ಆಕರ ಸಾಹಿತ್ಯ

೧. ಬಿ.ಎಸ್‌. ಸಣ್ಣಯ್ಯ (ಸಂ) ೧೯೮೮; ದೇವಚಂದ್ರನ ರಾಜಾವಳಿ ಕಥಾಸಾರ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

೨. ಬಿ.ಎಸ್‌. ಸಣ್ಣಯ್ಯ (ಗದ್ಯಾನುವಾದ) ೨೦೦೦; ದೇವಚಂದ್ರನ ರಾಜಾವಳೀ ಕಥಾಸಾರ, ಕನಕಗಿರಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಲೆಯೂರು

೩. ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ೧೯೨೯; ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ಸಂ. ೩, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

೪. ರಂ.ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ, ೧೯೭೮; ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು

೫. ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜಶೇಖರ, ೧೯೭೫; ಮಲೆಯ ಮಾದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ), ಹೊನ್ನಾರು ಜಾನಪದ ಗಾಯಕರು, ಮೈಸೂರು

೬. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರು, ೧೯೭೪; ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಅರುಣೋದಯ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

೭. ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ, ೨೦೦೩; ರಾಜಾವಳಿ ಕಥೆ; ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ