ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ
೧. ನಿಯತಿಶಾಸನ (ಕಾದಂಬರಿ) ೧೯೭೩
೨. ಗೀಜಗನಗೂಡು (ಕಾದಂಬರಿ) ೧೯೭೫
೩ ಸಮಾಜದ ತೊಡರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಕಗ್ಗಂಟು (ಕಥೆ) ೧೯೬೯

ವಚನ ಸಂಕಲನಗಳು
೧. ಕುಮಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ವಚನಗಳು    ೧೯೭೯
೨. ಶರಣರ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ೧೯೮೫
೩. ಕುಮಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ವಚನಗಳು ೧೯೯೦

ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ
೧. ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿ ೧೯೬೫
೨. ಮೂಕನ ಭಾಷಣ ೧೯೭೯
೩. ಬಸವ ಧರ್ಮ ಯಾರಸೊತ್ತು ೧೯೮೩
೪. ಬಸವ ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ ೧೯೮೫
೫. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ೧೯೮೬
೬. ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಅವಾಂತರ (ಅರ್ಥಾತ್‌ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು) ೧೯೮೬

ನಾಟಕ
೧. ಇದು ನನ್ನ ಸಮಾಜ ೧೯೬೬