ಪುಸ್ತಕೋತ್ಸವ

ವಿಹಾರೋತ್ಸವ

ಬಿಸಿನೆಸ್ಸೋತ್ಸವ

ನಾಯೋತ್ಸವ

ಚುಂಬನೋತ್ಸವ

ಕ್ರಿಕೆಟೋತ್ಸವ

ಪ್ರೇತತ್ವ

ಬುದ್ಧತ್ವ

ಲಿಂಗತ್ವ

ಅರ್ಹತಾಪ್ರಭುತ್ವ

ಆಂಗ್ಲತ್ವ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿತ್ವ

ದಲಿತತ್ವ

ಕುರ್ಚಿತ್ವ

ಹಿಂದೂತ್ವ

ಹೆಣ್ಣತ್ವ

ಸ್ತ್ರೀತ್ವ

ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರತ್ವ

ಲಂಚರಾಕ್ಷಸ

ಎಸೆಯೋತ್ಸಾಹ

ಸೇವೋತ್ಸಾಹ

ಸಸ್ಯದಾಸೋಹ

ನರಕಾಗೃಹ

ಖಾದಿವಾಲಾ

ಕೃಪಾಂಕಿ

ಪ್ರಾಣಿಪಾತಕಿ

ರೋಷೋತ್ಪಾದಕಿ

ಹಳ್ಳಿಮುಕ್ಕಿ

ಸಸ್ಯೋಪಯೋಗಿ

ನಿದ್ದೋಗಿ

ಕಂಟಕಾಂಗಿ

ವಜ್ರಾಂಗಿ

ಸ್ಪರ್ಧಾಂಗಿ

ಸಂಘಿ

ಮೇಲ್ತೊಟ್ಟಿ

ಅದೂರದೃಷ್ಟಿ

ನಿದ್ದೆಗೇಡಿ

ಹೆಣ್ಣುಡಿ

ವೈನಂಗಡಿ

ಹಠವಾದಿಣಿ

ಶಾಕಿಣಿ

ಸ್ಟಾರಿಣಿ

ಮೇಯರಿಣಿ

ವಾರಸುದಾರಿಣಿ

ಕ್ರಿಡಾಕಾರಿಣಿ

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಣಿ

ಜೀನ್ಸ್‌ಧಾರಿಣಿ

ನಗ್ನಿಣಿ

ಬಾಸಿಣಿ

ನುಂಗಣ್ಣಿ

ಮಾಲೀಕಣಿ

ಎಂಪಿಣಿ

ಅನುರಾಗಿಣಿ

ಪೂಜಾರಿಣಿ

ವಕ್ತಾರಿಣಿ

ಸರದಾರಿಣಿ

ಕೊಲೆಗಾರಿಣಿ

ಚೂಡಿಧಾರಿಣಿ

ಛತ್ರಿಧಾರಿಣಿ

ಮುಕುಟಧಾರಿಣಿ

ವರ್ಷಧಾರಿಣಿ

ಶಿರಸ್ತ್ರಾಧಾರಿಣಿ

ಚಿತ್ರಕಾರಣಿ

ಬಾಂಬಿಣಿ

ಡುಮ್ಮಣ್ಣಿ

ತ್ಯಾಗಿಣಿ

ದುರ್ಗುಣಿ

ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರಿಣಿ

ಶಾಸ್ತ್ರಿಣಿ

ಅಂಕಣಾಧಿಪತಿ

ಪೊಲೀಸಾಧಿಪತಿ

ಮದ್ಯಾಧಿಪತಿ

ರೋಡ್‌ಪತಿ

ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ

ಗಂಡತಿ

ಕಣ್ಣೀರುಗಾರ್ತಿ

ಬಿಚ್ಚುಗಾರ್ತಿ

ಸಹಾಯವರ್ತಿ

ಲಂಗರುಗಾರ್ತಿ

ಪ್ರಚಾರಕರ್ತ

ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿ

ಕನ್ಯಾರ್ಥಿ

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ

ಜಾತ್ರಾರ್ಥಿ

ಗೇಮುವಾದಿ

ಮಜವಾದಿ

ಬಳಕೆದಾರವಾದಿ

ಭವಿಷ್ಯವಾದಿ

ಅವಿಚಾರವಾದಿ

ಭೀತಿವಾದಿ

ಜಲವಾದಿ

ಲಂಚವಾದಿ

ಬಾಲಾಪರಾಧಿ

ಹಾರುಬೂದಿ

ಉದ್ಯೋಗಿನಿ

ಉಗ್ರಗಾಮಿನಿ

ನಗ್ನಗಾಮಿ

ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ

ಗೈಡೋದ್ಯಮಿ

ಶಿಕ್ಷಣೋದ್ಯಮಿ

ಸಂಗೀತೋದ್ಯಮಿ

ಹವ್ಯಾಸೋದ್ಯಮಿ

ಮದ್ಯೋದ್ಯಮಿ

ಹೋಮಾಚಾರಿ

ಲಂಚಾವತಾರಿ

ವ್ರತಾಧಾರಿ

ಪಾಸ್‌ಧಾರಿ

ಶಾಸಕಗಿರಿ

ಮೇಯರ್‌ಗಿರಿ

ಸ್ವಾರ್‌ಗಿರಿ

ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಗಿರಿ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್‌ಗಿರಿ

ಏಜೆಂಟ್‌ಗಿರಿ

ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಿರಿ

ಓನರ್‌ಗಿರಿ

ಹೆಂಡಾಂತಕಾರಿ

ಚಟಕಾರಿ

ಗುಣಕಾರಿ

ಮಠಮಾರಿ

ವಿಚಾರಿ

ಹುಳಾಹಾರಿ

ಮೇಯ್ದಾವಿ

ಚವಳಿ

ಪರಿಹಾರಾಕಾಂಕ್ಷಿ

ಭರ್ತಿಸಿ

ಪ್ರಿಂಟಿಸಿ

ಪ್ರದಾನಿಸಿ

ನೆಲವಾಸಿ

ಅಯಶಸ್ವಿ

ಅಧರ್ಮದರ್ಶಿ

ಭೂಪದರ್ಶಿ

ಕಲಾಕೃಷಿ

ನೆಲದಾಹಿ

ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹಿ

ಕ್ರೀಡಾಚಟು

ಅನಂಟು

ಮಾಲಿನ್ಯವಂತರು

ಮೊಟ್ಟೆಗೋಲು

ಪಕ್ಷಾಂತರಿಸು

ಆರ್ಡರಿಸು

ಮೋಡ-ಬೀಜಿಸು

ಸೌದೀಕರಿಸು

ಆದರ್ಶೀಕರಿಸು

ಗುಳುಮೀಕರಿಸು

ಥಿಂಕಿಸು

ಕನಸಿಸು

ಹೆಂಗಂಡಸು

ಸ್ಪೀಡಿಸು

ಗೇಲಿಸು

ಹನಿಮುನ್ಸಿಗಳು

ಕ್ರೀಡಾಕಾರಣಿಗಳು

ನಕಲುಗಾರಿಕೆ

ಆರಂಬಿಕೆ

ರೂಢನಂಬಿಕೆ

ಎಸೆಗಾರಿಕೆ

ಮರಳುಗಾರಿಕೆ

ಊರುಗಾರಿಕೆ

ಭೋಗದಾರಿಕೆ

ಪುಡಾರಿಕೆ

ಅತಿಳುವಳಿಕೆ

ಅಳಿವಳಿಕೆ

ಹದ್ದಾಲಿಕೆ

ಹಣವಂತಿಕೆ

ಪಂಚಾಯ್ತಿಕೆ

ನಗ್ನಿಕೆ

ನಡುವಳಿಗೆ

ನೀರುಕೋಟೆ

ಜನಪೀಡೆ

ಧುರೀಣಿ

ಧ್ವಂಸಾಚಾರಣೆ

ನೀರಕೋಣೆ

ಅಭಾಗ್ಯವಂತೆ

ಆಹ್ವಾನಿತೆ

ನೀರವನಿತೆ

ಜಲಸಾಕ್ಷರತೆ

ಬಂಜರತೆ

ಮಧ್ಯಸಾರತೆ

ಜಾಗತಿಕತೆ

ಗ್ರಾಹಕಮಯತೆ

ಮೂರ್ಖತೆ

ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯತೆ

ಅಲಭ್ಯತೆ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಧೆ

ರತಿಭಟನೆ

ಅಸಾಧನೆ

ಕಾರ್ಯಾರ್ಜನೆ

ಗುಂಡಾನೆ

ದಯೋತ್ಪಾದನೆ

ಅಕ್ಷರಭಯೋತ್ಪಾದನೆ

ಬಯ್ಯೋತ್ಪಾದನೆ

ಯುದ್ಧೋತ್ಪಾದನೆ

ಮತಗುದುರೆ

ಮಹಾತೆರೆ

ಹಣೆಗೆರೆ

ಕತ್ತಲೆಸೇವೆ

ದಾರಿಗಾಲುವೆ