ಗತಿಸಿದ ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಂದೆ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯ
ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಮಕ
ನನ್ನ ತಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ

ಇವರ ನೆನಪಿಗೆ