ವಾರ್ಧಿಕ

ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಬಲಭದ್ರಕೃಷ್ಣರು ರಥದೊಳಿ
ದ್ದುದಂ ಪರಕಿಸುತ ನಿಜ ತಿಳಿದಂತವರ |
ಹೊದ್ದಿ ಗೃಹಕೈದಿ ತಾನಿದ್ದು ಜಾಗೃತದಿ ಕಾ | ದಿದ್ದನವರನ್ನು ದಯದಿ |
ಕ್ರುದ್ಧಕಂಸಾಸುರಂ ಬದ್ಧವೈರಿಯ ಕೊಲೆಗೆ |
ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತಿರಲ್ ತಿದ್ದಿತಿಲಕವ ಪಣೆಗೆ |
ಶುದ್ಧಪೀತಾಂಬರಂ ಮೆದ್ದಗ್ರಜನ ಕೂಡಿ ಗರ್ದಿನಿಂದೈತರುತಿರೇ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಅಗಸನು ಕಂಸನ | ಒಗೆದೊಸನಂಗಳ | ಬಿಗಿದಿಹ ಮೂಟೆಯನು ||
ಹೆಗಲಿಂಗೇರಿಸಿ ಲಗುಬಗೆಯಿಂದೆದು | ರಿಗೆ ಬರೆ ಕಂಡದನು      || ೧ ||

ಥಟ್ಟನವನ ನಡಗಟ್ಟುತ ಕೃಷ್ಣನು | ಮೂಟೆಯಿದೇನೆಲವೊ ||
ಉಟ್ಟ ಜರದ ಮಡಿ | ಕೊಟ್ಟುದೊ ಬಿಟ್ಟುದೊ | ಸಟ್ಟನುಸುರ ಕಳವೊ       || ೨ ||

ಯಾರೆಲೆ ಪೋರ ಯಿ | ಚಾರಿಸಲೆನ್ನನು | ಮಾರಾಯರ ರಜಕ ||
ಆರಿಪೆನಲ್ಗಳ ದಾರಿಯ ಬಿಡದಿರೆ | ಸಾರೆಲೆ ಮತಿವೋಕ          || ೩ ||

ರಾಜಂಗಳಿಯರು | ರಾಜಿಯೊಳಿದಕೂಡು | ಸಾಜದೊಳೆಮ್ಮಾಳು ||
ಗೋಜಿಗೆ ಬಂದರೆ | ಆಜಿಯೆನುತ ಬಲ | ಭಾಜಿಸಿದನು ಹಲ್ಲು     || ೪ ||

ಅಳಿವರು ನೀವಿಂದುಳಿದರೆ ನಾಳೆಗೆ | ಸಲಿಸುವೆ ನಿಮಗೆಂದ ||
ಮುಳಿದೊಂದೇಟನು | ಇಳಿಸುತ ಕೃಷ್ಣನು ಘಳಿಲನವನ ಕೊಂದ || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ವಾಸವದ ತಗೆದುಟ್ಟು ತರಳರು |
ಸೂಸಿ ನಡೆದರು ರಾಜತೇಜದಿ |
ಪೂಸುಗಂಧವ ಹಿಡಿದು ಬಂದಳು ದಾಸಿ ಮೂವಕ್ರಿ ||
ವಾಸುದೇವನು ತಡೆದುಕೊಡು ತನ |
ಗಾಸೆಯೆಂದನು ನುಡಿದಳಾಕೆಯು |
ಮೀಸಲಿದು ಕಂಸಂಗೆ ತಪ್ಪೆಗತಾಸು ತಾನೆಂದು ||

ರಾಗ ಸುರುಟಿ ಏಕತಾಳ

ಕಂಸನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ | ಸಜ್ಜನ | ಹಿಂಸೆಯುಳಿಯವುದಿಲ್ಲ ||
ಸಂಶಯ ಬಿಡು ಬಕ | ನ್ಯಾಸ ಗಮನೆ ಕೊಡು | ಧ್ವಂಸಿಪೆ ನಾ ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆಲ್ಲ     || ೧ ||

ಎಳಚಿಣ್ಣನು ನೀನು | ದಡಿಗನ | ಕೊಲುವೆಯೆಂದರೇನು ||
ಕೊಲಿಸೆನು ನಾನೇ | ಅಳಿದಪೆ ಕೊಂಡಿದ | ಘಳಿಲನೆ ಹಿನ್ನಡೆ | ನಿಲಯಕೆ ಸೂನು   || ೨ ||

ಕೊಡೆ ಗಂಧವಕೊಂಡು | ಪದಗಳ | ದೃಢದಿ ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ||
ಹಿಡಿಯುತ ಗಲ್ಲವ | ಬಿಡದೆತ್ತಿದಡವ | ಳ್ಹುಡಗಿಯೆ ಆಗುತ | ಲೊಡನದ ಕಂಡು      || ೩ ||

ರಾಗ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಗಾಢಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ತನುವೀ | ಡಾಡಿ ದೇವರ ದೇವ ಕುಬ್ಜೆಯ |
ಮಾಡಿದೆಯ ಸುರ ಸುಂದರಿಯನೆಂ | ದಾಡಿ ಪೊಗಳಿ   || ೧ ||

ಮಗುಳೆರಗುತಪ್ಪೆಣೆಯನಾಂತಾ | ಮುಗುದೆ ತೆರಳಿದಳಿತ್ತ ಬಲಸಹ |
ನಗಧರನು ಮುಂದರಿದ ಖಳಚರ | ರುಗಳು ಬಂದು    || ೨ ||

ಕೇಡಿ ಕಂಸಂಗರುಹೆ ಕುವಲಯ | ಪೀಡವೆಂಬ ಮಹಾಗಜಕೆ ಮ |
ತ್ತೂಡಿಸುತಲೋಡಿಸಿದ ಹಗೆಯ ವಿ | ಭಾಡಿಸಲಿಕೆ       || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಘೀಳಿಡುತ ಸಾಹಸ್ರಗಜದಾ |
ಭೀಳಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತಕರೆಇ ಮೈ |
ಮೇರೆ ಬರೆ ಹರಿಯದರ ಸೊಂಡಿಲ ಲೀಲೆಯಲಿ ಪಿಡಿದು ||
ಏಳು ಸುತ್ತನು ತಿರುಹಿ ಬಡಿದನು |
ಕಾಲವಶವಾಗುರುಳಿತದು ಖಳ |
ಕೇಳಿ ಚಾಣುರ ಮುಷ್ಟಿಕಾಖ್ಯರ ಕಾಳಗಕೆ ಬಿಟ್ಟ ||

ರಾಗ ಪಂತುವರಾಳಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ದಿಂಡರೊಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ | ಬಂಡೆಯಂದದಿ | ಭಂಡ ಧೈರ್ಯದಿಂದಲಿವರ |
ಕಂಡು ಮೋದದಿ || ಕಂಡರಿವರು ತೋರ್ಪರೆಳೆಯ | ಪಿಂಡದಂದದಿ |
ದಂಡಿಯೆಂದು ಬಂದುದಿಲ್ಲಿ | ದಂಡಸಹಜದಿ   || ೧ ||

ಸಾರಿ ಸನಿಹ ಕರೆದು ಜಾ | ಣೂರ ಕೃಷ್ಣಗೆ || ಪೋರ ಸಾಯಲೇಕೆ
ಮರೆಯ ಸೇರಿ ಕಂಸಗೆ || ಸೇರ್ವುದಲ್ಲ ಖಗಜನೂರ |
ಸೇರಿಸುವೆಮಿಗೆ | ಸಾರು ಸಾರ್ದೆನೆದುರು ಬರಲಿ | ಕ್ರೂರನಾಡಗೆ         || ೨ ||

ಚೋಟುಗಾತ್ರ ಹೀಚು ಬಾಯ | ಘೂಟಿದೇನಲ | ಚೂಟಿ ತೆಗೆವೆನೆನುತಲಿಟ್ಟ |
ನೇಟನಾಖಳ || ಕೋಟಲೆಯನು ಹರಿವೆನೆನುತ |
ದೇಟ ಮುರಿದು ಕಳೆದನಾನಿ | ಶಾಟಿರಸುಗಳ || ೩ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ದಡಿಗನಳಿವ ಕಾಣುತ | ಮುಷ್ಟಿಕ ನೌಡು | ಗಡಿದು ಸಂಗರಕಾನುತ ||
ತುಡುಕ ಬರಲು ಬಲ | ನಡಹಾಯ್ದು ರೋಷದಿ | ನುಡಿದನು ಗರ್ಜಿಸುತ   || ೧ ||

ಎಲವೊ ಖಳಾಧಮನೆ | ಎಮ್ಮೊಡನಸು | ಗಳೆಯಲ್ಯಾತಕೊ ಸುಮ್ಮನೆ
ಕಳುಹು ದುರಾತ್ಮಕ | ನಳಿಯಲಿ ತಿಂದುಂಡು | ಬೆಳೆದಿಹ ಕಾಳ್ಕೋಣನೆ   || ೨ ||

ಕೋಣನೆಂಬೆಯ ದುರುಳ | ಮುರಿವೆ ನಿನ್ನ | ಗೋಣನೆಲವೊ ತರಳ ||
ತ್ರಾಣವನೋಡೆಂದ | ದಾನವನನು ಹೊಯ್ದು | ಪ್ರಾಣವಗೊಂಡ ಬಲ     || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಪೇಳಿದರು ಚರರೈದಿ ಕಂಸನು |
ಕೇಳಿ ಕುದಿದು ಮಹಾಂತ ರೌದ್ರದಿ |
ಖೂಳರಾಯುವ ತೊಡೆವೆ ನಾಳೆಗೆನುತ ಶಯನಿಸಲು ||
ಸಾಲುಗಟ್ಟಿದ ಸ್ವಪ್ನಸೂಡಿಯ |
ದಾಳಿಯಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಕೂಗುತ |
ತಾಳಿದನು ದುಡುಡವನು ನೆನೆವುತ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ||

ರಾಗ ಸೋಹನಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಏನಿದು ಭೀಕರ ಸ್ವಪ್ನವು | ತಾನೆದ್ದೊಡೆಯುವುದಾತ್ಮವು ||
ಹಾನಿಗಳಖಿಲವ ತೋರುವು | ದೇನೆನ್ನಯ ಇರವು     || ೧ ||

ನೆತ್ತಿಗೆ ತೈಲವ ಪೂಸಿದೆ | ರಕ್ತಾಂಬರಗಳ ಧರಿಸಿದೆ ||
ಕತ್ತೆಯ ನಾನೆಗದೇರಿದೆ | ಮೃತ್ಯುದೆಸೆಗೆ ಪೋದೆ       || ೨ ||

ಕಡುಹಗೆಯೆನ್ನನು ತಡೆದನು | ಕಡುಹ ಚತುರ್ಭುಜನಾತನು ||
ಪಿಡಿದಿಹ ಚಕ್ರಾದಿಗಳನು ತುಡುಕಿದದೆನ್ನುವನು          || ೩ ||

ಕೊಳುಗುಳಕವನೊಡನಾಂತೆನು | ಗಳವನು ಹಿಸುಕಿದನಾತನು ||
ಬಳಿಕೇನೊಂದುವರಿಯೆನು | ನೆಲನೊಳಗುರುಳಿದೆನು  || ೪ ||

ನಡುಗುವುದೊಡಲೆದೆ ಯಾರಿತು | ದಡಿಗನ ಕೊಲೆ ಕೈ ಮೀರಿತು ||
ಪೊಡವಿಯೊಳಿಹ ಋಣ ತೀರಿತು || ಕಡೆಗಾಲವು ಬಂತು         || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಖಳನಿನಿತು ಹಂಬಲಿಸುತಿರುಳನು |
ಕಳೆದು ಸಾವರಿಸುತ್ತ ಹಗೆಯನು |
ಕೊಲುವ ಖತಿಯಲಿ ಮುಂದರಿದು ತಾ ಪೊರಡೆ ಶೀಘ್ರದಲಿ ||
ಅಳಿಯನಾನೇ ಬಂದೆ ಮಾವನ |
ಬಳಿಗೆ ನೀನೋಡೆನುತ ನಗೆಯಲಿ |
ನಳಿನನಾಭನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಕೆರಳಿ ಗರ್ಜಿಸುತ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ನೀನಳಿಯನೆನಗಾಗಿಯುಭಯರ | ಸ್ಥಾನಮಾನವನರಿಯದೆನ್ನಯ |
ಸೈನಿಕರ ಕೊಲಲ್ಯಾಕೆ ಬಗುಳೆಲೊ | ಶ್ವಾನಜವದಿ      || ೧ ||

ಆತೃಣಾವರ್ತಕ ಬಕಾಸುರ | ಪೂತನಿಯ ವೃಕಶಕಟಧೇನುಕ
ಖ್ಯಾತನಘನ ಪ್ರಲಂಬ ಮುಖ್ಯರ | ಘಾತಿಸಿದೆಲಾ       || ೨ ||

ಗುಂಡಿಗೆಯ ಹಿರಿದೆನ್ನಮಿತ್ರರ | ಹಿಂಡ ತಣಿಸುವೆನೆದೆಯ ರುಧಿರವ |
ನುಂಡು ಕೋಪಾನಲನ ತಣಿಸುವೆ ಭಂಡ ನಿನ್ನ         || ೩ ||

ರಾಗ ಸಾರಂಗ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಬರಿ ಹುಡುಗಾಡಿಕೆಯು | ಮಾವಯ್ಯ ನಿ | ಷ್ಠುರವೇತಕಾಟಿಕೆಯು |
ದುರುಳರಾದರು ಯಮ ಗರಿಯದಾವುದು ಕೋಪ | ವಿರಿಸಲೇಕೀ ಪಾಟಿಯು        || ೧ ||

ರಾಗ ದೇಶಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ನುಡಿಯೆ ಜಿಹ್ವೆಯನು | ಕಡಿವೆ ಚಾಣೂರಕ | ಕಡುಹ ಮುಷ್ಟಿಕ |
ನಿಡುಮಹಾಗಜ | ಹುಡುಗರಾಟಿಕೆಯಾದವೆ   || ೧ ||

ಅಗಸನಾಯುವ ಮುಗಿಸಿದೈನಂದಿನ || ಸಿಗುವ ಮಡಿವಸನಗಳ
ಕಸಿದುದು | ಮಗುವಿನಾಟವೆ ಬಗುಳೆಲೊ     || ೨ ||

ಚರಣದಾಸಿಯ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ನಿತ್ಯ ||
ಬರುವ ಗಂಧವ ದುರುಳಕೊಂಡೆಯು ಶಿರವ ಚೂರ್ಣಿಪೆನೆಂದನು || ೩ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ದಡಿಗ ಖಳಾಧಮನೆ | ತೀರಿತು ಬಿಡು | ಒಡಲಾಸೆಯನು ಘಮ್ಮನೆ ||
ಹಡೆದ ತಂದೆಯ ಮೇಣು | ಒಡಹುಟ್ಟಿದಳ ಸೆರೆ | ಗಿಡಿಸಿದ ಪಾಪಾತ್ಮನೆ  || ೧ ||

ಕುಲಧರ್ಮಗಳ ನೀಗಿಹೆ | ಹೆಣದಿನಿಗಳ | ಗ್ಗಳ ದುಷ್ಟ ನೀನಾಗಿಹೆ ||
ಬಳಗದ ಯದುಗಳ ಗಳಕುರುಳಾಗಿಹೆ | ಖಳ ಕೊಲ ಬಂದಿಹೆ    || ೨ ||

ಇಳಿಯಲಿ ಪೀಠವನು | ಎನ್ನುತಜಿಗಿ | ದೆಳೆದಿಳೆಗಿಡುಕಿ ತಾನು ||
ಘಳಿಲನೆದೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ | ತುಳಿದು ಚೂರ್ಣಿಸಿ ಹರಿ | ಖಳನಸುವನು ಕೊಂಡನು       || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಅನಿಮಿಷರು ಜಯವೆಂದರಜ್ಜನ |
ಜನನಿ ಜನಕರನಖಿಲ ಬಂಧುಗ |
ಳನು ಬಿಡಿಸಿ ಸೆರೆಯಿಂದ ಯಾದವ ಜನವ ಸಮ್ಮಿಳಿಸಿ ||
ಜನಪತಿತ್ವವನುಗ್ರಸೇನೆಗೆ |
ಘನವಿಭವದಿಂದಿತ್ತನಿಲ್ಲಿಗೆ |
ಜನುಮವಸರಂಗಾಯ್ತು ಮೂರೆಂದನು ಮುನೀಶ್ವರನು ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಶುಕಮುನಿ ಧರಣಿ ಪಾಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಂಗೆ | ಕಕುಲತೆಯಲಿ ಪೇಳಿದ ||
ಲಕುಮೀಶಚರಿತೆಯ ಪ್ರಕಟಿತದೆಕ್ಷಗಾ | ಬದಲಿಸಿದೆನಿದ || ೧ ||

ಶಾ. ಶಕ ಸಾವಿರದೊಂಬೈನೂರೈದರ | ವರ್ಷದುಂದುಭಿಗಿದನು |
ಮಾಸಶ್ರಾವಣ ಬಹು | ಳಾಷ್ಟಮಿ ಗುರುವಾರ | ನಾ ಸಂಪೂರ್ಣವ ಗೈದೆನು        || ೨ ||

ಭೂಸುರ ವಿಠಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸುತ ಗಣಪತಿ | ವಾಸುದೂರ್ಬೆಳಸಲಿಗೆ ||
ಈ ಸುಮ ಹನ್ನೊಂದೋ | ಲೈಸುವ ರಿಷ್ಟವ | ವಾಸುದೇವನು ಕೊಡುಗೆ   || ೩ ||

 

ಮಂಗಲಪದ

ರಾಗ ಢವಳಾರ ಏಕತಾಳ

ಮಂಗಲಂ | ಜಯ ಮಂಗಲಂ | ನಿತ್ಯ ಮಂಗಲಂ || ಪಲ್ಲ ||
ಮಂಗಲ ಬಾಲ ಸಿರೀಶನಿಗೆ | ಮಂಗಲ ಕಂಸವಿನಾಶನಿಗೆ ||
ಮಂಗಲ ಶೇಷಗಿರೀಶನಿಗೆ ಜಯ | ಮಂಗಲಕಪಿಲ ಪುರೇಶನಿಗೆ ಮಂಗಲಂ         || ೧ ||

|| ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||