ಯುದ್ಧೊತ್ಪಾದಕ

ಸೇದಕ

ವೈನೋದಕ

ಕೋಪೋತ್ಪಾದಕ

ಕಸ ನಿರೋಧಕ

ಕೋಮ್ರೊದ್ರೇಕ

ವಿಶ್ವಾಸವರ್ಧಕ

ಸ್ನೇಹವರ್ಧಕ

ದುಡ್ಡುಬಾಕ

ಹೆಣ್ಣಬಾಕ

ಹಣಬಾಕ

ಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಕ

ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾತ್ಮಕ

ಪ್ರತಿಭಾತ್ಮಕ

ವೃತ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ

ಅರೆವಾಹಕ

ಸಮರ್ಥಕ

ವನ್ಯಹಂತಕ

ಅರೆನ್ಯಾಯಿಕ

ಬಾಲದಾಯಕ

ನಿದ್ರಾಕಾರಕ

ಅರಣ್ಯಪಾಲಕ

ಕುಟುಂಬಿಕ

ಚಿತ್ರಕ

ಅಸಾಂಸರ್ಗಿಕ

ಲಂಚಬುರುಕ

ಲಂಚಗಡುಕ

ನೋಟಕ

ರಸ್ತೆಫಲಕ

ಮರಣಕಾರಕ

ಪೀಡಕ

ಪ್ರಜಾಪೀಡಕ

ಪ್ರಾಣಿಪೀಡಕ

ಕ್ರೀಡೋದ್ದೀಪಕ

ಸಮಾರೋಪಕ

ದೀಪಕ

ಅಸ್ತೋನ್ಮುಖ

ನಕಲಿಯುಗ

ಕುಸಿರೋಗ

ಅರಸಿಗ

ಬ್ಯಾಟಿಗ

ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಿಗ

ಸತತೋದ್ಯೋಗ

ಕಾವ್ರೋ

ಗ್ರಾಮೀಣಿಗ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗ

ಕುಶಲಿಗ

ಹೊಟೇಲಿಗ

ಸೇದುಗ

ಬೌಲರಿಗ

ನಗರಿಗ

ಜಾಲಿಗ

ಬಾಲಿಗ

ಕನ್ನಡಾಂಗ್ಲ

ಅನುದ್ವಿಗ್ನ

ಅಶೌಚ

ಮಿಶ್ರಜ

ಕೇಶಿರಾಜ

ಜೇನುತಜ್ಞ

ಗಂಡಾಟ

ಅಡ್ಡಾಟ

ತಿಂಡಾಟ

ಜಿದ್ದಾಟ

ಮೇಯ್ದಾಟ

ಮುಕ್ಕಾಟ

ಮೊಬಯಲಾಟ

ಮನಸ್ಸಿನಾಟ

ಬೆತ್ತಲೋಟ

ಅನ್ಯಾಕ್ರಮಣ

ಸರ್ವಾಭರಣ

ಸೋನಿಯಾಯಣ

ವಿವಾದಾಯಣ

ರಿಂಗಾಯಣ

ಸಿನಿಮಾಯಣ

ರೀಮೇಕಾಯಣ

ರಾಜ್ಯಾಯಣ

ಬೂಟಾಯಣ

ಪರೀಕ್ಷಾಯಣ

ದೇವೇಗೌಡಾಯಣ

ತೈಲಾಯಣ

ಜೈಲಾಯಣ

ಪುಸ್ತಕಾಯಣ

ಹಗಲಾಯಣ

ಸಿಂಗಾಯಣ

ನುಂಗಾಯಣ

ಮೊಬೈಲಾಯಣ

ಸೀನಾಯಣ

ಹಗಲಾಯಣ

ಮೂಗಾಯಣ

ಹಿಂದೀಕರಣ

ಲೆಪ್ಟೀಕರಣ

ವಸ್ತ್ರೋಪಕರಣ

ರೂqsಕರಣ

ಮಹಾನಗರೀಕರಣ

ಬೆಳಗಾವೀಕರಣ

ಪರಿಹಾರೀಕರಣ

ಸೈನೀಕರಣ

ಬಿಹಾರೀಕರಣ

ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟೀಕರಣ

ಪ್ರೀತೀಕರಣ

ಪಾತಕೀಕರಣ

ಜಾಗೃತೀಕರಣ

ಗ್ಯಾಸೀಕರಣ

ಭದ್ರತೀಕರಣ

ಕೋಮುವಾದೀಕರಣ

ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ಸೀಕರಣ

ಉತ್ತಮೀಕರಣ

ಸಂಪುಟೀಕರಣ

ಮಾರ್ಕ್ಸೀಕರಣ

ಮಹಿಳೀಕರಣ

ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟೀಕರಣ

ಕ್ರಿಸ್ತೀಕರಣ

ಕಲಿಕೋಪಕರಣ

ದೂರೀಕರಣ

ಅಂಕೀಕರಣ

ಗ್ಲೋಬೀಕರಣ

ಆಂಗ್ಲೀಕರಣ

ಅಮೆರಿಕೀಕರಣ

ನಕಲೀಕರಣ

ಜಾತೀಕರಣ

ಅಧಿಕಾರೀಕರಣ

ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡೀಕರಣ

ಜನಪದೀಕರಣ

ಕೇರಳೀಕರಣ

ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ

ಮೀಟರೀಕರಣ

ಮಾನವೀಕರಣ

ಪಾದೋಪಕರಣ

ದೇಗುಲೀಕರಣ

ನಾಗರೀಕರಣ

ಉಪೇಂದ್ರೀಕರಣ

ಅನಿರ್ಮಲೀಕರಣ

ಮೂಲೆಗುಂಪೀಕರಣ

ಪುರಾಣೀಕರಣ

ಗುಲಾಮೀಕರಣ

ಎಡಪಂಥೀಕರಣ

ಆಮ್ಲೀಕರಣ

ಮೀನೌತಣ

ನೀರ್ದಾಣ

ಭಯಾರಣ್ಯ

ಸೌಲಭ್ಯದಾತ

ಉದ್ಯೋಗದಾತ

ನ್ಯಾಯದಾತ

ಮಠದಾತ

ಹಣದಾತ

ಅಕ್ಷರವಂತ

ವೀರ್ಯವಂತ

ನಗರೀಕೃತ

ಶುದ್ದೀಕೃತ

ಲಜ್ಜಾತೀತ

ಭೂಮ್ಯಾತೀತ

ಥಳಿತ

ಗೋಪಿತ

ಆಶ್ವಾಸಿತ

ತ್ಯಾಗೋಚಿತ

ಸುನಿಶ್ಚಿತ

ಕೃಪಾಂಕಿತ

ಅದಲಿತ

ಗೊಂದಾಲಿತ

ಲಂಚಭರಿತ

ರಕ್ತರಂಜಿತ

ಔದ್ಯೋಗಿಕಾಧರಿತ

ಆಹ್ವಾನಭರಿತ

ಕೈಚಾಲಿತ

ಚಲಾಯಿತ