ಪಲ್ಲವಿ : ನನಗೆ ನೀನೇ ಗತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಶ್ರೀ

ಚರಣ :  ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನು ಕೃಷ್ಣಾ ಯದು ಬಾಲ ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀ
ಗೆಲ್ಲಿಸು ನಿನ್ನಯ ಮಾಯೆ ಗುಣಿಕಾಲದ ಸಲಗ

ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಕಲವು ರುಚಿನಾಮ ಪರಾಯಣ
ನೇಮದಿ ನಿನ್ನಯ ಭಜಿಪೆ ದಶ ದಿಶ ಕಾಲ ಗುಣಿಪ

ಗರ್ವವ ಅಡಗಿಸು ನನ್ನದು “ತಂ’ “ದಂ’ ಅಕ್ಷರ ಗತಿ ಮತಿ
ತಿದ್ದಲು ಬೇಕು ನನ್ನ ಗುಣ ಶ್ರೀಹರಿ ನೋಡುವ ಮನಸ

ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಡಿಗೇ ಬಂದೆ ಗುರುವೇ ಬಂದೇ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ
ಮಿಲನ ಮಾಡು ಮನ-ಬುದ್ಧಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಜೊತೆಯಲಿ ಮೆರೆದಾ

ಜಯವು ಜಯವು ನಿನಗೆ ದಂಡಿರಾಕ್ಷಸ ಮಾರನಂ
ಯಜಮಾನ ಗುರು ಶ್ರೀದತ್ತ ನನ್ನಯ ಜ್ಞಾನದ ವರದ