ಚಿನ್ನದ ವಡವೆಗಳೇತಕೆ ಅಮ್ಮಾ ?

ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುವು ಬೇಡಮ್ಮಾ !
ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇತಕೆ ಅಮ್ಮಾ?
ಮಣ್ಣಿನೊಳಾಡಲು ಬಿಡವಮ್ಮಾ !

‘ಚಂದಕೆ, ಚಂದಕೆ’ ಎನ್ನುವೆಯಮ್ಮಾ !
ಚಂದವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಮ್ಮಾ ?
ನೋಡುವರಿಗೆ ಚಂದವು, ಆನಂದ:
ಆಡುವ ಎನಗಿದು ಬಲು ಬಂಧ !

ನನ್ನೀ ಶಿಶುತನ ನಿನ್ನೀ ತಾಯ್ತನ
ಎರಡೇ ಒಡವೆಗಳೆಮಗಮ್ಮಾ;
ನಾ ನಿನಗೊಡವೆಯು; ನೀ ನನಗೆಗೊಡವೆಯು;
ಬೇರೆಯ ಒಡವೆಗಳೇಕಮ್ಮಾ ?