ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಮಾನು ಕಟ್ಟೆದೆ

ಮೋಡದ ನಾಡಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ !

ಬಣ್ಣಗಳೇಳನು ತೋರಣ ಮಾಡಿದೆ,
ಕಂದನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಂದವನೂಡಿದೆ.
ಹಣ್ಣಿನ ಹೂವಿನ ಹೊನ್ನನು ಕೂಡಿದೆ;

ಮಕ್ಕಳಿಗೋಕುಳಿಯಾಟವನಾಡಿದೆ.
ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಬುಡದಲಿ ಮೂಡಿದೆ;
ಭೂಮಿಗೆ ಬಾನಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಹೂಡಿದೆ.

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕಮಾನು ಕಟ್ಟೆದೆ
ಮೋಡದ ನಾಡಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ !