೧. ಮರದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ರಹಮತ್‌ ತರೀಕೆರೆ
೨. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು ರಹಮತ್‌ ತರೀಕೆರೆ
೩. ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು
೪. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ
೫. ರಾಚಪ್ಪಯ್ಯನ ಕೃತಿಗಳು ಶಿವಾನಂದ ವಿರಕ್ತಮಠ (ಸಂ)
೬. ನುಡಿವ ಬೆಡಗು ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ
೭. ಆತ್ಮಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕತೆ ಬಿ.ಎಂ.ಪುಟ್ಟಯ್ಯ
೮. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ (ಸಂ)
೯. ವಚನ ಸ್ವರವಚನ-೩ ಶಿವಾನಂದ ವಿರಕ್ತಮಠ (ಸಂ)
೧೦. ನೀಲಗಾರರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ
೧೧. ಸಾವು: ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಿ.ಎಂ.ಪುಟ್ಟಯ್ಯ
೧೨. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಸಂಪುಟ-೧ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ (ಸಂ)
೧೩. ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ಬಿ.ಎಂ.ಪುಟ್ಟಯ್ಯ (ಸಂ)
೧೪. ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಗಳು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ (ಸಂ)
೧೫. ದೇವ-ದೇವಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ
೧೬. ರಾಜಾವಳಿ ಕತೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ