೦೧. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್‌, ಕಣ್ಣೂರು

೦೨. ಡಾ. ರಾಘವನ್‌ ಪಯ್ಯನಾಡ್‌, ಕೋಳಿಕೋಡ್‌

೦೩. ಡಾ. ಎ. ಧನಂಜಯನ್‌, ಎಫ್‌. ಆರ್. ಆರ್. ಸಿ. ಪಾಳಯಮ್‌ಕೊಟ್ಟೈ

೦೪. ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಸ್‌. ಭಟ್‌, ಮೈಸೂರು

೦೫. ಡಾ. ಹಿ. ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಹಂಪಿ

೦೬. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯಾಜಿ. ಹಂಪಿ

೦೭. ಡಾ. ವಾಮನ ನಂದಾವರ, ಮಂಗಳೂರು

೦೮. ಡಾ. ಪಿ. ಸುಬ್ಬಾಚಾರಿ, ಕುಪ್ಪಂ

೦೯. ಡಾ. ಎಂ. ಎನ್‌. ವೆಂಕಟೇಶ, ಕುಪ್ಪಂ

೧೦. ಡಾ. ಕೆ. ಶ್ಯಾಮಲ, ಕುಪ್ಪಂ

೧೧. ಡಾ. ಟಿ. ನಾರಾಯಣ, ಕುಪ್ಪಂ

೧೨. ಡಾ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸೊಬಟಿ, ಹಂಪಿ

೧೩. ಡಾ. ಪುತ್ತಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್

ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.