಿಸಿ |
ರೂಢಿಪತಿ ಹೆಣದೊಡನೆ ನಗರಕೆ |
ಗಾಢದಿಂದೈತಂದು ವಿಧಿಯಲಿ ಮಾಡಿಸುತೆ ಚಿತೆಯ ||
ಮಾಡಿದನು ನಿಶ್ಚಯವ ಸತಿಯೇ |
ದಾಡಿದಳು ಎನಗಾಗಿ ತನುವನು |
ಕೂಡಿ ತೆರಳುವೆನೆನುತ ಮನದೊಳಗಾಡಿ ಸಚಿವಂಗೆ ||

ರಾಗ ಸೋಹನಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ | ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ | ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಂತ್ರಿ ಸಖ ನೀನೆ ||
ಕಂದನಾಳುವ ತಾನೆ | ಒಂದಾದರರಿತವನೆ | ಸಂದವಂಶಾಚಾರಗಳನೆ  || ೧ ||

ಒರೆದು ಸಲಹಿಕೊ ಮುಂದೆ | ಪೊರೆದೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿಂದೆ | ತರಳೆರೆನಗೆಂದೇ ನಾ ಕಂಡೆ ||
ಅರಸುತನವನು ಅಂದೇ | ತೊರೆದು ಕಳಿದಿಹೆನಿಂದೆ | ತೆರಳುತಿಹನೈ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ     || ೨ ||

ತರುಣಿ ಹೋದಳು ಎನ್ನ | ಹರಣವೈದಿತು ಮುನ್ನ | ಇರಲಾರೆ ಹೆಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ||
ಕರದೊಳಿತ್ತಿಹೆ ಮಗನ | ಕರುಣದಿಂ ನೀನವನ | ಪೊರೆಯೋ ಮಂತ್ರಿ ಸುಧೀರನ್ನ   || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಎಂದಡಿದರೊಳವರಿಯದಾತನು |
ನಿಂತ ಮರುಗುತ ಬಂದು ನೃಪಜನ |
ಸಂದಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ ಕಂಡ ಮಹಾಂತದಳ್ಳುರಿಯ ||
ಹೊಂದಿ ಧಗಿಸುವ ಚಿತೆಯ ಹೊಕ್ಕ ಸು |
ನಂದೆಯೊಡಗೂಡಿದನು ಜನ ಹೋ |
ಯೆಂದು ಮೊರೆಯಿತು ಧರಣಿಗಿದು ಪೊಸತೆಂದನಾಮುನಿಪ ||

ಇತಿ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ಯಾಯಃ

 

ಅಥ ದ್ವಿತೀಯ ಪರ್ಯಾಯಃ

ವಾರ್ಧಕ

ಭೂಮಿಪತಿ ಕೇಳ್ಕಾಲನೇಮಿಯಾದಿಗೆ ಚಂಡ |
ತಾ ಮುಡಿದು ಮುಂಭವದಿ ದ್ರುಮಿಲ ದಾನವನಾದ |
ಈ ಮಹಾದಂಪತಿಗಳುದಿಸಿ ಮರುಜನುಮದಲಿ ಗೋಮಿನಿಪನಾಹುಕಂತೆ ||
ತಾ ಮೊದಲ ಮಗನುಗ್ರಸೇನಕಂ ಶೃಂಗಾರ |
ರೋಮಸುತೆ ನಂದಿನಿಯರಾಗಿ ಸಮ್ಮಳಿಸಿ ಮಧು |
ರಾಮಹಿಯನಾಳುತಿಹ ಪ್ರೇಮದೊಲ್ಲಭನಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಡಿಯನಿರಿಸುತಬಲೆ ||

ರಾಗ ಸುರಟಿ ಏಕತಾಳ

ಲಾಲಿಸೆನ್ನ ರಾಜ | ಬಿನ್ನಹ | ಪಾಲಿಸು ರವಿತೇಜ || ಲೀಲೆಯೊಳ್ವನಸಿರಿ |
ಯಾಲೋಕಿಸಿ ಮುದ | ತಾಳುತ ಬಹೆವೆದ್ದೇಳೆದುರಾಜ          || ೧||

ಇಂದೇ ಹೋಗುತ್ತ | ಸಖಿಯರ | ವೃಂದವ ಕೂಡುತ್ತ ||
ಸುಂದರಕೊಳದೊಳ | ಗೊಂದಾಗೀಜುತ | ನಂದದಿ ಮೆರೆಯುವ | ಬಂದ ವಸಂತ  || ೨ ||

ಆಂತಿದೆ ಬೇಸರವು | ಪೊರಡ | ಭೃತ್ಯಂತರವೇಂತರವು | ಕಾಂತನೆ ತತ್ವಿಯ |
ಕಾಂತೆಯ ಸಂತಸ | ಕೆಂತೆನುತರೆದಿನ | ವಾಂತಿರು ತೆರವು     || ೩ ||

ರಾಗ ಸಾರಂಗ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಆಗದಾಗದು ಕೋಮಲೆ | ಈ ದಿನ ಬರ | ಲಾಗದೆನಗೆ ವಿಮಲೆ ||
ಸಾಗಿಪ ಕಾರ್ಯಗಳೀಗ ಬಹಳವಿದೆ | ಪೋಗುವ ಕೂಡಿ ನಾಳೆ || ಸುಶೀಲೆ || ೧ ||

ಕೂಡದೀಗಳೆ ಪೋಗುವ | ನಾನೆಲ್ಲವ | ಮಾಡಿಹೆ ಸನ್ನಹವ ||
ಆಡಲೇಕಡ್ಡಿಯ | ಜೋಡಿಗಾರ್ತಿಯರೆಲ್ಲ | ಛೇಡಿಪರೆನ್ನಿರವ | ಓ ದೇವ     || ೨ ||

ತರತಹವನಿತಿರಲು | ನೀ ಹೋಗಿ ಬಾ | ವಹಿಲದಿ ನಾ ಬರಲು ||
ಇಹುದು ಕಾಲವು ಮತ್ತೆ | ಬಹೆ ಕೂಡಿ ಪೋಗುವ | ಗ್ರಹಿಸಬೇಡವೆ ಬದಲು | ಮನದೊಳು    || ೩ ||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಪ್ರಿಯ ಮನೋಹರನಗಲಿ ಪೋಗಲು | ಭಯವು ಜತೆಯಲೆ | ಬಯಕೆಯೆಳತವು ||
ಪ್ರಿಯೆಯ ಬಯಕೆಯ ಸಲಿಸು ಬಾಬಾ | ದಯದಿ ನೀನು || ಬೇಡ್ವೆವು       || ೧ ||

ಭೀತಿಗೆಡೆಯೇನಿದೆ ಪರಸ್ಪರ | ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕಾರಣವು ಜತನದಿ ||
ಪ್ರೀತೆ ನೀತಿರುಗಾಡಿ ಬರುವುದು | ಕಾತರಿಸದೆ || ತ್ವರತದೆ      || ೨ ||

ಎನಲು ಗೆಲುವಾಂತಬಲೆ ಇನಿಯಗೆ | ಮಣಿದು ಪೊರಟಳು ವನವಿಹಾರಕೆ ||
ವನಿತೆಯರ ಸಮ್ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ | ವನಜನಯನೆ || ಬೇಗನೆ      || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಘನತರಾನಂದದಲಿ ಬಂದುಪ |
ವನದ ಚೈತ್ರಾಗಮದ ಸೊಬಗನು |
ಕಣುದಣಿಯಲೀಕ್ಷಿಸುತ ನಂದಿನಿ ಮನದೊಳುಬ್ಬುತಲಿ ||
ವನಿತೆಯರ ಕಂಡೆಂದಳೇನಿದು |
ಮನಸಿಜನಗೇಹವೊ ವಸಂತನ |
ಜನುಮ ಭೂಮಿಯೊ ಸುರಪುರದ ನಂದನದ ವೈಭವವೊ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಸಖಿಯರಿರ ನೋಡಿ ಮಾಮರಕಂಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು |
ಸುಖದಿ ಬೀಗುತ್ತಿಹುದು ತತ್ಶಾಖೆಯಾಸರದಿ |
ಶುಕಪಿಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಖಗಮಿಥುನಕೋಟಿಗಳ ನಿಕರ ಮಿಗಪಸುದ್ವಂದ್ವವು ||
ಪ್ರಕಟಿತನುರಾಗದಿಂ ಕಕುಲತೆಯೊಳಾಡುವವ |
ದಕೆ ಪೇಳ್ವುದಿನ್ನೊಂದನಾದರಿಸದಾವುದೊಂ |
ದಕು ಬದುಕಲರಿದೆಂದು ಪತಿಯಗಲಿ ಬಂದು ನಿಶ್ಶಕುತೆ ತಾ ನೀಗೆಂದಳು ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಎಂದು ವಿರಹದಿ ಬಂದು ಮಾನಿನಿ | ನಿಂದಿರಲು ಖಳ ದ್ರುಮಿಲನಲ್ಲಿಗೆ |
ಬಂದು ದೂರದಿ ನಿಂದು ಕಂಡೀ | ಸುಂದರಿಯರ       || ೧ ||

ದಡಿಗನಂಗವ ತೆತ್ತುಕಾಮಗೆ | ನುಡಿದಸತಿಯರ ನಡುವೆ ತಾರಾ |
ಗಡಣ ಮಧ್ಯದ ಚಂದ್ರನಂದದ ಹುಡುಗಿಯಿವಳು       || ೨ ||

ಯಾರೊ ತಿಳಿಯೆನು ಸೇರದುಳಿಯೆನು | ಮಾರನುರುಹುವನಕಟ ತನುವನು |
ನಾರಿಗೆಣೆ ಯಾರಿಲ್ಲವಹಹಾ | ಮೂರು ಜಗದಿ || ೩ ||

ಕೂಡಬೇಕೆಂತಾದರೆಯು ಮಾ | ತಾಡಿಸಿದಡೇನಹುದೊ ಪೂರ್ವದಿ ||
ನೋಡಿದಂತಿಹುದೆಂದು ಮನದಲಿ | ಖೋಡಿಯೆಣಿಸಿ    || ೪ ||

ಎಂದ ಜಾತಿಸ್ಮರನು ಇವಳೆ ಸು | ನಂದೆಯಹಹಾದೊರೆತಳೆನ್ನುತ |
ನಿಂದ ಸಮಯವಿದೆಂದು ಮಾಯಕ | ದಿಂದಲಡಗಿ     || ೫ ||

ರಾಗ ಬಿಲಹರಿ ಏಕತಾಳ

ಸುಂದರಾಂಗಿಯ ಕಾಣುತೆಂದಳೋರ್ವಳು ನೀನು | ನೊಂದು ಕೊಂಬುದೇನು |
ಇಂದೇ ಕಾಂತನನು || ಹೊಂದುವೆ ನಡೆಯಿನ್ನು | ಚಂದದಿ ಕೊಳವನ್ನು |
ಹೊಂದಿಯಾಡುವೆವನು | ವಿಂದ ಕೇಳಿಯನು  || ೧ ||

ಸಾಕು ನಿಮ್ಮಯ ನುಡಿ | ಕಾಕಜುತನವ ಬಿಡಿ | ವ್ಯಾಕುಲವಿಕದೆ ನೋಡಿ |
ನಾ ಕೊಡೆ ಜೋಡಿ | ತಾಕಾಂತನಿರದಾಡಿ | ಯೂ ಕಾಣೆ ಫಲ ಸುಡಿ ||
ಯಾಕೆ ಗೈವಿರಿ ಮೋಡಿ | ಬೇಕಾದರೋಡಿ     || ೨ ||

ಅಂತಿರಲೀಲತಾ | ಮಂಟಪಕೈದುತ | ಕಾಂತನ ನೆನೆಯುತ |
ಸಂತಸಗೊಳುತ || ಕುಂತಿರುಯೆನ್ನುತ | ತಾಂ ತೆರಳಿದರಿತ್ತ | ಭ್ರಾಂತನು ನಗುತ  || ೩ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಹರನೊಲಿದ ವಹ | ಶಪಥ ಫಲಿಸಿತು | ಎರಡನೆಯ ಭವ | ಕಾದರೆಯು ಸತಿ ||
ದೊರೆತಳೆದಾ ದ್ರುಮಿಲ ಘನತರ | ಹರುಷದಲಿ ಕೈ ಹೊಯ್ಯುತ || ೧ ||

ನೋಡಿಹೆನು ಮೊದ | ಲೊಮ್ಮೆಯೆನ್ನನು | ಕೂಡದಲೆ ಕಾ | ಡಿದಳು ತನುವೀ ||
ಡಾಡಿ ಕೇಡನು | ಗೈದಳೀದಿನ | ಮೋಡಿಯನು ನಾ | ಮಾಡಿ ವಹಿಲದಿ    || ೨ ||

ಬೆರೆವೆನೆಂದೆನು | ತುಗ್ರಸೇನನ | ಭರಿತರೂಪದೊ | ಳಾಲತಾಮಂ ||
ದಿರವ ಹೊಕ್ಕನು ಸತಿಯನೊಳಯಕೆ | ಕರೆಯುತಲಿ ಕಡು | ಹರುಷದಿಂದಲಿ        || ೩ ||