ಯಕ್ಷಗಾನ
ತ್ರಿಜನ್ಮ ಕಂಸ ಕೈವಲ್ಯ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತವೃತ್ತ

ಶ್ರೀಶಂ ಶ್ರೀಕರಮಬ್ಜಜಾತಜನಕಂ ಈಶಾಪ್ತದುಗ್ಧಾರ್ಣವಾ |
ವಾಸಂ ಸಜ್ಜನಭೀಷ್ಟದಾತ ದುರಿತಾದ್ರಿಚ್ಛೇದ ವಜ್ರೋಪಮಂ ||
ಭಾಸಂ ಭಾಸ್ಕರಕೋಟಿ ವೇದಲತಿಕಾಮೂಲಂ ಮಹಾದುಷ್ಟನಿ
ಶ್ಯೇಷಂ ಮೂಜಗವಂದ್ಯಪಾದಕಮಲಂ ಶೇಷಾಚಲೇಶಂಭಜೇ   || ೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ  ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಉತ್ತರಾಸುತಗೊಲದುಶುಕಮುನಿ | ಸತ್ತಮನು ಭಾಗವತ ಚರಿತವ |
ಬಿತ್ತರಿಸುತಿರಲೆರಿಗಿ ಯತಿಪಗೆ | ಪೃಥ್ವಿಪತಿಯು         || ೧ ||

ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ಕಾಲನೇಮಿಯು | ಖೂಳಚಂಡಕನಾಗಿ ಮೂಭವ |
ತಾಳಿಕಡೆಯಲಿ ಮುಕ್ತನಾದುದ | ಪೇಳಿ ಮರಳಿ         || ೨ ||

ಸತ್ತುಮರುಜನುಮದಿ ಸುನಂದೆಯು | ಮತ್ತೆ ಸಿಲುಕಿದಳೆಂತು ದುರುಳಗೆ |
ಬಿತ್ತರದಿ ಮಗುಳೆನಲುಮುನಿ ಮುದ | ವೆತ್ತು ನುಡಿದ   || ೩ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಆ ಮಹಾತ್ರೇತೆಯಲಿ ರಾಮನಿಂದಳಿಯದಿಹ |
ಯಾಮಿನೀಚರನಿವಹ ತಾ ಮರಳಿದ್ವಾಪರದಿ |
ಭೂಮಿಗಿಳಿಯುತ ಕೆಟ್ಟ ತಾಮಸಿಕರಿರೆ ಕಾಲನೇಮಿ ಪೂರ್ವಗ್ರಹದಲಿ ||
ಹೋಮಿಸುವೆ ಹರಿಯನೆಂಬಾ ಮನದಿ ಪ್ರಥಮದೋಳ್ |
ಕಾಮನಗರೇಶ್ವರಗೆ ತಾ ಮೊದಲ ಸುತಚಂಡ |
ನಾಮದಿಂದುದಿಸಿ ವಸುಗೋಮಿನಿಪಗತ್ಯಂತ ಪೇಮಿಯೆನಿಸಿರಲಿಕಿತ್ತ      || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಓನರಾಧಿಪಕೇಳ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ |
ಮಾನಗರದೊಳಗೊಂದು ದಿನ ವಸು |
ಸೇನ ಚಕ್ರೇಶ್ವರನು ಘನ ಪಂಚಾನನಾಸನದಿ ||
ತಾನಲಂಕರಿಸುತ್ತ ಸಭಿಕರ |
ಮಾನಿಸುತ ನೃಪಭಾನುವಿಧುಕುಲ |
ಸೂನು ಕುಜನ ಕೃಶಾನು ಸಜ್ಜನಧೇನು ಸಚಿವರನು    || ೧ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ  ಝಂಪೆತಾಳ

ತಾ ಕೇಳ್ದನಾಲ್‌ಶರಧಿ | ಮೇಖಲೆಯರಾಷ್ಟ್ರವೆ | ಮ್ಮೇಕಾತಪತ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ||
ಕಾಕಪೋಕರ ಬಾಧೆ | ವ್ಯಾಕುಲವನುಳಿದೆಲ್ಲ | ತಾಕುಶಲದಿಂದಿಹುದೆ ಪೇಳಿ         || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ  ಅಷ್ಟತಾಳ

ಒಕ್ಕಣಿಸೆನೆ ಮಂತ್ರಿ | ಮುಖ್ಯ ಸುಧೀರ ಭೂ | ಚಕ್ರದಾದ್ಯಂತವಾಗಿ ||
ಸಕ್ರಿಯ ಧರ್ಮವ | ತಿಕ್ರಮಿಸದ ಕರ್ಮ | ದೊಕ್ಕಲು ಸತ್ಯವಾಗಿ  || ೧ ||

ಜಗದೊಳೆಲ್ಲರಿಗವ | ರಿಗೆ ತಕ್ಕಸಂಪದ | ಸೊಗವಿದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ||
ಸುಗುಣ ನಿನ್ನಾಡಳಿ | ತೆಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲೆಂದ | ನಗುತರಸನಿಗೆ ಬಾಗಿ       || ೨ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ  ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಬಿತ್ತರಿಸಲಿದ ಕೇಳಿ ನೃಪಕುಲ | ಸತ್ತವನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರ |
ಲತ್ತ ಮದನಪುರೇಂದ್ರ ಚಂಡಕ | ನುತ್ಸಹದೊಳು       || ೧ ||

ಒಂದು ದಿನ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಸಭೆಯೊಳ | ಗೆಂದ ಮಂತ್ರಿ ಸುದರ್ಶನಾಖ್ಯಗೆ |
ಸ್ಯಂದನವನಣಿಗೊಳಿಸು ಕಾಪಿನ | ಮಂದಿ ಸಹಿತ      || ೨ ||

ಬರಲಿ ಸಖ ವಸುಸೇನ ನೃಪಸಂ | ದರುಶನಕ್ಕೆ ಪೊರಡೆನುತಲಖಿಲರ |
ವೆರೆದು ತಾನೈದಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ | ಪುರಕೆ ಮುದದಿ         || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಬಂದು ಪುರಬಾಹ್ಯದೊಳು ತನ್ನಯ |
ಮಂದಿಗಳ ಸಹಿತಿಳಿಯುತೊಸಗೆಯ |
ನಂದು ವಸುಸೇನಕಗೆ ಕಳುಹಿದ ಚಂಡಸೇನಾಖ್ಯ ||
ಬಂದ ಸಂದರ್ಶನಕೆ ಸ್ನೇಹಿತ |
ನೆಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳುತತುಲಾ |
ನಂದದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನೃಪಕರೆತಂದನರಮನೆಗೆ     || ೧ ||

ರಾಗ ಸುರುಟಿ  ಏಕತಾಳ

ಬಂದೆಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ | ಸ್ನೇಹದ | ಸಂದರ್ಶನಕಿತ್ತ ||
ಚಂದವೆ ಬಳಗಕೆ | ಎಂದೆನುತಪ್ಪುತ | ಹೊಂದಿಸಿ ಪೀಠವ | ನಂದ ಮಿಗಿಲು ತಾ    || ೧ ||

ಹಾಲ್‌ಜೇನನು ಕುಡಿಸಿ | ಸೊಗಸಿನ | ವೀಳಯವನ್ನಿಡಿಸಿ ||
ಮೇಲುಪಚರಿಸುತ | ಲೋಲಗವನು ಬಿ | ಟ್ಟಾಲಯಕೈದ ನೃ | ಪಾಲ ಸಂಗಡಿಸಿ    || ೨ ||

ಕಂದ

ಪಯಣಿಸಿ ನೃಪ ಭೋಜನ ಶಾ | ಲೆಯ ಸಖಸಹ ಪೊಗುತಲಿ ದೂತಿಯ ತಾಕರೆಯುತ್ತಂ ||
ಪ್ರಿಯ ಸಖಗುಣಬಡಿಸಲು ಸುನಂದೆಯ ಕರೆಯನಲದನೊರೆಯಲ್ಕವಳರಿಯುತ್ತಂ  || ೧ ||

ರಾಗ ಆನಂದಭೈರವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮಡದಿಬಂದಳು ಕಾಂತ | ನೆಡೆಗೆ ಬಾಗುತಲಿ | ಹಿಡಿದು ಸಟ್ಟುಗವನು ನಡುಬಳುಕುತಲಿ ||
ಪಿಡಿಟೊಂಕಕಳೆದು ಮೇ | ಲುಡೆಯ ಸುತ್ತುತಲಿ | ಕಡುನೀಳಕಾಳಹಿ | ಜಡೆಯದೂಡುತಲಿ ||
ಜಡಜಮುಖಿಯಾ | ರಡಿ ಗುರುಳ ಮೇ | ಗಡೆಗೆ ಸುರಿಸುತ | ಗಡಬಡಿಸಿ ಬರೆ ||
ನಡೆಗೆ ಹಂಸೆಗಳ್ | ನುಡಿಗೆ ಶುಕಗಳ | ಗಡಣನಾಚಿದು | ದೊಡನೆ ಪಂಗ್ರಿಗೆ | ಬಡಿಸೆ ನಿಂದಳು |
ಸಡಗರದಲಿ || ಮಡದಿ || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಇಂತು ಜಗದಾದರ್ಶಸತಿಯಾ |
ಗಂತುಕಗೆ ಪ್ರಿಯಪತಿಗೆ ಮಿಗೆ ಜನ |
ತಿಂಥಿಣಿಗೆ ಬಡಿಸುತಿತೆ ನಗುತತ್ಯಂತ ಹರುಷದೊಳು |
ಕಂಡಿತಾಕೆಯ ರೂಪು ಹೃದಯಕೆ |
ಕಂತುಹತಿಯಲಿ ಚಂಡಸೇನನು |
ಸಂತಪಿಸಿ ಮಿಡುಕಿದನು ಖಳ ತನ್ನಂತರಂಗದೊಳು ||

ಕಂದ

ಮಡದಿಯೊಮಿವಳೆಂ ಮದನನು | ಕಡೆದಿಹ ಶಿಲ್ಪವೊಮಾತನ ದೃಢನಿಡುಸರಳೊ ||
ಸುಡುವಳು ಹೃದಯವ ನಮಮಾ | ತಡೆದಪೆನೆಂತೆನುತುಣುತಂ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಂ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಒಮ್ಮೆಯಾಕೆಯ ಕಾಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸನು ಮ |
ತ್ತೊಮ್ಮೆರಾಯನ ಕಂಡು ಸುಮ್ಮಾನದಿಂ ನಗುವ |
ನೊಮ್ಮೆ ಸತಿಯಳ ನೋಡಿ ತನ್ಮಯದಿ ಕರಗಿ ಮಗುಳೊಮ್ಮೆ ನೃಪತಿಯನೀಕ್ಷಿಸಿ ||
ಹೆಮ್ಮೆಯಲಿ ಹರಟುವಂ ದುರ್ಮತಿಯು ತಿರುಗಿ ಮಗು |
ದೊಮ್ಮೆಯುವತಿಯವ ಕಾಣುತುಮ್ಮಳಿಸಿ ಹೊರಳಿ ಮೇ |
ಣೊಮ್ಮೆ ಮಿತ್ರನ ಜೋಡಿಗುಮ್ಮಹವ ಮೆರೆದೂಟವಂಮುಗಿಸುತಾ ದುರುಳನು ||

ರಾಗ ಕಾಪಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮಿತ್ರ ಸುದರ್ಶನ ಕೇಳು | ನಾನು | ಸತ್ತೆನಾ ಸತಿಯಳ ನೋಡಿ ಸತ್ಯದೊಳು || ಪ ||

ಮಿತ್ರೆಗ ಜೋಡಿಲ್ಲಿಳೆಯೊಳು || ಉರಿ | ಹೊತ್ತಿಸಿತುರದೊಳು ಕಾಮನ ಸರಳು ||
ಎತ್ತಣ ನೋಡ ಮಾಟಗಳು || ಲೋ | ಕೋತ್ತರ ಸೌಂದರ್ಯಕೂಟದಾಟಗಳು || ಮಿತ್ರ       || ೧ ||

ಚೆಂದುಟಿ ಕಾಳಹಿವೇಣಿ | ಪೂರ್ಣ | ಚಂದಿರಮುಖಿ ಹರಿಕಟಿ ಶುಕವಾಣಿ ||
ಕಂದರ್ಪಧನುಭ್ರೂಯುಗಾನಿ | ಕುಚ | ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವರ್ಣದ ಕುಂಭ ಕಲಹಂಸ ಯಾನಿ || ಮಿತ್ರ  || ೨ ||

ಸುರಸತಿಯರ ರೂಪು ಸುಳ್ಳು | ರತಿ | ಸರಸತಿ ರಮೆಯುಮೆಯರ ಸೊಂಪು ಟೊಳ್ಳು ||
ತರುಣಿಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಲ್ಲು | ಎಂತೊ | ಬೆರೆಯದುಳಿಯೆ ನೀನು ಸಹಯಕೆ ನಿಲ್ಲು | ಮಿತ್ರ      || ೩ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಸಹಯವೆಂದರೆಯೇನೀ | ಇಹವನ್ನೆ ನಿನಗಾನು | ವಹಿಸಿಹೆ ಪೇಳ್ವುದೇನು ||
ಅಹಿವೇಣಿ ನಿನ್ನವ | ಳಹಳು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ | ಗ್ರಹಿಸಿಹೆ ಮೊದಲೆ ನಾನು    || ೧ ||

ಭಳಿರೆಶಭಾಸು ಹೆಂ | ಗಳನರಿಯಲು ನೀನು ಬಲುಚತುರನು ಬಲ್ಲೆನು ||
ಹಲವರನೆನಗಣಿ | ಗೊಳಿಸಿಹೆಯೀಕೆಯು | ಸುಲಭಳೆ ಒಳವದೇನು        || ೨ ||

ಬಡಿಸುವಾಗಾಚೀಚೆ | ನಡೆಯುವಾಗಲು ಕದ್ದು | ಮಡದಿಯೀಕ್ಷಿಪುದ ಕಂಡೆ ||
ಕಡುಹ ನಿನ್ನನು ಒಡ ಬಡುವಳಳುಹದಿರು | ನಡೆಪಯತ್ನಗಳ ಮುಂದೆ     || ೩ ||

ಕಂದ

ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಘೃತವಾಯ್ತೀ ನುಡಿ | ಹುಚ್ಚೆದ್ದಪ್ಪಿದನಿವನನ್ನೆಚ್ಚರಿಸುತ್ತಂ ||
ಮುಚ್ಚಂಜೆಗೆ ಮನೆಗೈದುತ | ಮುಚ್ಚಿಡುತಿದ ನಿಶೆಗಳೆದಂ ಕೊಚ್ಚುವ ಮದದಿಂ      || ೧ ||

ರಾಗ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮರುದಿವಸದುದಯದಿ ಸುನಂದೆಯ | ಕರೆದು ಭೂವರನೆಂದ ಮಿತ್ರನ ||
ಬೆರೆದು ತೆರಳುವೆ ನಾನು ವನಸಂ | ಚರಣೆಗೀತ       || ೧ ||

ತರುಣಿಮಣಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಲ್ಲಿಯೆ | ತರುವದುಣಿಸ ವಿಹಾರ ಭವನಕೆ ||
ಮೆರೆವಗಾಯಕಿ ವಾದ್ಯ ನರ್ತಕಿ | ಯರು ಸಮೇತ      || ೨ ||

ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ ಲಾಲಿಸೂಟವ | ಬಾಣಸಿಗ ತರಬಹುದು ಜೊತೆಯಲೆ ||
ತಾನು ಬಹೆನೆಂದಳು ಸುನಂದಾ | ರಾಣಿನಗುತ        || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಸರಿಬರದು ಸನ್ಮಿತ್ರಗೂಟವ |
ವಿರಚಿಸಿಯೆ ನೀ ತರಲು ಬೇಕೆಂ |
ದರಸ ನುಡಿದನು ರಾಣಿಯೊಪ್ಪಿದಳರಿತನಿದ ಖಳನು ||
ಭರಿತ ಹರುಷದೊಳೈದಿ ಸಖನಿಂ |
ಗೊರೆದಗುಪಿತದಿ ಸತಿಯ ತಹೆ ನೀ |
ಪುರಪಥದಿ ರಥದೊಳಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುದೆನುತತ್ತ ||

ರಾಗ ಮಿಶ್ರತೋಡಿ ಏಕತಾಳ

ಅರಸಿಗಿಂತೆಂದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ | ಮಿತಪರಿವಾರ | ವರೆದು ಉತ್ಸಾಹದೊಳುಬ್ಬುತ ||
ಕರೆಸಿ ಮಿತ್ರನನ್ನು ನಗುತ | ಒರೆದ ನಿಂತು ಪೃಥ್ವಿನಾಥ || ೧ ||

ಮಿತ್ರ ಬಾಬಾರೊಚಂಡಸೇನ | ನಿನ್ನಯ ಸಖ | ನೆತ್ತಲೀರ್ಪನು ಬರಹೇಳವನ ||
ಅರ್ತಿಯಿಂದ ವನವ ಸ್ತುತಿ | ವೆತ್ತು ಮುದವ ನಾವ್ ಬರೋಣ   || ೨ ||

ಕೇಳಿಚಂಡನು ಭೂಪನಡಿಗೆ | ವಂದಿಸಿ ಮಿತ್ರ | ಗಾಲಸ್ಯವಂತೆ ಇರಲೀಯೆಡೆಗೆ ||
ಏಳು ಪೋಪೆವೆನಲು ಭೂಮಿ | ಪಾಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ಕಡೆಗೆ        || ೩ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಹಿತವಮಿತಬಲದೊಡನೆ | ಪೃಥಿವಿಪತಿ ಹಯವೇರು | ತತಿಹರುಷದಿಂ ತಲುಪಿವನಕೆ ||
ಗತಿಸುತಲ್ಲಿಹ ವೃಕ್ಷ | ಲತೆ ಸಾಕುಮಿಗ ಪಕ್ಷಿ | ವಿತತಿಗಳ ತೋರಿ ಸಂತಸಕೆ        || ೧ ||

ಕುಳಿತಿರಲು ಸರಸದಿಂ | ಖಳನೆಂದನರೆಗಳಿಗೆ | ಯೊಳು ಬಹೆನೆನುತ ಪೊರಟುಬೇಗ ||
ಲಲನೆಯೈತಹ ಮಾರ್ಗ | ದೊಳಗವಿತುಕುಳ್ಳಿರ್ದು | ಇಳೆಯರಸನರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗ || ೨ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮಾಡಿಸಿದ ಷಡ್ರಸದ ಭೋಜ್ಯದ | ಕೊಡೆ ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯವ ||
ಜೋಡಿಸುತ ಪರಮಾನ್ನಗಳ | ಯಾಡುತಿಹುದ         || ೧ ||

ಗಂಧಕಸ್ತೂರಿ ತಂಬುಲಂಗಳ | ಹೊಂದಿಸುತಲಿ | ಮೋದದಿ ||
ವೃಂದ ನೃತ್ಯಕಿಯರನು ಕೂಡಿ ಸು | ನಂದೆಯಂದು    || ೨ ||

ಕಾಂತನಾಯೆಡೆ ಕಾಯ್ವ ಸಮಯವು | ಸಂತು ಸನಿಹ | ಎನ್ನುತ ||
ತಾಂತನುವ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಪೊರಟಳು | ಸಂತಸದೊಳು  || ೩ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ತರುಣಿಮಣಿಯೀತೆರದೊಳುರು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳ |
ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡಾ ಪಥದಿ ಬರುತಿರಲ್ ಶಿಬಿಕೆಯಲಿ |
ಉರಗಗೆರಗುವ ವಿಹಗನಿರದಿ ಪಿಡಿದಾ ಸತಿಯ ತುರುಬ ಹಿಡಿದಿಳೆಗೆ ಕೆಡಹಿ ||
ತರುಬಿದರ ಶಿರವರಿದು ಕರಚರಣಗಳ ಬಿಗಿದು |
ದುರುಳಹೊತ್ತೋಡಿದಂ ಪುರಕನಿಲವೇಗದಿಂ |
ತೆರಳುತಿರಲಾ ತರಳೆ ಯೊರಲಿದಳು ಭೀಕರದೊಳು ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ಏಕತಾಳ

ಸತ್ತೆನಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾನು | ದುಷ್ಟನು ಕದ್ದು | ಹೊತ್ತೆನ್ನನೊಯ್ಯುವನು ||
ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭನೆ ನೀನು | ಕೊಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸು | ಮಿತ್ರದ್ರೋಹದ ನಾಯನು || ೧ ||

ಅರಿಯೆ ನೀನೀ ಮೋಸವ | ನಾ ಬರುವೆನೆಂ | ದಿರುವೆ ಹೊಂದುತ ತೋಷವ ||
ದುರುಳನಾತ್ಮದ ವಿಷವ | ತಿಳಿದರಲ್ಲೆ | ಹರಿಸುತಲಿರ್ದೆದೋಷವ          || ೨ ||

ಧರೆಚರಾಚರಗಳಿರ | ಸುರಸಿದ್ಧದಿ | ಗ್ವರ ನವಗ್ರಹಗಳಿರ ||
ಹರಿಹರ ವಿಧಿಗಳಿರ | ಸುತೆಯ ಬಂಧ | ಹರಸಿ ತಾಯ್ತೆಂದೆಗಳಿರ || ೩ ||

ಕಂದ

ಧರ್ಮಿನಿಯೊರಲಿಕೆಯಿದನು ಸು | ರಮ್ಯಾಟವಿಪತಿ ಸಿಂಹಾಸ್ಯಂ ಆಲಿಸುತಂ ||
ಘೂಮಿಸು ತಡ್ಡೈಸುತಲಿ ಕು | ಕರ್ಮಿಯ ಕೊಲದಿರೆನೆನುತಲಿ ಶರ್ಮದೊಳೆಂದಂ   || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಯಾರ್ಮ್ಯಾಂ ನರಾಧಮನು | ಯಣ್ಣನು ಕದ್ದು | ಅರುವೆಯೆಲ್ಲಿ ನೀನು ||
ತೋರ್ಮ್ಯಾಕಯ್ಯನುಕಾಳ | ನೂರಿಗೆ ಪೋಗತಿ | ಚೋರ ನೀ ಬಿಡು ತಾಯನು     || ೧ ||

ಯಾರೆಲೊ ಕ್ರೂರ ನೀನು | ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು | ಸಾರತ್ತ ದಾರಿಯನು ||
ಪಾರುಪತ್ಯವ ನಿನಗ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಮುಂದೆ | ಸಾರೆಂದ ಚಂಡಾಖ್ಯನು   || ೨ ||

ನೀತಿತೆಪ್ಪಿದ ಮೂಳನೆ | ಕೇಣುವುದೋಟು | ಜಾತಿಯ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ||
ಯಾತಕು ಗಣಿಸೆ ನಾ | ಲ್ಯೂತಿಯಗಂಜೆನು | ಕ್ಯಾತ ಸಿಮ್ಮಾಸ್ಯ ಕನಾ    || ೩ ||

ಸತಿಯಾರು ನಿನಗೆ ಮೂಢ | ತಂಗಿಯೊ ತಾಯೊ | ಮತಿಹೀನ ತೊಲಗು ಗಾಢ ||
ಪೃಥಿವಿಯೊಳತಿ ಬಲ | ಯುತ ಚಂಡಸೇನನ | ಖತಿಯ ನೀನರಿಯೆ ವ್ಯಾಧ         || ೪ ||

ಎಣ್ಣೆನ್ನ ವಡತಿ ಕಣಾ | ಯನ್ನಲಿಯಿದ್ದ | ಯೆಣ್ಣಲಿ ಬಿಡು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ||
ಯನ್ನವ್ವನನು ಕದ್ದ | ಕುನ್ನಿಯನ್ನಯ ನಾಯಿ | ಗುಣಿಪೆ ನಿನ್ನನೆಣ || ೫ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ನುಡಿಗೆ ರೌದ್ರದಿ ಚಂಡಸೇನನು |
ಕಡುದುರುಳ ತಡೆಯೆನುತಲಸ್ತ್ರವ |
ಬಿಡಲದರ ಪುಡಿಗೈದ ಶಬರನು ಗುಡುಗುಡಿಸುತ       || ೧ ||

ತೂರಿದನು ಶರಂಲೆಯನದ ಪುಡಿ |
ದೋರಿಸುತ ಚಂಡಾಖ್ಯ ಠಣ್ಣನೆ |
ಏರಿ ಖಡುಗದೊಳವನ ಶಿರವನು | ಹಾರಿಸುತಲಿ       || ೨ ||

ಕ್ರೂರ ಖಳ ಮುಂದರಿದ ನಿತ್ತಲು |
ಚೀರಿಡುತಲಿ ಸುನಂದೆ ಸಖಿಯರು |
ಸಾರಿ ಭೂವರ ಗರುಹಿಗರು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ     || ೩ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಬಿತ್ತರಿಸುವೆವೇನ | ಸತ್ತೆವು ನಾವೆಲ್ಲ | ರಾಯಕೇಳು ||
ನಿನ್ನ | ಮಿತ್ರನೆಂಬಾಖಳ | ಹೊತ್ತೊಯ್ದನೊಡತಿಯ | ರಾಯ    || ೧ ||

ಬರುವ ಮಾರ್ಗದೊಳೆಮ್ಮ | ತರುಬಿ ಮೇಣೆಯ ಚಲ್ಲಿ | ರಾಯ ಕೇಳು ||
ವ್ಯಾಘ್ರ | ಎರಳೆಗೆರಗುವಂತೆ | ತುರುಬಹಿಡಿದು ಖೂಳ | ರಯ ಕೇಳು     || ೨ ||

ತರಿದು ಬೋಯಿಗಳನು | ಕರಚರಣವಕಟ್ಟಿ | ರಾಯ ಕೇಳು ||
ಹೊತ್ತು | ತೆರಳಿದ ಬವಣೆಯ | ಭರಿಪಳೆಂತಾದೇವಿ | ರಾಯ ಕೇಳು       || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕೇಳಿ ದೊಪ್ಪನೆ ಕೆಡೆದು ಕಡುಗಿದ |
ಕಾಲನೊ ಕಲಾಂತ ರುದ್ರನೊ |
ಪೇಳಲರಿದೆನಲೆದ್ದು ರೌದ್ರದಿ ಮೂಲ ಬಲಸಹಿತ ||
ಖೂಳನಾಯುವ ತೊಡೆವೆ ನರೆ ಮು ||
ಕ್ಕಾಲು ಯಾಮದೊಳೆನುತ ಜವದಿ ನೃ |
ಪಾಲ ಮಣಿರಥವಡಿ ಪೊರಟನು ಗಾಳಿ ವೇಗದಲಿ       || ೧ ||

ಭರಿತ ಸೇನಾಜಾಲದೊಂದಿಗೆ |
ತರಣಿಯಸ್ತಕೆ ತಲುಪಿ ಶಿಬಿರವ |
ವಿರಚಿಸುತ ತಂಗಿದನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಮರುವುದಯಕೆಂದು ||
ಮರುಗುತಿರ್ದನು ಚಾರನೋರ್ವನು |
ಪರಕಿಸುತ ಗುಪಿತದೊಳಗೆಲ್ಲ |
ಅರಿತು ಭರದಿಂದೋಡಿ ಬಂದನು ದುರುಳನಿದ್ದೆಡೆಗೆ    || ೨ ||

ರಾಗ ಕೊರವಿ ಏಕತಾಳ

ಸಲಾಮು ವಡೆಯ | ಗುಲಾಮನಯ್ಯ | ತಲಾಸು ನುಡಿಯ ಕೇಳಯ್ಯ ||
ಅಮ್ಯಾಗೆ ಒಸಿ | ಇಲಾಮು ಪುಡಿಯ ನೀಡಯ್ಯ || ಸಲಾಮು || ಪಲ್ಲ ||

ಪತಿತಾಪುರದವುಸೇನನಂತೆ | ಸತಿಯ ನೀವು ಕದ್ದೀರಂತೆ | ಅತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯ್ಯೋದೈತಂದೆ ||
ಅದಕಾಗಿಯವಳ | ಪತೀಯುಕೂಟ ಶೈನ್ಯಾ ಬಂದೈತೆ | ಸಲಾಮು       || ೧ ||

ಕಾಳನ ಪಾಳೇವಿದ್ದಂಗೈತ | ನಾಳಿಗೆಯಿದ್ದಾಯೆಮ್ತಾಐತೆ | ಬಾಳೇವ್ ಕಸ್ಟಯೆಂದೇ ಕಾಣ್ತೈತೆ ||
ಆಯೆಣ್ಣೆಕೊಟ್ಟು | ಬಾಳಾದ್ವಾಶಿಯೆಂದೇ ತೋರ್ತೈತೆ || ಸಲಾಮು        || ೨ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ನುಡಿಗೆ ಚಂಡನು ನಡ | ನಡುಗಿ ದೂತನ ಹೊರ | ಗಡೆಗಟ್ಟಿಯೋಚಿಸುತ ||
ಕಡುಬಲಾನ್ವಿತ ಭೂಪ | ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧದಿ ನಾಳೆ | ನಡೆವುದೇನೋಯೆನುತ      || ೧ ||

ಲಲನೆಯ ಮೈಮಾಟ | ಚೆಲುವಿಗೆ ಸೋತು ನಾ | ಕಳವಿಲಾದರು ತಂದಿಹೆ ||
ಹೊಳಲ ಸೇರುವೆನೆಂತೆಂ | ಬೊಳಮನ ಭೀತಿಯ | ಕಳೆದು ಗೃಹಕೆ ಬಂದಿಹೆ       || ೨ ||

ಕೈಗೆ ಬಂದೀತುತ್ತ | ಬಾಯ್ಗಿಕ್ಕದೆಂದಿಗು | ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಡಲರಿಯೆ ||
ನಾಗವೇಣಿಯನೊಮ್ಮೆ | ಭೋಗಿಪೆ ರಣದೊಳೆಂ | ತಾಗಲೆನಗೆ ಸರಿಯೆ   || ೩ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಎಂದೆನುತ ನಿಶ್ಚಯಿಸು | ತಂದು ತನುಸಿಂಗರಿಸಿ | ಗಂಧಕಸ್ತೂರಿ ವೀಳ್ಯವಗಿದು ||
ಬಂದಾಸುನಂದೆಯೆಡೆ | ನಿಂದು ನಸುನಗೆಯಿಂದ | ಲೆಂದನಾಕೆಗೆ ಕಯ್ಯ ಮುಗಿದು || ೧ ||

ಏಸುಮಂಗಲೆ ರೂಪ | ರಾಶಿಗಳುಕಿದೆ ನಾನು | ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ನಿನಗೆ ಪತಿಗೆ ||
ಓ ಸುಗುಣೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮನ | ದಾಸೆಯನನುಗ್ರಹಿಸಿ | ನೀಸಲಹಬೇಕೆಂದ ಸತಿಗೆ      || ೨ ||

ರಾಗ ಬೇಹಾಗ್ ಏಕತಾಳ

ಅಣ್ಣನೆಂದೇ ಬಗೆದು ಹಾಲು | ಹಣ್ಣನುಣಿಸಿತ್ತೆ ||
ನಿನ್ನ ಮನದೊಳನಿತೆ ನೆನೆವು | ತೆನ್ನಕಳುಹೀ ಹೊತ್ತೆ   || ೧ ||

ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಇನಿಯನೆಂದು | ನಿನ್ನ ಮನವ ತಿದ್ದು ||
ಎನ್ನ ಬದುಕಿದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ | ನನ್ನಿಯಿಂದ ಹೋಯ್ತು      || ೨ ||

ಕೆನ್ನೆಗೊಂದು ಭವಕೆ ಗಂಡ | ನೆನ್ನುವಾತನೊಬ್ಬ ||
ಅನ್ಯಯರಪ್ಪರಣ್ಣ ತಮ್ಮ | ಚಿಣ್ಣರ್‌ತ್ಯಜಿಸೀಮಬ್ಬ        || ೩ ||

ರಾಗ ಸುರಟಿ ಏಕತಾಳ

ಏನೆಂತಿರಲಿ ಬಿಡು | ಒಮ್ಮೆಗೆ | ನೀನೆನ್ನನು ಕೂಡು ||
ನಾನು ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನಾಣತಿಯಂತಿಹೆ | ಪ್ರಾಣಗಳೆವಸ್ಮರ | ಜಾಣೆಯೆ ದಯವಿಡು     || ೧ ||

ಖೂಳನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚು | ನಾನೇನ್ | ಸೂಳೆಯೆ ಬಾಯ್ಮುಚ್ಚು ||
ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಬಂ | ದಾಳಿದನುರವನು | ಸೀಳುತಲಿಡುವ ನಿ | ವಾಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು       || ೨ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಖೂಳ ಚಿಂತಿಸಿ ಮನದಿ ಪತಿಯಿರೆ |
ಬಾಲೆಯೊಲಿಯಳು ಕಾದಲಸದಳ |
ಮೇಲೆನಿಪ ಕೈತವದಿ ಹೊಂದುವೆ ಲೋಲೆಯಳನೆನುತ ||
ಕಾಲುದೆಗೆದನು ಸದನಕಿತ್ತಲು |
ಶೀಲೆಹಮ್ಮೈಸುತ್ತಲಿಳೆಯೊಳು |
ಮೇಲೆಮೇಲಾವರಿಪದುಃಖ ಜ್ವಾಲೆಯಲಿ ಬೆಂದು ||

ರಾಗ ಸೋಹನಿ ರೂಪಕತಾಳ

ವಹಿಸಿಹುದೆಂತೀ ಬವಣೆಯ | ಸಹಿಪೆನೆ ಖಳನಂಗವಣೆಯ ||
ವಹಿಲದಿ ಬಂದೆನ್ನಿನಿಯ | ದಹಿಸನೆ ಯಾತನೆಯ       || ೧ ||

ಹಿಂದಿನ ಜನುಮದೊಳಾರನು | ಸಂದಗಳಚಿ ಸಾಧ್ವಿಯರನು ||
ತಂದೀ ಪರಿ ಸೆರೆಮನೆಯನು | ಹೊಂದಿಸಿದೆನೊ ನಾನು         || ೨ ||

ಪಾತಕಿ ಜನಿಸಿದೆನೇತಕೆ | ಘಾತಕಿಯಾದೆನು ದ್ವಿಕುಲಕೆ ||
ನಾಥನ ಕಾಂಬೆನೆ ಮುಂದಕೆ | ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆರೆಯಲಿಕೆ  || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಅಸುರಮಾಯದಿಗೈದು ಶೋಣಿತ |
ಒಸರುವ ಸುಸೇನಕನ ರುಂಡವ |
ಬಿಸುಡುತೀಕೆಯ ಎದುರು ಇನ್ನೋಲೈಸು ನೀನೆಂದ ||
ಮಿಸುಪರದನದ ಬಸಿವ ರುಧಿರದ |
ಮಸುಳಿದಾಸ್ಯವ ಕಂಡು ಹಾಯೆಂ |
ದಸುವ ತೊರೆದುರುಳಿದಳು ಮಾಸತಿ ವಸುಧೆಯೊಡಲೊಳಗೆ ||