ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ೯೪೪೮೯೯೯೩೩೨

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ೯೪೪೮೯೯೯೩೬೩

ಜಿಲ್ಲಾಯೋಜನಾ ಉಪ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ೯೪೪೮೯೯೯೩೯೦

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಿ.ಇ.ಓ ೯೪೮೦೬೯೫೧೦೬                         ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ೯೪೮೦೬೯೫೧೧೧

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಿ.ಇ.ಓ. ೯೪೮೦೬೯೫೧೦೭                   ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ೯೪೮೦೬೯೫೧೧೨

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಬಿ.ಇ.ಓ ೯೪೮೦೬೯೫೧೦೯                   ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ೯೪೮೦೬೯೫೧೧೪

ಹನೂರು ಬಿ.ಇ.ಓ. ೯೪೮೦೬೯೫೧೦೮                                     ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ೯೪೮೦೬೯೫೧೧೩

ಯಳಂದೂರು ಬಿ.ಇ.ಓ. ೯೪೮೦೬೯೫೧೧೦                  ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ೯೪೮೦೬೯೫೧೧೫