ಕದನಪೀಡಿತ

ಧರ್ಮಾಘಾತ

ಸೂರ್ಯಾಘಾತ

ಜನಪಾತ

ಪತ್ನೀವ್ರತ

ಭಯೋತ್ಪಾತ

ಗಾಳಿಕಡತ

ಪುರುಷವಾದ

ಹಿಂಸೋನ್ಮಾದ

ತೀಟೋನ್ಮಾದ

ಮುಂದುಳಿದ

ಮುಹಿಂದ

ಹಣಬಾಕತನ

ಬಿನ್ನಾಣಗಿತ್ತಿತನ

ನೆಲಗಳ್ಳತನ

ದಿವಾಳಿಕೋರತನ

ಜವಾರಿತನ

ಬಾಯಿತನ

ವಿಪ್ರತನ

ರಾತ್ರಿತನ

ಬಜಾರಿತನ

ದಲ್ಲಾಳಿತನ

ನೀರುಗಳ್ಳತನ

ಫ್ಯೂಡಲ್‌ತನ

ಬಂಡಾಯತನ

ದಲ್ಲಾಳಿತನ

ತಂದೆತನ

ಲಂಚಬಾಕತನ

ಮೂಡಿತನ

ಕಿವಿಹಿತ್ತಾಳೆತನ

ನಕಲಿತನ

ಆಕ್ರಮಣಕೋರತನ

ತಮಿಳುತನ

ಬೆತ್ತಲೆತನ

ಕೊಳ್ಳುಬಾಕತನ

ಅದ್ಧೂರಿತನ

ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯನ

ಗೃಹೋಲಂಘನ

ಕ್ರೀಡೋದ್ದೀಪನ

ವನಸಂವರ್ಧನ

ನಾಯಿವನ

ಅಂಗದಾನ

ಆತ್ಮದಹನ

ಸ್ನೇಹಪಾನ

ಗುಣಮಾನ

ಗಡ್ಡೋಪಾಖ್ಯಾನ

ಅಸೌಜನ್ಯ

ಕಾಮಾನ್ಯ

ನಿದ್ರಾಮಾಲಿನ್ಯ

ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ

ದುಡ್ಡೋದ್ಯಮ

ವಿರಾಮೋದ್ಯಮ

ಹಪ್ರೋ

ರಾಜಕಾರಣೋದ್ಯಮ

ಮಿಸ್ಸಮ್ಮ

ಮೇಸ್ಟ್ರಮ್ಮ

ಕಾನೂನಾಲಯ

ಹಸುರಿನಾಲಯ

ಪೂಜಾಲಯ

ಫಿಲ್ಮಾಲಯ

ವೈದ್ಯಾಲಯ

ವೃದ್ಧಾಲಯ

ಸ್ನೇಹಾಲಯ

ವಿವೇಕೋದಯ

ಮಹಿಳೋದಯ

ಬೋಧೋಪಾಯ

ಇಳಿಹರೆಯ

ಪುನರಾವರ್ತನೀಯ

ಜಲಚೌರ್ಯ

ರತಿಚೌರ್ಯ

ಆಚರಣೆಗಾರ

ಗಾಡಿಗಾರ

ಹೊಗೆಗಾರ

ಸಸ್ಯಾಗಾರ

ಬುಡಬುಡಿಕೆಗಾರ

ಕಲ್ಲೆಸೆಗಾರ

ವಧಾಗಾರ

ಜಗಳಗಾರ

ಪ್ರಾಸಗಾರ

ಚಟಗಾರ

ಮಳೆಕೊಯ್ಲುಗಾರ

ಮುನ್ನುಡಿಗಾರ

ಉಡುಪುಗಾರ

ಹಣಗಾರ

ಶೀತಗಾರ

ವಿವರಣೆಗಾರ

ದಾಳಿಗಾರ

ತಪ್ಪುಗಾರ

ಹಗರಣಕಾರ

ದಂತದಾರ

ದುರಸ್ತಿದಾರ

ದೂರುದಾರ

ಒತ್ತುವರಿದಾರ

ಡೀಲಿಂಗ್‌ದಾರ

ಬಿಸಿನೆಸ್‌ದಾರ

ಬ್ಯಾಟದಾರ

ಕಾಫಿರೋದ್ಧಾರ

ವಿದ್ಯಾಧರ

ದರಣೀಧರ

ಜ್ಞಾನೋತ್ತರ

ಯುದ್ಧೋತ್ತರ

ಬೋಜನೋತ್ತರ

ಮತದಾನೋತ್ತರ

ದೃಷ್ಯೋತ್ತರ

ಸಾಕ್ಷರೋತ್ತರ

ನ್ಯಾಕೋತ್ತರ

ಕದನಕೋರ

ಬ್ಲೂಫಿಲಂಕೋರ

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕೋರ

ಲಾಬಿಕೋರ

ಲಾಭಕೋರ

ವಸೂಲಿಕೋರ

ಲಾಟರಿಕೋರ

ನುಸುಳುಕೋರ

ಹಾರಾಮಿಕೋರ

ಬಡ್ಡಿಕೋರ

ಸಿನಿಮಾಕೋರ

ಕೀಟೋಪಚಾರ

ಗಜೋಪಚಾರ

ಬಾಯುಪಚಾರ

ಉಷ್ಣೋಪಚಾರ

ವೈದ್ಯೋಪಚಾರ

ಪೂಜೋಪಚಾರ

ನಾಯಕೋಪಚಾರ

ಜಲೋಪಚಾರ

ಲಂಚಾಸುರ

ಮೌಢ್ಯಾಸುರ

ಭ್ರಷ್ಟಾಸುರ

ಜಾತಿಮತಾಸುರ

ಬುಷ್ಮಾಸುರ

ಧೂಮಶೂರ

ಜೈನಾಂಬರ

ಬೌದ್ದಿಕರ

ನೀರೆಚ್ಚರ

ನೆಲಚರ

ಪತ್ಯಾಚಾರ

ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರ

ಗೃಹಾಚಾರ

ಇಷ್ಟಾಚಾರ

ಹುಚ್ಚಾಚಾರ

ವಾಗ್ಸಮರ

ರೈತಾವತಾರ

ಮತೇತರ

ಕೂಗುವೀರ

ಅಮಂಗಳವಾರ

ವಜ್ರಪ್ರಹಾರ

ಮಲಿನಕರ

ಬೀಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ

ನಿರಾಹಾರ

ನೀರಾಹಾರ

ಜಲಸಾಕ್ಷರ

ಜಲತ್ಕಾರ

ಅಕುಶಲ

ಆಬಾಲ

ಅಡ್ಡೋಪದೇಶ

ನಿರಾದೇಶ

ವಾಹನಸ್ಥ

ಛಾಪಾಸ್ತ್ರ

ಬಾಲಕಳ್ಳ

ನಾಡುಗಳ್ಳ

ಕನಸುಗಳ್ಳ

ಕನ್ನಗಳ್ಳ

ಕಲ್ಲುಗಳ್ಳ

ಮನಗಳ್ಳ

ಲಂಚದೇವ

ಆಕಾಶೋತ್ಸವ

ಜಯಂತೋತ್ಸವ

ವಸ್ತ್ರೋತ್ಸವ