೧. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಶಾಮಣ್ಣ, ಜಾನಪದ ಜಾಹ್ನವಿ

೨. ಡಾ. ಸಿ.ಕೆ. ನಾವಲಗಿ, ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ

೩. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳು

೪. ಡಾ. ಅಸ್ಫರ್ ಅಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು

೫. ಡಾ. ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಮಲೆನಾಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು

೬. ಡಾ. ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು

೭. ರೊಮಿಲಾ ಥಾಪರ್, ಅನು: ಎಂ.ಆರ್. ರಕ್ಷಿತ್‌, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷೀಕರಣ

೮. ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಉಜ್ಜನಿ ಚೌಡಮ್ಮ : ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಅಧ್ಯಯನ

೯. ಡಿ.ಎಸ್‌. ನಾಗಭೂಷಣ, ಲೋಹಿಯಾ ಸಮಾಜವಾದ ದರ್ಶನ

೧೦. ಪ್ರೊ.ಎಂ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಳಕಿನ ಧರ್ಮ

೧೧. ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ,